inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η βιολογική φέτα εκτινάσσει στα ύψη τα έσοδα της Κτηνοτροφικής ΜαγνησίαςΑισιόδοξη ότι είναι ικανή να ανεβάσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα τις δραστηριότητές της, που αφορούν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή βιολογικής φέτας από γάλα δικών της κυρίως προβάτων εκτρεφόμενων σε αγρούς της από ιδιοπαραγόμενες βιολογικές ζωοτροφές, δηλώνει η καθετοποιημένη τυροκομική βιομηχανία Κτηνοτροφική Μαγνησίας, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της το 2016 είχαν αυξηθεί με ρυθμό της τάξεως του 40%.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. και λειτουργεί με αυτή τη νομική μορφή από τον Ιανουάριο του 2002. Εδρεύει και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εκτροφής προβάτων και της παραγωγής ζωοτροφών, στη Μαγκανίτσα Πλάτανου στην περιοχή Αλμυρός Μαγνησίας. Αποτελεί, πιθανότατα, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εκτροφής προβάτων. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Greek Family Farm». Συνεργάζεται με επιλεγμένες, άλλες κτηνοτροφικές μονάδες τρίτων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Το τυροκομείο της παράγει συμβατική φέτα Π.Ο.Π., βιολογική φέτα Π.Ο.Π., βιολογική φέτα με βότανα, πρόβειο τυρί light, φέτα με λιγότερο αλάτι και κατσικίσιο τυρί. Ο όγκος της παραγωγής της σε βιολογική φέτα υπερβαίνει, ενδεχομένως, το 50% του συνολικού όγκου παραγωγής βιολογικής φέτας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει αντικείμενο την άσκηση της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, ως συνεργαζόμενη εκμετάλλευση των αγροτών που αποτελούν τους μετόχους της, με βασικό σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση βιολογικών και συμβατικών αγροκτημάτων και την παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται η εμπορία κρέατος και δερμάτων προβάτων και η εμπορία ζώντων ζώων.

Διαθέτει, συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος ή και το σύνολο των τυροκομικών προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού.

Η κτηνοτροφική και τυροκομική βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Eσοδα 19,31 εκατ. ευρώ.

- Mεικτά κέρδη 1,31 εκατ. ευρώ.

- Kέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,20 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,02 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,4%, έναντι 10% το 2015, ενώ στο τέλος της χρήσης το ενεργητικό της ήταν μειωμένο κατά 10,5% (-1,36 εκατ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το έτος 2015, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 39,5% (+5,465 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 91,7% (+0,63 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 6,8%, από 4,9%).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6,4% (-0,08 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω αύξησης των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, σε συνδυασμό με μειωμένα κατά 0,10 εκατ. ευρώ έκτακτα έσοδα και αυξημένα κατά 0,16 εκατ. ευρώ έκτακτα έξοδα.

Τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 0,09 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα, ως ποσοστό των πωλήσεων, προς το 0,6%, από 0,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 0,02 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,82 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της και τα καθαρά κέρδη το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,70 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,38 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2004. Η εταιρεία προχώρησε σε αναδιατύπωση κονδυλίων της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 είχαν ανέλθει σε 2,30 εκατ. ευρώ (2,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 20% (17,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 11,525 εκατ. ευρώ (12,88 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (6,33 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,15 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (6,48 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,48 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,47 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 9,22 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 13% (-1,38 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές δανειακές οφειλές της ήταν ύψους 2,13 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 44,6% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 35,8% (-1,19 εκατ. ευρώ). Είχε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0,32 εκατ. ευρώ. Για διασφάλιση του πιστωτή της Εθνική Τράπεζα είχαν εγγραφεί επί παγίων της προσημειώσεις.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 5,19 εκατ. ευρώ, αντί 5,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,87 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,47 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχουν λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 55 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν οριακά αρνητικό. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 5,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 19,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,09 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,07 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 0,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Ι. Αλεγρά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Γ. Τσαγκάρη. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 56 εργαζομένους, έναντι 49 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 0,99 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς το 2016 δαπάνησε 0,18 εκατ. ευρώ για είδη ένδυσης των εργαζομένων. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 21.500 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 2.145 ευρώ ανά εργαζόμενο. Στα μέσα του 2017 αποφάσισε να επιστρέψει στους μετόχους της, κατόπιν απόφασης μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό 0,74 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον της και προσδοκά ακόμη καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, καθώς επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για τη βελτίωση του μικροκλίματος στους στάβλους της, τη βελτίωση του γενετικού υλικού της μονάδας της και τη βελτίωση της απόδοσης του γάλακτος κατά την τυροκόμηση. Προωθεί την ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας στις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ. Εξετάζει τη δυνατότητα εισόδου της στην αγορά των «λειτουργικών τροφίμων».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

www.inr.gr, 17 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS