inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2,25 εκατ. ευρώ, το 2017, για τη Thrace Nonwovens & GeosyntheticsΘεαματική αύξηση των πωλήσεων και ανάλογη ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της κατέγραψε το 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία τεχνικών υφασμάτων από πολυπροπυλένιο και νήματα-ίνες Thrace Nonwovens & Geosynthetics, μετά τις ευρείας κλίμακας επενδύσεις που υλοποίησε τα προηγούμενα χρόνια και συνέχισε και το 2017.

Η επιχείρηση αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική παραγωγική μονάδα του ομίλου της συμμετοχικής εταιρείας Πλαστικά Θράκης και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Θράκης. Εδρεύει στον οικισμό Μαγικό του Δήμου Αβδήρων στην Ξάνθη και παράγει κυρίως υφάσματα από πολυπροπυλένιο. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1999 και έλαβε την τρέχουσα μορφή της το 2010, αναλαμβάνοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες της μητρικής της εταιρείας στον τομέα των τεχνικών υφασμάτων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Παράγει υφαντά υφάσματα πολυπροπυλενίου επίπεδης και κυκλικής ύφανσης, μη-υφαντά βελονωτά και spunbond υφάσματα, πολύκλωνα νήματα και ταινίες, πλεκτά δίχτυα από ταινίες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας και μονόκλωνα νήματα, σκοινιά πολυπροπυλενίου, ιμάντες, μονόκλωνα νήματα, μεμβράνες ελέγχου υγρασίας, μεμβράνες οροφής και εξειδικευμένα υφάσματα.

Τα έσοδά της το 2017 από τη διάθεση προϊόντων της σε ογδόντα περίπου χώρες ανήλθαν σε 106,64 εκατ. ευρώ, από 89,35 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 19,4% ή 17,29 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 17% των εσόδων της (18,17 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κυρίως στο εξωτερικό.

Για να αυξήσει τις πωλήσεις της συμπίεσε το μεικτό περιθώριό της (στο 19,4% από 20,1%), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να αυξηθούν κατά 15% ή 2,69 εκατ. ευρώ στα 20,69 εκατ. ευρώ, από 18 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αν και επιβαρύνθηκαν με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 1,47 εκατ. ευρώ, ανήλθαν στο επίπεδο των 9,59 εκατ. ευρώ (9% των εσόδων), από 8,165 εκατ. ευρώ (9,1% των εσόδων) το 2016, παρουσιάζοντας ποσοστιαία άνοδο 17,4% (+1,42 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 4,60 εκατ. ευρώ (3,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς και με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,63 εκατ. ευρώ (1,665 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς η υλοποίηση εκτεταμένων επενδύσεων στη διάρκεια της χρήσης οδήγησε σε διεύρυνση των αποσβέσεων.

Επίσης, η χρήση ευνοήθηκε από λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0,205 εκατ. ευρώ, ενώ η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1,57 εκατ. ευρώ, γεγονός που ώθησε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα την τελική κερδοφορία.

Η βιομηχανία κατέγραψε, κατόπιν αυτών, κέρδη προ φόρων 3,57 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,94 εκατ. ευρώ το 2016 (+278,6% ή +2,62 εκατ. ευρώ). Τα τελικά αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,25 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι ζημιών 0,11 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας (+2,365 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,7% και 8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,3% και τα καθαρά κέρδη το 2,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,3%, έναντι 9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 93,08 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,7% (+2,415 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 8,17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 29,30 εκατ. ευρώ (27,075 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 31,5% (29,9% ένα χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η εταιρεία στις 31.12.2017 είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 29,56 εκατ. ευρώ (30,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), σε ποσοστό 38% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,7% (-0,82εκατ. ευρώ). Είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (46,74 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,97 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (49,71 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 5,50 εκατ. ευρώ (2,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), σε ποσοστό 88% κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 63,78 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένες σε ετήσια βάση (+0,3% ή +0,19 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση κρατικών επιδοτήσεων 4,19 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της βιομηχανίας στις 31.12.2017 ήταν ύψους 40,81 εκατ. ευρώ, αντί 37,80 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Η εταιρεία δαπάνησε το 2017 για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 7,85 εκατ. ευρώ (6,325 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Συμμετείχε με ποσό 0,76 εκατ. ευρώ στις 100% θυγατρικές επιχειρήσεις Saepe και Thrace Protect, η δεύτερη των οποίων ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017.

Η THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS έχει πρόεδρο τον Κων. Σ. Χαλιωρή, αντιπρόεδρο τον Γ. Π. Μπραΐμη και συνδιευθύνοντες συμβούλους τους Αθ. Γ. Δημίου και Χρ. Ν. Καραγεωργίου. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 561 εργαζόμενους, έναντι 562 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 16,17 εκατ. ευρώ, έναντι 15,63 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,97 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 17.090 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 6.355 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στον τομέα των nonwovens υφασμάτων αποβλέπει, με την ολοκλήρωση επένδυσης σε νέες γραμμές παραγωγής needle punch και spunbond, στη διείσδυση σε αγορές της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, στον τομέα των wovens υφασμάτων και γεωπλεγμάτων αποβλέπει, με την ολοκλήρωση επένδυσης για την ανανέωση του εξοπλισμού του υφαντηρίου της και την προσθήκη γραμμής γεωυφάσματος geogrid, στην ενίσχυση των πωλήσεών της στον Καναδά, τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Αφρική.

Τον Δεκέμβριο του 2017 καταλογίστηκαν στην επιχείρηση από τις φορολογικές αρχές φόροι και προσαυξήσεις 0,53 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2011. Η εταιρεία αμφισβήτησε την ορθότητα της σχετικής απόφασης και άσκησε προσφυγή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS