inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα μεγέθη της εταιρείας επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος Ι. ΔαβούτηςΧαμηλότερες πωλήσεις, σε σχέση με τη χρήση 2016, είναι πιθανόν να δημοσιοποιήσει για το 2017 η αθηναϊκή εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος Ιάκωβος Δαβούτης & Σία.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της για τη χρήση 2016, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά των εγχώριων προϊόντων κρέατος συμπιέζει όχι μόνο τα περιθώρια κέρδους, αλλά και τις πωλήσεις των εταιρειών του τομέα. Η επιχείρηση αυξάνει, εν τω μεταξύ, τις εμπορικές δραστηριότητές της, διευρύνοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές κρέατος, μετατρεπόμενη ολοένα και περισσότερο σε εμπορική.

Η Ι. Δαβούτης & Σία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά κρέατος από το 1960. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. και λειτουργεί με αυτή τη νομική μορφή από τον Νοέμβριο του 2000. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της στη Νέα Ιωνία Αττικής, έχοντας συνάψει σύμβαση lease & lease back με την Εθνική Τράπεζα για τη χρήση των κτιρίων όπου στεγάζεται. Εχει δημιουργήσει καταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος στη Νέα Ιωνία και στο Χαλάνδρι Αττικής. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Hellenic Quality Meat» και «Davoutis». Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εχει αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος και την παραγωγή κρεατοπαρασκευασμάτων και αλλαντικών, καθώς και την εμπορία κρέατος. Παρασκευάζει και διαθέτει μερίδες κρέατος, χοιρινά σουβλάκια, κεμπάπ, χοιρινά λουκάνικα και άλλα συναφή προϊόντα. Τροφοδοτεί με προϊόντα και εμπορεύματά της λιανεμπορικές αλυσίδες, μονάδες μαζικής εστίασης, νοσηλευτικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος. Διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο μεταφορών. Συνεργάζεται εμπορικά με γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους κρέατος.

Η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Eσοδα 14,73 εκατ. ευρώ.

- Mεικτά κέρδη 1,76 εκατ. ευρώ.

- Kέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,44 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,14 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 5,7% και είναι ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,4%, έναντι 7,1% το 2015.

Σε σύγκριση με το έτος 2015, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 1,7% (-0,41 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά κέρδη της συμπιέστηκαν κατά 18,8% (-0,41 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 11,9%, από 14,4%), εξαιτίας της έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων και της παροχής επιπλέον εκπτώσεων στην πελατεία της, σε συνθήκες αυξητικών τάσεων στο κόστος προμήθειας κρέατος.

Το 24,2% των εσόδων της (3,57 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 75,8% (11,16 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 14,2% (-0,59 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 16% των εσόδων της (2,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συγγενική επιχείρηση.

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 26,1% (-0,16 εκατ. ευρώ), καθώς παρέμειναν σταθερές οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων και, συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 0,26 εκατ. ευρώ τα έκτακτα έξοδα και ζημιές για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις (0,03 εκατ. ευρώ έναντι 0,285 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων μειώθηκαν κατά 52,6% (-0,15 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,25 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,11 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,19 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2004.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητο αποθεματικό επενδυτικών νόμων 1,81 εκατ. ευρώ, είχαν ανέλθει σε 2,48 εκατ. ευρώ (2,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν σε 30,1% (27,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 8,24 εκατ. ευρώ (8,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (3,995 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,79 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (3,21 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας επιδείνωση της ρευστότητάς της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,67 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,11 εκατ. ευρώ (επίσης 0,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 5,77 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,3% (-0,32 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο του ενεργητικού της μειώθηκε κατά 0,19 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα οι τραπεζικές δανειακές οφειλές της ήταν ύψους 1,85 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 91,2% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 15,6% (-0,29 εκατ. ευρώ), πλέον μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 2,35 εκατ. ευρώ. Είχε δανειακή οφειλή ύψους 0,20 εκατ. ευρώ στη συγγενική της εταιρεία Κρέατα Ποιότητας Δαβούτης.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,23 εκατ. ευρώ, αντί 4,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 197 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,8 εκατ. περίπου, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 2,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 18,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,85 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 14,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2006.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιάκ. Δ. Δαβούτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 53 εργαζομένους, έναντι επίσης 53 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 1,28 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,11 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 8.320 ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ι. ΔΑΒΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ

www.inr.gr, 16 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS