inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τα οικονομικά μεγέθη της η κρητική βιομηχανία τσιμέντου ΣταγάκηΕνισχυμένα οικονομικά μεγέθη, κυρίως λόγω αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης, αναμένεται να δημοσιοποιήσει για το 2017 η κρητική βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου και παραγωγής και εμπορίας άλλων δομικών υλικών Μιχαήλ Ι. Σταγάκη.

Η επιχείρηση προήλθε από μετατροπή και συγχώνευση δύο συγγενικών ομόρρυθμων εταιρειών. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. και λειτουργεί με αυτή τη νομική μορφή από τον Φεβρουάριο του 1995. Εδρεύει και έχει μέρος των εγκαταστάσεών της στον Κόμβο Ατσιπόπουλου Δήμου Νικηφόρου Φωκά στον νομό Ρεθύμνου. Εχει κατασκευάσει μονάδα παραγωγής τσιμέντου με άλεση κλίνκερ τρίτων, καθώς και συναφών κονιαμάτων και τσιμεντοσωλήνων στον Λατζιμά Ρεθύμνου, επί οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 52.660 τ.μ. Παρασκευάζει, επίσης, έτοιμο σκυρόδεμα. Διαθέτει υποκαταστήματα - κέντρα διανομής στο Ηράκλειο Κρήτης, τα Χανιά, τον Αγιο Νικόλαο Κρήτης και τον Ασπρόπυργο Αττικής. Εμπορεύεται μονωτικά υλικά, πλακίδια, αρμόστοκους, φυσικά πετρώματα, κόλλες πλακιδίων και σειρά άλλων οικοδομικών υλικών. Στο παρελθόν εισήγαγε και μεταπωλούσε τσιμέντο χύδην. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Τσιμέντα Κρήτης», «Stagakis», «Ecoδομή», «Easymix». Είναι κάτοχος γηπέδων - οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 135.720 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Οι εγκαταστάσεις της στον Λατζιμά Ρεθύμνου έχουν ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 468 τόνων τσιμέντου, 300 τόνων κονιαμάτων και 290 τόνων τσιμεντοσωλήνων.

Η βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Eσοδα 13,34 εκατ. ευρώ.

- Mεικτά κέρδη 3,75 εκατ. ευρώ.

- Kέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,55 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη προ φόρων 0,555 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,39 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,6%, έναντι 10% το 2015, όταν τα αποτελέσματά της είχαν επιβαρυνθεί με υψηλές απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων, καθώς στο τέλος της χρήσης το ενεργητικό της ήταν αυξημένο κατά 11,3% (+1,65 εκατ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το έτος 2015, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 6,8% (+0,84 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 3,2% (+0,115 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα (στο 28,1%, από 29,1%).

Το 70,2% των εσόδων της (9,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 29,8% (3,98 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% (+1 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% (+0,095 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω απουσίας προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις (0,60 εκατ. ευρώ το 2016) και αυξημένων κατά 0,09 εκατ. ευρώ έκτακτων εσόδων, καθώς σημειώθηκε αύξηση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων (2,56 εκατ. ευρώ) κατά 45,4% (+0,80 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,4% (+0,13 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα, ως ποσοστό των πωλήσεων, προς το 4,2%, από 3,4% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 31,8% (+0,09 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,16 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της και τα καθαρά κέρδη το 6,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,605 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,40 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2004.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,21 εκατ. ευρώ, είχαν ανέλθει σε 6,025 εκατ. ευρώ (5,635 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,1% (38,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,26 εκατ. ευρώ (14,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (8,775 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,78 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (5,995 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,49 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,34 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 10,23 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14% (+1,26 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές δανειακές οφειλές της ήταν ύψους 6,22 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 57,4% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 12,7% (+0,70 εκατ. ευρώ). Για διασφάλιση των πιστωτών της είχαν εγγραφεί επί παγίων της προσημειώσεις ποσού 7,025 εκατ. ευρώ και είχαν εκχωρηθεί συμβόλαια πελατών ποσού 0,61 εκατ. ευρώ, ενώ οι μέτοχοί της είχαν παράσχει πρόσθετες εγγυήσεις για ποσό 1,10 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 6,42 εκατ. ευρώ, αντί 6,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, σε συνδυασμό με προκαταβολές για πάγια υπό κατασκευή 0,31 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ προγραμμάτιζε νέες επενδύσεις για το 2017. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,67 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχουν λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Συμμετείχε με μερίδια 50%, αποτιμημένα προς 0,67 εκατ. ευρώ, στην εταιρεία Χ. Φραγκεδάκης & Σία και στην κοινοπραξία Σταγάκη - Vulgari.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας δομικών υλικών Μ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 101,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 15,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 12,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 13,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του ενός εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Μιχ. Ι. Σταγάκη, αντιπρόεδρο τον Στ. Μ. Σταγάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ελ. Μ. Σταγάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 79 εργαζομένους, έναντι 65 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 1,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 19.670 ευρώ, ενώ κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 7.025 ευρώ ανά εργαζόμενο. Την τριετία 2012-2014 είχε αποφασίσει να επιστρέψει στους μετόχους της, σε τρεις φάσεις, κατόπιν αποφάσεων μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, συνολικό ποσό 1,42 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει ότι οι προοπτικές της έχουν ενισχυθεί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την ωρίμανση της μονάδας της που παράγει τσιμέντο. Σταδιακά αποκτά τη δυνατότητα να καλύπτει με τσιμέντο ενσακισμένο και χύδην, εμπορικά, ολόκληρη την Κρήτη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

www.inr.gr, 17 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS