inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξασθένησαν τα οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας Sofidel Greece το 2017Κάμψη πωλήσεων και εντονότερη μείωση της κερδοφορίας της προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, στο επίπεδο του 4,5% των εσόδων, από 4,7% το 2016, κατέγραψε το 2017 η χαρτοβιομηχανία Sofidel Greece.

Η επιχείρηση στο παρελθόν έφερε την ονομασία «Πάπυρος». Λειτουργεί χαρτοποιία στον νομό Πιερίας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005 με αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία χαρτοπολτού. Ελέγχεται πλήρως από τον ιταλικό πολυεθνικό οίκο χάρτου Sofidel.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κατερίνη Πιερίας, στο ύψος του 1ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, επί οικοπέδων 97.815 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 8.425 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Περί το 20% του όγκου παραγωγής της εταιρείας, η οποία άρχισε την παραγωγική λειτουργία της το 2007, εξάγεται στην Τουρκία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, κυρίως σε συγγενικές επιχειρήσεις του ιταλικού ομίλου. Τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε εξαγωγές-πωλήσεις και προς τη Sofidel America, καθώς και προς τη Sofidel Papier Wern στη Γερμανία. Πελάτες της στην Ελλάδα είναι, κυρίως, μεγάλες και μικρές εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων χάρτου tissue.

Η εταιρεία κατέγραψε το περασμένο έτος πωλήσεις ύψους 24,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2016 κατά 0,9% (-0,23 εκατ. ευρώ). Το 96,8% των εσόδων της (23,81 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,2% (0,78 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 1,3% (-0,31 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το 2,6% των εσόδων της (0,63 εκατ. ευρώ) προήλθε πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, από τις οποίες προμηθεύτηκε πρώτες και συμπληρωματικές ύλες αξίας 15,92 εκατ. ευρώ.

Περιόρισε το μεικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο συμπιέστηκε σε 7,1%, από 7,7% το 2016, με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν σε 1,74 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 8,5% (-0,16 εκατ. ευρώ).

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, αλλά και την παράλληλη συρρίκνωση των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ώθησαν ελαφρώς καθοδικά τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 2,22 εκατ. ευρώ, από 2,26 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 1,9% και ελαφρώς χαμηλότερα ως ποσοστό των πωλήσεων (9%, από 9,1% το 2016).

Εν τέλει η SOFIDEL GREECE κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,11 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,17 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 5% (-0,06 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα ήταν και τα τελικά κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,18 εκατ. ευρώ (2,20 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,07 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,04 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,7%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 4,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8%, έναντι 8,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,3%, (+2,115 εκατ. ευρώ), λόγω προσθήκης νέων κυκλοφορούντων, αλλά και πάγιων στοιχείων.


Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,165 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 12,01 εκατ. ευρώ (10,905 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,5% (42,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,60 εκατ. ευρώ (25,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,70 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (12,185 εκατ. ευρώ) κατά 1,48 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, υποχρεώσεις ύψους 6,76 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μητρική εταιρεία και επρόκειτο να εξοφληθούν τους πρώτους μήνες του 2018 με βάση προγραμματισμένες ταμειακές ροές. Οι συνολικές, δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 15,59 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης κατά 1,01 εκατ. ευρώ (+6,9%). Το 2017 εξαλείφθηκαν προσημειώσεις επί των παγίων της ύψους 6,975 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν την εξασφάλιση πιστώσεων. Το περασμένο έτος αύξησε κατά 101,2% ή 1,51 εκατ. ευρώ τον τραπεζικό δανεισμό της (2,995 εκατ. ευρώ έναντι 1,49 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ήταν ύψους 0,74 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 16,49 εκατ. ευρώ, από 15,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,12 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων το 2017 διέθεσε 1,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,29 εκατ. ευρώ αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ το 2016.

Η χαρτοβιομηχανία έχει πρόεδρο τον Emi Stefani, διευθύνοντα σύμβουλο τον Luigi Lazzareschi και οικονομικό διευθυντή τον Γ. Μολοχίδη. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 57 εργαζομένους (56 το 2016) και διέθεσε για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 1,81 εκατ. ευρώ (1,76 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 38.895 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 19.440 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας χάρτου τη χρονική περίοδο 2007-2017, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ήταν ύψους 231,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη άνω των 21,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεών της και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς παρουσίασε αρνητικά τελικά αποτελέσματα τη διετία 2007-2008 και την τριετία 2010-2012. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 17,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει αισιόδοξη για το 2018 και τη μελλοντική πορεία της, αναμένοντας μεγαλύτερο βαθμό αξιοποίησης των δυνατοτήτων της και ακόμη καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SOFIDEL GREECE

www.inr.gr, 14 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS