inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μείωση πωλήσεων 10% κατέγραψε η ελαιουργική βιομηχανία Μινέρβα τη χρήση 2016-2017Αισθητή μείωση των πωλήσεων, λόγω παράλληλης συρρίκνωσης των εγχώριων και των εξαγωγικών εσόδων της, αλλά ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους της και επαναφορά σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, δημοσιοποίησε για την οικονομική χρήση Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017 η βιομηχανία ελαιουργικών, γαλακτοκομικών και άλλων ειδών διατροφής Μινέρβα, αναρτώντας στην ιστοσελίδα της τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

Η επιχείρηση αποτελεί συνέχεια και διάδοχο σχήμα εταιρείας εισαγωγών και εξαγωγών εδώδιμων και αποικιακών ειδών που άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα το 1887 και μετεξελίχθηκε στη συνέχεια κατ' αρχάς σε εταιρεία εμπορίας ελαιολάδου και αργότερα σε ελαιουργική βιομηχανία, την πρώτη μάλιστα που κυκλοφόρησε ελαιόλαδο σε γυάλινο μπουκάλι στην ελληνική αγορά, το 1930, δημιουργώντας βιομηχανική μονάδα στο Μοσχάτο Αττικής. Ο έλεγχός της περιήλθε το 1977 και παραμένει στον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο ελληνικών συμφερόντων Paterson Zochonis (PZ). Το 100% των μετοχών της ανήκει στην εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία PZ Cussons PLC. Λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., από τον Σεπτέμβριο του 1971. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η βασική βιομηχανική μονάδα της μετεγκαταστάθηκε το 1999 στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σε νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο.

Η Μινέρβα τυποποιεί και παρασκευάζει, κατά κύριο λόγο, ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, σπορέλαια, μαργαρίνη και γενικότερα μαγειρικά λίπη, βούτυρο και άλλα προϊόντα επάλειψης, ελαιόπαστα, ελιές. Από το 2008 έχει επεκταθεί στην παραγωγή τυριού φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, εξαγοράζοντας εργοστάσιο στο Επισκοπικό Ιωαννίνων. Ακόμη, κατόπιν εξαγοράς σχετικής μονάδας στον Πειραιά, από το 2015 παράγει ξύδι, ενώ στην Ανδραβίδα Ηλείας λειτουργεί σταθμό συλλογής γάλακτος. Συγχρόνως, εισάγει και διαθέτει συμπληρωματικά είδη διατροφής του ομίλου στον οποίο ανήκει, αλλά και αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές και στις πέντε ηπείρους, μέσω αντιπροσώπων και γραφείων που διαθέτει σε 27 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αυστραλία.

Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Μινέρβα», «Χωριό», «Benecol», «Burrino», «Τοπ», «Σαβόι», «Φαστ» και «Minerva International».

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία την περίοδο 1.6.2016-31.5.2017, ολοκληρώνοντας την 45η χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε ετήσια έσοδα 64,03 εκατ. ευρώ, έναντι 71,37 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 10,3% (-7,34 εκατ. ευρώ). Το 97% των εσόδων της (62,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3% (1,91 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 87,9% των εσόδων της (56,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις της στην εσωτερική αγορά και το υπόλοιπο 12,1% (7,75 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στη διεθνή αγορά. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 11% (-6,92εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς μειώθηκαν κατά 5,2% (-0,42 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε ωστόσο κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (22,4% από 21%), γεγονός που οδήγησε σε μείωση των μεικτών κερδών της μόνο κατά 4,2% ή 0,64 εκατ. ευρώ στο επίπεδο των 14,35 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,22 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των εσόδων, αντί 1,34 εκατ. ευρώ ή 1,9% των εσόδων έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 288,7% (+3,875 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με απομείωση εμπορικών απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ποσού μόλις 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 4,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συγχρόνως, μειώθηκαν οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 2,52 εκατ. ευρώ (2,515 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς και με χρηματοοικονομικά έξοδα 0,47 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), τα οποία συνδέονται με εκχωρημένες απαιτήσεις σε εταιρεία πρακτορείας απαιτήσεων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια αποαναγνώρισης. Επίσης, επιβαρύνθηκε με μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 0,63 εκατ. ευρώ (0,595 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 2,31 εκατ. ευρώ, αντί ζημιών προ φόρων 1,27 εκατ. ευρώ και μετά τον συνυπολογισμό αναβαλλόμενων φόρων ζημιών 2,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,83 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,4%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 3,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,6%, έναντι 1,7% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 79,58 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,3% (-0,23 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία στις 31.5.2017 είχε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,48 εκατ. ευρώ (3,79 εκατ. ευρώ στις 31.5.2016), συνδεδεμένες με εκχωρημένες απαιτήσεις σε εταιρεία πρακτορείας απαιτήσεων. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (50,58 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (24,59 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3,56 εκατ. ευρώ (8,82 εκατ. ευρώ στις 31.5.2016), γεγονός που συνδέεται με τη χορήγηση εκ μέρους της τριών νέων δανείων στη μητρική της και σε θυγατρικές της, που ανέβασαν το υπόλοιπο των δανείων της σε 11,93 εκατ. ευρώ, από 5,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 25,62 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9% (-2,54 εκατ. ευρώ).

Στις 31.5.2017 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 9,25 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 53,96 εκατ. ευρώ (51,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 67,8% (64,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.5.2017 ήταν ύψους 23,76 εκατ. ευρώ, αντί 24,13 εκατ. ευρώ στις 31.5.2016. Συγχρόνως, δαπάνησε για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 1,01 εκατ. ευρώ (1,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,53 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Η Μινέρβα έχει πρόεδρο τον Γ. Π. Κωστιάνη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Μ. Κατσή και οικονομική διευθύντρια την Ουρανία Γ. Τσακά. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 216 εργαζόμενους, έναντι 215 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,39 εκατ. ευρώ, έναντι 8,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Επίσης, στην εταιρεία-μέτοχό της διέθεσε κατά την τελευταία χρήση για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης 0,475 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Το 2015 είχε προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και επιστροφή κεφαλαίου 6,04 εκατ. ευρώ στη μητρική της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 ήταν της τάξεως των 24.155 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 10.695 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή της περιόδου Ιουνίου 2008-Μαΐου 2009.

Ελέγχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για πιθανές παραβάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού στις αγορές του βουτύρου και της μαργαρίνης τα έτη 2003-2010.

Με στόχο να ενισχύσει τις πωλήσεις της, τη χρήση 2016-2017 δαπάνησε για προβολή και διαφήμιση 3,09 εκατ. ευρώ, έναντι 2,90 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

www.inr.gr, 18 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS