inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 48,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της βιομηχανίας Πλαστικά Θράκης Pack το 2017Αύξηση των πωλήσεων, πλην όμως αποδυναμωμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία ειδών πλαστικής συσκευασίας Πλαστικά Θράκης Pack.

Η επιχείρηση αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη ελληνική βιομηχανία του ομίλου της συμμετοχικής εταιρείας Πλαστικά Θράκης και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Ηπείρου.

Εδρεύει και έχεις τη βασική βιομηχανική μονάδα της στα Ιωάννινα, στη ΒΙ.ΠΕ. του νομού. Επίσης, λειτουργεί δύο βιομηχανικές μονάδες στο Μαγικό Ξάνθης, που ανήκαν σε συγγενικές εταιρείες τις οποίες έχει απορροφήσει, με τη διαδικασία της συγχώνευσης. Παράγει προϊόντα συσκευασίας από PP/PC/PE για βιομηχανίες χημικών προϊόντων και ειδών διατροφής. Συγκεκριμένα, παράγει περιέκτες injection, κύπελλα και καπάκια thermoforming, ποτήρια thermoforming, ασκούς, καθώς και μπουκάλες 5 Gal από πολυκαρβονικό πλαστικό. Διαθέτει εμπορικό υποκατάστημα στη Θήβα Βοιωτίας. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Ξάνθης.

Ιδρύθηκε ως Α.Ε. με την επωνυμία Thrace Food Packaging και έδρα τα Ιωάννινα τον Απρίλιο του 2002. Απορρόφησε με τη διαδικασία της συγχώνευσης το 2006 τις εταιρείες Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας και Thrace Liquid Pack, το 2008 τις εταιρείες Θρέις Πακ και Θρατέξ, το 2012 την εταιρεία Capsnap και το 2014 την εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εξηλασμένης Πολυστερίνης. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Thrace Pack».

Διοχετεύει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε άλλες χώρες, κυρίως της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης. Επεκτείνεται εξαγωγικά σε χώρες της Αφρικής και του Περσικού Κόλπου.

Ελέγχει πλήρως ή μερικώς τρεις εταιρείες του εξωτερικού.

Το 2017 αύξησε κατά 4,7% τις πωλήσεις της. Συγκεκριμένα, τα έσοδά της από τη διάθεση των προϊόντων της ανήλθαν σε 48,29 εκατ. ευρώ, από 46,14 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 2,15 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 7,4% των εσόδων της (3,56 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κυρίως στο εξωτερικό.

Συγχρόνως, το μεικτό περιθώριό της αποδυναμώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 22,4% από 24,3% το 2016), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν κατά 3,6% ή 0,41 εκατ. ευρώ στο επίπεδο των 10,80 εκατ. ευρώ, από 11,21 εκατ. ευρώ το 2016.

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στο επίπεδο των 7,13 εκατ. ευρώ (14,8% των εσόδων), από 8,145 εκατ. ευρώ (17,7% των εσόδων) το 2016, παρουσιάζοντας ποσοστιαία πτώση 12,5% ή 1,01 εκατ. ευρώ σε αξία, κυρίως λόγω αύξησης των δαπανών διάθεσης (4,75 εκατ. ευρώ) κατά 17% (+0,69 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 2,99 εκατ. ευρώ (3,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς και με σημαντικά μειωμένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 1,48 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Ωστόσο, η περυσινή χρήση είχε μηδενικά έσοδα από συμμετοχές, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,665 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,71 εκατ. ευρώ το 2016 (-28,2% ή -1,05 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, που το 2016 συμπεριελάμβαναν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, διαμορφώθηκαν σε 1,70 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι καθαρών κερδών 2,21 εκατ. ευρώ το 2016 (-23% ή -0,51 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,5% και 9,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,5% και τα καθαρά κέρδη το 3,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13%, έναντι 15,2% τη χρήση 2016. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,66 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 18,03 εκατ. ευρώ (16,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 32,9% (30,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 54,79 εκατ. ευρώ (53,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η βιομηχανία στις 31.12.2017 είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 23,47 εκατ. ευρώ (25,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), σε ποσοστό 98,4% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,4% (-1,59 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,62 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (34,62 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,19 εκατ. ευρώ (2,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 36,76 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,2% ή 0,43 εκατ. ευρώ. Επί των παγίων της δεν υπήρχαν υποθήκες ή προσημειώσεις. Τον περασμένο Απρίλιο η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 3,80 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. Στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση κρατικών επιδοτήσεων 0,95 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 21,02 εκατ. ευρώ, αντί 20,96 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Η εταιρεία δαπάνησε το 2017 για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 3,79 εκατ. ευρώ (4,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Συμμετείχε με μερίδια 100% στην εταιρεία Thrace Plastics Packaging DOO, 50% στη Thrace Greiner Packaging και 100% στην Trierina Trading, αποτιμώντας αυτές τις συμμετοχές 4,78 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο Γ. Π. Μπραΐμη, αντιπρόεδρο τον Κων. Σ. Χαλιωρή, διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Θ. Γεωργοστάθη και οικονομικό διευθυντή τον Απ. Κ. Γκατζιάνη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 251 εργαζόμενους, έναντι 235 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,35 εκατ. ευρώ, έναντι 7,06 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,35 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 28.400 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 10.620 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις της, δαπανώντας το 2018 ποσό 1,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ αφορούν νέο εξοπλισμό και 0,60 εκατ. ευρώ δαπάνες συντήρησης.

Στους βασικούς στόχους της για το 2018 συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, η βελτίωση του χαρτοφυλακίου της πελατείας της και η ενδυνάμωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Μέτοχοί της είναι η συμμετοχική εταιρεία Πλαστικά Θράκης με μερίδιο 92,9% και οι μέτοχοι αυτής Κων. Χαλιωρής και Ευφημία Χαλιωρή με μερίδια 4,7% και 2,4%, αντιστοίχως.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS