inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε φάση ανάπτυξης η κρητική ελαιουργική βιομηχανία ΛατζιμάςΣε φάση ανάπτυξης έχει εισέλθει, πιθανότατα, η κρητική ελαιουργική βιομηχανία Λατζιμάς, μετά την απορρόφηση συγγενικών ομοειδών εταιρειών και τη θεαματική αύξηση πωλήσεων που παρουσίασε τη διετία 2015-2016, αν και βαρύνεται με υψηλό τραπεζικό δανεισμό.

Τον περασμένο Ιανουάριο η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ, με εισφορά του σήματος «Κρητικό Λατζιμάς».

Είχαν προηγηθεί, στα τέλη του 2015, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, λόγω απορρόφησης και εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών Πάνορμο Ποιοτικά Προϊόντα και Γ. Κοτζαμπασάκης - Μ. Λυρώνης, οι οποίες συνέβαλαν ώστε ο κύκλος εργασιών της να σημειώσει ισχυρή αύξηση το 2016.

Η επιχείρηση χρονολογείται από το 1991. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιούλιο του 2003. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Πάνορμο Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνου, σε περιοχή Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για τα ελαιουργικά προϊόντα. Τυποποιεί και εμπορεύεται αποκλειστικά και μόνο, όπως αναφέρει, τις κατηγορίες Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο και Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Βιολογικής Καλλιέργειας, κορωνέικης ποικιλίας, από την ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Λατζιμάς», «Λατζιμάς ΠΟΠ» και «Λατζιμάς Gold».

Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης με δύο γραμμές παραγωγής συμβατικού και βιολογικού ελαιολάδου και ωριαία δυναμικότητα επεξεργασίας 3.000 καρπών, τέσσερις γραμμές τυποποίησης ελαιολάδου με συνολική ωριαία παραγωγική δυναμικότητα 3.000 φιαλών και αποθήκη με ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 1.500 τόνων.

Συμμετέχει σε εταιρεία των μετόχων της, η οποία διαχειρίζεται πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Η βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Eσοδα 14,10 εκατ. ευρώ.

- Mεικτά κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ.

- Kέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,95 εκατ. ευρώ.

- Kέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,02 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της τη χρήση 2016 σε κέρδη προ φόρων ήταν 14,5% και σε καθαρά κέρδη 2,2%, ενώ η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,4%, έναντι 6,9% το 2015.

Σε σύγκριση με το έτος 2015, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 30,6% (+3,31 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 14,8% (+0,19 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 10,4%, από 11,9%).

Οι πωλήσεις της στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 50,8% (+2,89 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 8,58 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 60,85% των συνολικών. Επίσης, οι πωλήσεις της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (4,53 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,99 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν συνολικά κατά 8% (+0,41 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 5,52 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 39,15% των συνολικών. Το 97,2% των πωλήσεών της (13,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της, 1,8% (0,26 εκατ. ευρώ) από διάθεση λοιπών αποθεμάτων και το υπόλοιπο 1% (0,14 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών.

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 9,2% (+0,08 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω μειωμένων εξόδων διαγραφής εμπορικών απαιτήσεων, καθώς τα οφέλη από τη διεύρυνση των μεικτών κερδών αντισταθμίστηκαν από αύξηση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων κατά 34,7%. Τα κέρδη της προ φόρων μειώθηκαν κατά 56% (-0,16 εκατ. ευρώ), αποδυναμωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων στο 0,9%, από 2,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, τα τελικά της αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους συρρικνώθηκαν κατά 93,4% (-0,27 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,26 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,69 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν επιχορηγήσεις παγίων 0,32 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 0,89 εκατ. ευρώ (0,875 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 6,9% (επίσης 6,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,82 εκατ. ευρώ (12,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,42 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (7,82 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,35 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία της, καθώς και στα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της συμπεριλαμβάνονταν ποσά 0,49 εκατ. ευρώ και 2,20 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, τα οποία εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2190/1920. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 11,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,7% (+0,20 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές δανειακές οφειλές της ήταν ύψους 10,09 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 40,6% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,2% (+0,85 εκατ. ευρώ). Για διασφάλιση των πιστωτών είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 0,70 εκατ. ευρώ και προσημειώσεις υποθήκης επί προσωπικών ακινήτων των μετόχων της ποσού 4,02 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,08 εκατ. ευρώ, αντί 4,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η επιχείρηση κατέγραψε προσθήκες στα πάγιά της μόλις 7.250 ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ το 2015. Η θυγατρική της εταιρεία διαχείρισης φωτοβολταϊκών πάρκων με την επωνυμία Γ. Κοτζαμπασάκης - Στυλ. Κοτζαμπασάκης - Μ. Λυρώνης αποτιμήθηκε 1,20 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της ελαιουργικής βιομηχανίας ΛΑΤΖΙΜΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 83,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές άνω των 0,45 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,6% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 0,775 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 1,6 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Στυλ. Κ. Κοτζαμπασάκη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κ. Κοτζαμπασάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 7 εργαζομένους, έναντι 2 στις 31.12.2015. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το 2015. Με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων της στις 31.12.2016 τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 135.855 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 18.285 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΖΙΜΑΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

www.inr.gr, 15 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS