inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της η οινοποιητική βιομηχανία Τσέλεπος τη χρήση 2016-2017Υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένα περιθώρια κέρδους κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή εταιρεία καλλιέργειας σταφυλιών και παραγωγής οίνων Τσέλεπος Οινοποιητική.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1989 ως ομόρρυθμη εταιρεία. Προϋπήρχε ως αμπελουργική από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Ιούνιο του 2007. Εδρεύει και έχει κατασκευάσει τις οινοποιητικές εγκαταστάσεις της στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα, στις Ρίζες Τεγέας του νομού Αρκαδίας, στο ύψος του 14ου χλμ. της οδού Τρίπολης-Καστρίου. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Κτήμα Τσέλεπου». Το οινοποιείο της περιβάλλεται από 300 στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα.

Επίσης, αξιοποιεί αμπελώνα στο Κούτσι Νεμέας στην Κορινθία και διαθέτει γραφείο πωλήσεων στο Μαρούσι Αττικής. Για την παραγωγή κρασιών από σταφύλια της Σαντορίνης συνεργάζεται με τοπική εταιρεία του νησιού. Η ετήσια παραγωγή στις εγκαταστάσεις ανέρχεται συχνά σε 350.000 φιάλες οίνου. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Συμμετέχει με μερίδιο 50% στην ομοειδή βιομηχανία Δρυόπη.

Περί το 55-60% των εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Λουξεμβούργο και Σουηδία. Οι οίνοι της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Amalia Brut», «Κοκκινόμυλος», «Κτήμα Δρυόπη», «Μαντινεία», «Κτήμα Τσέλεπου», «Νεμέα Δρυόπη», «Μελισσόπετρα», «Μοσχοφίλερο Blanc de Gris», «Κτήμα Τσέλεπου Μαρμαριάς», «Κανάβα Χρυσού», «Νεμέα Δρυόπη», «Δίλοφος», «Κτήμα Τσέλεπου Αυλοτόπι».

Σύμφωνα με τον 11ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 2,92 εκατ. ευρώ έναντι 2,73 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 7% (+0,19 εκατ. ευρώ), λόγω υψηλής ποιότητας της παραγωγής της και συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες της, όπως αναφέρει.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 7,1 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+31,9% ή +0,26 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 37,2%, από 30,2% τη χρήση 2015-2016, λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης του κόστους και οικονομιών κλίμακας.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 50,1%, καθώς ανήλθαν σε 0,91 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 31,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 22,3% (0,61 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Συμπίεσε τις δαπάνες διάθεσης και, συγχρόνως, επωφελήθηκε από έκτακτα έσοδα 0,11 εκατ. ευρώ, αν και είχε ζημιές 0,045 εκατ. ευρώ από τη ρευστοποίηση παγίων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,105 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,61 εκατ. ευρώ και 0,44 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 0,375 εκατ. ευρώ και 0,26 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, ενισχυμένων κατά 62,6% (+0,23 εκατ. ευρώ) και 70,2% (+0,18 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,81 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26,6% και 19,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 20,8% και τα καθαρά κέρδη το 15%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,4%, έναντι 10,4% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,93 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,4%, λόγω προσθήκης νέων κυκλοφοριακών στοιχείων.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,63 εκατ. ευρώ, κατά 59,2% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,2% (-0,13 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,68 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,94 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,69 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 3,52 εκατ. ευρώ, μειωμένες στη διάρκεια της χρήσης κατά 0,16 εκατ. ευρώ (-4,4%).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ανέρχονταν σε 2,41 εκατ. ευρώ (2,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 40,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (37% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,92 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή με ποσό 0,45 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της ομοειδούς εταιρείας Δρυόπη.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Α. Τσέλεπο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 19 εργαζόμενους και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,45 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,02 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα 0,20 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016. Τα κέρδη της τη χρήση 2016-2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 48.105 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς σε 32.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Μέτοχοί της ήταν ο Ιω. Α. Τσέλεπος με 51% και η Αμαλία Βόσνου με 49%.

Επιδιώκει να επεκταθεί εξαγωγικά στην Κίνα, καθώς και σε χώρες της Βόρειας Αμερικής, τη Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επιδόσεις της την τρέχουσα χρήση 2017-2018, λόγω έντασης του ανταγωνισμού. Εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

www.inr.gr, 14 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS