inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη νέα συμφωνία εξυγίανσης προβλέπουν τα Κλωστήρια Θράκης για να επιβιώσουνΒάσιμες πλέον ελπίδες ότι θα επιβιώσουν, παρά τα οξύτατα χρηματοοικονομικά προβλήματα που εξακολουθούν να βιώνουν και τις ζημιές-μαμούθ που κατέγραψαν κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, διατυπώνουν τα Κλωστήρια Θράκης.

Τον περασμένο Μάρτιο, αφού προηγήθηκε συμφωνία της εταιρείας με το πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού Banca IFIS για χρηματοδότηση μέσω factoring μέχρι του ποσού των 2,7 εκατ. ευρώ, η βιομηχανία και οι δανείστριες τράπεζές της κατέληξαν σε συμφωνία μέτρων εξυγίανσής της, με σμίκρυνση και αναδιάρθρωση των δανειακών οφειλών της, βάσει των διατάξεων του ν. 3588/2007. Η σχετική συμφωνία κατατέθηκε στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της Κομοτηνής και αναμένεται η απόφασή του.

Η νηματουργική εταιρεία Κλωστήρια Θράκης ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τη βιομηχανία επεξεργασίας σύσπορου βάμβακος Εκκοκκιστήρια Θράκης και παράγει, κυρίως, εξειδικευμένα βαμβακερά νήματα. Αποτελεί τον μοναδικό Ευρωπαίο παραγωγό νημάτων Melanze και, συγχρόνως, καθετοποιημένο παραγωγό πλεκτών υφασμάτων. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής στον νομό Ροδόπης, σε οικόπεδο 44.830 τ.μ., με εγκαταστάσεις 25.995 τ.μ. Επί σειρά ετών διέθετε το 60% περίπου των προϊόντων της σε διεθνείς οίκους ενδυμάτων, όπως η Benetton, η Next και η Chicco στον ευρωπαϊκό χώρο. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Thrace Spinning Mills». Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Η επιχείρηση υπολειτούργησε στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017, εν μέσω οξύτατης χρηματοοικονομικής κρίσης, ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων. Επλήγη από κόστος υποαπασχόλησης ύψους 1,37 εκατ. ευρώ, αλλά και από επιβολή ποινικών ρητρών από πελάτες και προμηθευτές, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης συμβολαίων παράδοσης προϊόντων ή προμήθειας πρώτων υλών. Για να ανταποκριθεί στοιχειωδώς σε υποχρεώσεις της ρευστοποίησε σε χαμηλές τιμές αποθέματά της, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο τις ζημιές της, χωρίς να αποφύγει την καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του προσωπικού της. Αντιμετώπισε, ακόμη, διακοπή της ηλεκτροδότησής της, αλλά και επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων, λόγω καθυστέρησης καταβολής ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών. Οι μέτοχοί της προχώρησαν στη διάρκεια της χρήσης σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,53 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών 1,10 εκατ. ευρώ, καθώς και με κεφαλαιοποίηση οφειλών της προς αυτούς.

Προηγούμενες συμφωνίες της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζές της δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η νηματουργική βιομηχανία είχε λάβει μέρος των δανείων της με την εγγύηση της μητρικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά της είχε λάβει δάνεια με εγγυήσεις της θυγατρικής της.

Οι πωλήσεις της εταιρείας Κλωστήρια Θράκης την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα της ιστορίας τους, υποπολλαπλάσια εκείνων παλαιότερων χρήσεων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 4,48 εκατ. ευρώ έναντι 9,02 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένες κατά 50,4% (-4,55 εκατ. ευρώ). Το 76,6% των εσόδων της (3,43 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή νημάτων και εν γένει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 23,4% (1,05 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 57,9% (-4,72 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό της περιθώριο κατέρρευσε, σημειώνοντας πτώση 20 εκατοστιαίων μονάδων λόγω και της εκποίησης αποθεμάτων σε χαμηλές τιμές, γεγονός που οδήγησε σε καταγραφή μεικτών ζημιών 1,41 εκατ. ευρώ (-31,6% των πωλήσεων), αντί αντίστοιχων ζημιών 1,05 εκατ. ευρώ ή -11,6% των πωλήσεων έναν χρόνο πριν (-34,7% ή -0,36 εκατ. ευρώ).

Αντιθέτως, κυρίως λόγω μειωμένων έκτακτων επιβαρύνσεων, οι ζημιές της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,7% και περιορίστηκαν σε 3,17 εκατ. ευρώ, ίσες όμως προς το -70,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-36,9% των εσόδων).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,93 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,66 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 6% ζημιών προ φόρων 5,76 εκατ. ευρώ ή -128,6% των πωλήσεων (5,43 εκατ. ευρώ ή -60,2% των πωλήσεων έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους στην καταγραφή αυξημένων κατά 54,5% ζημιών ύψους 9,295 εκατ. ευρώ ή -207,7% των πωλήσεων (6,02 εκατ. ευρώ ή -66,7% των πωλήσεων έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 33,46 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και ελαφρώς αυξημένες σε ετήσια βάση (+0,7% ή +0,23 εκατ. ευρώ). Είχε απογοητευτικά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 44,38 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (46,525 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 59.000 ευρώ, έναντι 23.000 . ευρώ στις 30.6.2016. Για εξασφάλιση δανείων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του είχε εγγραφεί υποθήκη ποσού 16 εκατ. ευρώ υπέρ των πιστωτριών τραπεζών, πέραν των εγγυήσεων που είχε παράσχει η μητρική εταιρεία. Επίσης, είχαν ενεχυριαστεί μετοχές και απαιτήσεις 1,94 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 52,64 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% (+4,60 εκατ. ευρώ).

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της, αν και ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 6,52 εκατ. ευρώ, παρέμεναν έντονα αρνητικά (-24,50 εκατ. ευρώ, έναντι -18,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 28,145 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5% (-1,47 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 23,51 εκατ. ευρώ, έχοντας ενσωματώσει υπεραξία από επανεκτίμηση της αξίας μέρους τους, έναντι 22,64 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 170,6 εκατ. περίπου ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 22,4 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 51 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμά μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 58,4 εκατ. ευρώ. Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιογόνος και τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 14,4 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ζημιές 31,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλών έκτακτων δαπανών.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Χ. Ακκά της οικογένειας των πρωτεργατών της ίδρυσής της, διευθύνοντα σύμβουλο τον Σάββα Λ. Μιρλιαούντα και οικονομικό διευθυντή τον Κυρ. Ε. Κελεσίδη. Στις 30.6.2017 κάτοχοι των μετοχών της ήταν η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Θράκης με μερίδιο 60,30%, η συγγενική εταιρεία Ιω. Ακκάς με 21,47%, ο βασικός μέτοχος της αμερικανικής εταιρείας εκκοκκιστικών μηχανών Continental R. B. Fermon με 15,93% και οι Χρ. Ι. Ακκάς και Ιω. Χ. Ακκάς με 1,70% και 0,60%, αντιστοίχως. Στις 30.6.2017 η βιομηχανία απασχολούσε 118 εργαζόμενους, έναντι 120 στις 30.6.2016. Διέθεσε ή οφείλει ακόμα κατά ένα μέρος για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,59 εκατ. ευρώ, έναντι 2,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Δηλώνει ότι είναι σε θέση, μετά τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί και μένει να υλοποιηθούν, ότι θα μπορέσει να εισέλθει σε περιβάλλον κερδοφορίας, αξιοποιώντας την ανεπτυγμένη τεχνογνωσία της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS