inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε για το 2015 η βιομηχανία βιοκαυσίμων ΦυτοενέργειαΚέρδη άνω των 1,2 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε μόλις προ ημερών για το 2015 η μακεδονική βιομηχανία βιοκαυσίμων Φυτοενέργεια.

Η επιχείρηση αναπτύσσει βιομηχανικές, αλλά και εμπορικές δραστηριότητες, έχοντας ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή βιοντίζελ από ενεργειακούς ελαιούχους σπόρους, με βασικούς προμηθευτές καλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, όπου εδρεύει, βάσει ετήσιων συμβάσεων προμήθειας ελαιούχων σπόρων. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκλήρωσε την πρώτη οικονομική χρήση της τον Δεκέμβριο του 2007. Το 2006 ολοκλήρωσε την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων, με κόστος, όπως αναφέρει, 17 εκατ. ευρώ. Από το 2006 καλλιεργεί και η ίδια ελαιούχους σπόρους, για ίδιο λογαριασμό, σε δικές της εκτάσεις 8.000 περίπου στρεμμάτων. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Παραλίμνιο Σερρών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «New Energy».

Επεξεργάζεται ηλίανθο, ελαιοκράμβη και σόγια. Διαθέτει σπορελαιουργείο δυναμικότητας επεξεργασίας 300 τόνων ημερησίως. Επίσης, μονάδα εκχύλισης ημερήσιας δυναμικότητας επεξεργασίας 300 τόνων. Ραφινάρει 120 τόνους μπρούτο λάδι ημερησίως. Παραλαμβάνει τους ελαιούχους σπόρους σε τρία σημεία στη βόρεια Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν 110 στρέμματα και συμπεριλαμβάνουν σιλό αποθήκευσης μαζί με ξηραντήριο και αποθήκες συνολικής χωρητικότητας 30.000 τόνων, καθώς και δεξαμενές υγρών συνολικής χωρητικότητας 100.000 τόνων. Ακόμη, μονάδα παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών.

Παράγει ως και 100 τόνους βιοντίζελ ημερησίως, που διατίθενται, βάσει του κρατικού συστήματος ποσοστώσεων, στα δύο ελληνικά διυλιστήρια παραγωγής καυσίμων. Επίσης, παράγει κτηνοτροφική πίτα και γλυκερίνη.

Τις βασικές δραστηριότητές της συμπληρώνουν εμπορικές, με τη διάθεση γεωργικών σπόρων, φαρμάκων και λιπασμάτων, αλλά και δημητριακών και πιο συγκεκριμένα καλαμποκιού, κριθαριού και σιταριού, καθώς και πίτουρων και βαμβακιού.

Ολοκληρώνοντας την ένατη οικονομική χρήση της, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 23,44 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2014 κατά 0,4% (+0,09 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που έγιναν γνωστές προ ημερών, η εταιρεία το 2015 ενίσχυσε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή μεικτού κέρδους της (13,2% από 9% το 2014), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να σημειώσουν αύξηση 47,6% και να ανέλθουν σε 3,10 εκατ. ευρώ (+1 εκατ. ευρώ).

Κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,36 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων της χρήσης (5,7% το 2014), αυξημένα κατά 78,1% (+1,035 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων (1,45 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 173,3% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 22,2%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (1,22 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 165,4% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 18,6%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,2% (από 2,3%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5,2% (από 2%)

Η κερδοφορία ευνοήθηκε από μειωμένες έκτακτες ζημιές και έξοδα ρευστοποίησης παγίων (0,06 εκατ. ευρώ έναντι 0,485 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,91 εκατ. ευρώ (0,795 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014 για πρώτη φορά. Για τον λόγο αυτό ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2014 αναδιατυπώθηκαν.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 7,16 εκατ. ευρώ (5,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 22,8% (21% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 31,43 εκατ. ευρώ (28,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (17,42 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,89 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (14,53 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, προκαταβολές ποσού 2,30 εκατ. ευρώ, δοθείσες για εκτέλεση έργων, δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,29 εκατ. ευρώ (0,085 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι τραπεζικές δανειακές οφειλές της, εκτός οφειλών από συμβάσεις factoring, ήταν ύψους 11,24 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 48,8% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,9% (-0,58 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 24,27 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% (+1,91 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 13,47 εκατ. ευρώ, έναντι 13,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 4,21 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχουν λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Είχε συμμετοχές σε δύο ελεγχόμενες Ο.Ε. στην τιμή των 0,99 εκατ. ευρώ, για τις οποίες είχε εγγράψει απομείωση ποσού 0,90 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ τη χρονική περίοδο 2007-2015, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 148,65 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 4,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2007 ήταν της τάξεως των 0,35 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, άνω των 24 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Δ. Τυχάλα και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Οδ. Π. Γαβρανίδη.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η γενική συνέλευση των μετόχων της είχε ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με θέματα διανομής κερδών και μεταβίβασης μετοχών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

www.inr.gr, 14 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS