inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές για τη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, το 2012, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των ψαριών

Ο όμιλος Νηρεύς μέσα στα 25 χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας του κατέκτησε την πρώτη θέση στην παραγωγή και τη διάθεση μεσογειακών ψαριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο όμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί κορυφαία εξαγωγική εταιρεία του ελληνικού κλάδου των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως.

Είναι πλήρως καθετοποιημένος και διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία. Παράγει ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές και εξοπλισμό για ιχθυοκαλλιέργειες. Παράλληλα, μέσω τις θυγατρικής του εταιρείας KEGOagri διαθέτει προϊόντα αναπαραγωγής, διατροφής, εξοπλισμού και υγείας σε πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους.

Η ισχυροποίηση του ομίλου έχει βασιστεί στην ανάπτυξη και τη διάθεση νέων ποιοτικών προϊόντων και στη γεωγραφική επέκτασή του σε νέες αγορές.

Τα κύρια προϊόντα ιχθυηρών του Νηρέα είναι η τσιπούρα και το λαβράκι, τα οποία διατίθενται σε μεγάλη γκάμα μεγεθών, νωπά και κατεψυγμένα, ολόκληρα, φιλέτα και καθαρισμένα. Από το 2010, ο όμιλος ξεκίνησε τη διάθεση νέων ειδών, καθώς προσφέρει στην αγορά και μυλοκόπι, φαγκρί, μυτάκι και λιθρίνι.

Η επιχείρηση ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης και έχει βραβευθεί για τις περιβαλλοντολογικές της επιδόσεις. Είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ISO 22000: 2005 και τα πρότυπα BRC. Επί πλέον, ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιήθηκε, το 2012, με το διεθνές πρότυπο καλών πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας GLOBAL G.A.P.

Σύμφωνα με το πρότυπο GLOBAL G.A.P., τα ψάρια εκτρέφονται με προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην αειφορία και σε συνθήκες φιλικές στην ευζωία των ψαριών, καθώς και στο περιβάλλον. Διατίθενται στην ελληνική και εν γένει στην ευρωπαϊκή αγορά, από το 2012.

Παράλληλα, από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Νηρέας ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των εξαγωγών και το άνοιγμα νέων αγορών. Το 90% των πωλήσεων ψαριών κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, όπου η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 400 πελάτες σε 40 χώρες.

Τα προϊόντα του ομίλου εξάγονται κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στις αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής. Οι εξαγωγές του αγγίζουν το 80% των συνολικών του πωλήσεων και αυξήθηκαν κατά 33% την τελευταία πενταετία.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου το 2012 ανήλθαν σε 202,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%. Οι εξαγωγές του αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 155,6 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες) ανήλθαν σε 176,2 εκατ. ευρώ, έναντι 168,7 εκατ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας άνοδο 4,5%. Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές των αγρο-πτηνοτροφικών προϊόντων, του εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας και λοιπών προϊόντων ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow) ήταν βελτιωμένες στα 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το 2011.

Και κατά το 2012, ο Νηρέας συνέχισε την πολιτική μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και βελτίωσης της ρευστότητας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο τραπεζικός δανεισμός ήταν 224,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 18,9 εκατ. ευρώ έναντι του 2011 (μείωση 7,8%), ενώ συνολικά κατά την προηγούμενη διετία ο τραπεζικός δανεισμός του μειώθηκε κατά 42 εκατ. ευρώ (μείωση 15,8%).

Ο όμιλος υλοποιεί πρόγραμμα περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών δαπανών του, με την ενεργοποίηση σειράς projectς μείωσης κόστους σε όλες τις παραγωγικές μονάδες του.

Οι στόχοι του περιλαμβάνουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη μαζική παραγωγή τους, τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος.

Μεγέθη 2012

Η επιχείρηση αναμένει ότι θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται στις τιμές των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας το 2013 για δεύτερο συνεχόμενο έτος διεθνώς και τη συνεχιζόμενη άνοδο του κόστους των ιχθυοτροφών. Προωθεί τη δημιουργία ισχυρών παραγωγικών κέντρων με τη λειτουργική ενοποίηση μονάδων της, τη βελτίωση των συνταγολογίων διατροφής των ψαριών και τη σύντμηση του χρόνου της ανάπτυξής τους σε εμπορεύσιμο μέγεθος, που διαρκεί χρονικά 16-20 μήνες. Η ζήτηση διεθνώς για τσιπούρες και λαβράκια ιχθυοκαλλιέργειας, που είναι τα βασικά προϊόντα της, παραμένει, όπως αναφέρεται, ανθεκτική στην κρίση.

Σε ενοποιημένη βάση το 2012 η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 202,16 εκατ. ευρώ, έναντι 196,93 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 2,65%.

Τα ενοποιημένη έσοδα προήλθαν σε ποσοστά κατά 23% από την Ελλάδα (46,57 εκατ. ευρώ με ποσοστιαία μεταβολή -4,6%), 60,5% από χώρες της Ευρωζώνης εκτός της Ελλάδας (122,24 εκατ. ευρώ, +1,6%) και 16,5% από λοιπές χώρες (33,35 εκατ. ευρώ, +19,8%). Το 90% των εσόδων που αφορούσαν τις πωλήσεις ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας προήλθαν από αγορές του εξωτερικού. Τα συνολικά έσοδα από τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 5,5% και αντανακλούν αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 8,3% και μείωση των τιμών τους κατά 2,6%.

Εξαιρουμένης της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 21,59 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη 12,63 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες κατέγραψε το 2012 έσοδα 172 εκατ. ευρώ (172,85 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρές ζημιές 15,09 εκατ. ευρώ υπό την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης.

Οι απασχολούμενοι στις παραγωγικές και τις συναφείς εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της στους νομούς της Αττικής, της Χίου, της Εύβοιας, της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Αργολίδας στην Ελλάδα, καθώς και στις θυγατρικές της στην Ισπανία και την Τουρκία, αυξήθηκαν σε 1.166 το περασμένο έτος, έναντι 1.105 το 2011 (+5,5%), κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης διεθνούς εξάπλωσης των δραστηριοτήτων της.

Οι επενδύσεις της σε πάγια στοιχεία το περασμένο έτος ήταν της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 6,9 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS