inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 26,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της τυροκομικής βιομηχανίας Ρούσσας τη χρήση 2016-2017Διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, εν μέσω έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η θεσσαλική τυροκομική βιομηχανία Ρούσσας Dairy Products.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1999. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Roussas Dairy Products». Προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1952. Παράγει και εμπορεύεται κατά κύριο λόγο τυριά, αλλά και γιαούρτια, βούτυρο και γαλακτοκομικά προϊόντα για επάλειψη, σε ποικίλες συσκευασίες. Η γκάμα των τυριών της περιλαμβάνει φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, μυζήθρα, γαλοτύρι, μανούρι και ανθότυρο.

Εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Αλμυρού-Κωφών, όπου διαθέτει τρεις ξεχωριστές κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των 6.500 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Διατηρεί γραφεία στην περιοχή Παπάγου Αττικής.

Τη χρήση 2016-2017 ολοκλήρωσε, σχεδόν, επιχορηγούμενο κατά 43% επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6,26 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε πρόσθετες επενδύσεις 2 εκατ. ευρώ, με τις οποίες ενισχύεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός της και επεκτείνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της, έτσι ώστε η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα σε τυροκομικά προϊόντα να ανέρχεται σε 10.000 τόνους.

Περί το 90% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ρωσία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία. Διαθέτει προϊόντα συσκευασμένα με τα εμπορικά σήματα «Mt Athos», «Mt Vikos», «Terra Aeolica» και «Roussas».

Σύμφωνα με τον 19ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 26,83 εκατ. ευρώ έναντι 24,14 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 11,1% (+2,69 εκατ. ευρώ). Το 93,1% των εσόδων της (24,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 6,9% (1,84 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και διάθεση λοιπών αποθεμάτων. Επίσης, το 88,4% των εσόδων της (23,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές και το υπόλοιπο 11,6% (3,11 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,4% (+2,14 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα εξαγωγικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,2% (+1,80 εκατ. ευρώ).

Ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,40 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,635 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+29,1% ή +0,77 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 12,7%, από 10,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 64,5% (+0,78 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 7,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5% (1,21 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Αν και αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης και λογίστηκαν απομειώσεις επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,34 εκατ. ευρώ, τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 0,32 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,18 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,56 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,455 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,57 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενισχυμένων κατά 119,9% και 200,5%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,54 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,2% και 8,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,6% και τα καθαρά κέρδη το 2,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,6%, έναντι 5,3% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 26,07 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,2% (+3,24 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Προχώρησε σε αναδιατύπωση κονδυλίων της χρήσης 2015-2016.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 7,97 εκατ. ευρώ, κατά 32,3% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 48,4% (+2,60 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω και των νέων επενδύσεων. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (19,52 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,51 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (15,01 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,74 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη ζημιών 0,79 εκατ. ευρώ για απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Στις απαιτήσεις περιελάμβανε απαίτηση κατά οργάνων διοίκησης ποσού 1,145 εκατ. ευρώ για καταβολές που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Πιστωτές της ήταν οι τράπεζες Εθνική, Θεσσαλίας, Alpha, Eurobank και Πειραιώς. Υπέρ της Alpha Bank είχαν ενεχυριαστεί εμπορεύματα 1,40 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 18,94 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 16,5% (+2,68 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,41 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,13 εκατ. ευρώ (6,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (28,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 6,04 εκατ. ευρώ, έναντι 4,92 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, πλέον προκαταβολών για πάγια υπό κατασκευή 0,42 εκατ. ευρώ. Διέθεσε για επενδύσεις 1,68 εκατ. ευρώ (3,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κυρίως για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,56 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων. Διέθετε 220 μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Η τυροκομική βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Η. Μποτό και αντιπρόεδρο τον Δημ. Α. Κατσίβελο. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 122 εργαζόμενους, έναντι 105 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,42 εκατ. ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Από τα κέρδη της χρήσης 2016-2017 και προηγούμενων χρήσεων ενέκρινε για τους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 0,94 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 ήταν της τάξεως των 16.330 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 7.985 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναμένει για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 περαιτέρω αύξηση πωλήσεων κατά 10-12%, με παράλληλη διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και ανάλογη αύξηση των λειτουργικών κερδών της. Συνεχίζει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, με έμφαση στα τυριά για επάλειψη. Με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά της Γαλλίας, αποφάσισε να συμμετέχει με 0,10 εκατ. ευρώ στη γαλλική εταιρεία διανομών Alliance Eurofood.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS