inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος ήταν το 2017 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέος ΑλιάκμωνΔεν απέφυγε τη μείωση των πωλήσεών του, αλλά παρέμεινε κερδοφόρος τόσο προ φόρων όσο και μετά την πρόβλεψη για φόρους, το 2017, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμμου Βέροιας που φέρει την επωνυμία Νέος Αλιάκμων, καθώς είναι τοποθετημένος στην καρδιά της εύφορης κοιλάδας που δημιουργεί ο ποταμός Αλιάκμονας στον νομό Ημαθίας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1968, με πρωτοβουλία ροδακινοπαραγωγών της περιοχής. Εχει εφοδιαστεί με σύγχρονες εγκαταστάσεις ψυγείων, διαλογητηρίων και συσκευαστηρίων φρούτων, έχοντας προμηθευτεί μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Κατά κύριο λόγο συσκευάζει και τυποποιεί ροδάκινα, νεκταρίνια και ακτινίδια. Συμπληρωματικά, συσκευάζει και τυποποιεί κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βερίκοκα, λωτούς, αχλάδια, κυδώνια και ρόδια. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Άμμο Ημαθίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Εχει εξαγωγικό προσανατολισμό και διαθέτει μεγάλο μέρος των προϊόντων της σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ και σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει σκοπό την εξαγωγική της επέκταση σε χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλες ασιατικές χώρες. Περιλαμβάνεται μεταξύ των βασικών μετόχων της συνεταιριστικής βιομηχανίας της περιοχής ΑΛ.Μ.ΜΕ., η οποία παράγει κομπόστες φρούτων. Τα προϊόντα της φέρουν τον διακριτικό τίτλο «Νέος Αλιάκμων».

Η εταιρεία κατέγραψε το περασμένο έτος πωλήσεις ύψους 11,92 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2016 κατά 8,5% (-1,10 εκατ. ευρώ).

Διατήρησε σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους της στο επίπεδο του 4,5%, με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν σε 0,54 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 7,4% (-0,04 εκατ. ευρώ).

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση σειράς λειτουργικών δαπανών της και την παράλληλη συρρίκνωση των έκτακτων εσόδων και εξόδων της, ώθησαν ελαφρώς καθοδικά τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) στο επίπεδο των σχεδόν 0,25 εκατ. ευρώ, από επίσης 0,25 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 2%, αλλά υψηλότερα ως ποσοστό των πωλήσεων (2,1%, από 1,9% το 2016).

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών επίσης 0,25 εκατ. ευρώ το 2016, οριακά μειωμένα κατά 0,8%. Αντίστοιχα ήταν και τα τελικά κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους της χρήσης (0,24 εκατ. ευρώ και στις δυο χρήσεις).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις, με χαμηλούς χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,8% και 5,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 2,1% και το 2%, αντιστοίχως.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 4,56 εκατ. ευρώ (4,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 69,8% (72,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 6,54 εκατ. ευρώ (5,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (3,13 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (1,08 εκατ. ευρώ) κατά 2,05 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 1,97 εκατ. ευρώ, αυξημένες στη διάρκεια της χρήσης κατά 0,43 εκατ. ευρώ (+27,9%). Το περασμένο έτος μηδένισε, σχεδόν, τον τραπεζικό δανεισμό τη. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ήταν ύψους 0,19 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 1,86 εκατ. ευρώ, από 1,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,73 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 1,545 εκατ. ευρώ.

Η συνεταιριστική εταιρεία συγκέντρωσης, διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων έχει πρόεδρο τον Βασ. Ν. Γαλάνη και αντιπρόεδρο τον Κων. Α. Παναγιώτου.

Εκτός από μέτοχος, είναι και εγγυητής σε δάνεια της συγγενικής βιομηχανίας ΑΛ.Μ.ΜΕ. Για τον λόγο αυτό επί των περιουσιακών της στοιχείων είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 27,11 εκατ. ευρώ υπέρ των πιστωτών της βιομηχανίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

www.inr.gr, 14 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS