inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα έσοδα και κέρδη κατέγραψε η βιομηχανία λιπασμάτων Ziko τη χρήση 2016-2017Πτώση των πωλήσεων και σμίκρυνση της κερδοφορίας της παρουσίασε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η βιομηχανία λιπασμάτων Ziko.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία λιπασμάτων. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται με διεθνείς οίκους λιπασμάτων και αναλαμβάνει τη διαδικασία παραγωγής και logistics λιπασμάτων άλλων εταιρειών του τομέα της. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων σε δικά της έτοιμα και ημιτελή προϊόντα. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Ariston», «Complemaster», «Micrel», «Plantera», «Plantleaf» και «Terra Star». Διαθέτει σεβαστό μέρος της παραγωγής και εμπορευμάτων της σε αγορές του εξωτερικού. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Βουλγαρία, Κύπρος, Λίβανος, Μαυροβούνιο, π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Σερβία, Συρία και Τουρκία. Ασχολείται, επίσης, με την εκμίσθωση ακινήτων.

Η Ziko ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως ανώνυμη εταιρεία τον Οκτώβριο του 1996. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1987. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, όπου οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της καλύπτουν 50.000 τ.μ. σχεδόν, περιλαμβάνοντας μονάδα ανάμειξης πρώτων υλών και παραγωγής λιπασμάτων τύπου blend με τρεις γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, μονάδα παραγωγής και συσκευασίας κρυσταλλικών λιπασμάτων, καθώς και μεγάλους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και συσκευασμένων προϊόντων. Εχει τη δυνατότητα παραγωγής customized εξειδικευμένων λιπασμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η γκάμα των προϊόντων και εμπορευμάτων της συμπεριλαμβάνει λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, κοινά υδατοδιαλυτά, κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά, υγρά και οργανικά λιπάσματα, ανόργανα θειικά άλατα, κοινά και σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα, υγρά και στερεά χηλικά ιχνοστοιχεία, ζεόλιθο και λιπάσματα για οικιακή χρήση.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τη χρήση 2016-2017, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με τη σημερινή νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 17,61 εκατ. ευρώ, έναντι 19,84 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 11,2% (-2,24 εκατ. ευρώ).

Συμπίεσε κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (στο 13,5% από 15,5%), γεγονός που οδήγησε σε μείωση των μεικτών κερδών της κατά 22,5% στο επίπεδο των 2,38 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) συμπιέστηκαν κατά 18,6% σε 1,96 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά της αποτελέσματα τη χρήση 2016-2017, σε σύγκριση με αυτά της προηγούμενης χρήσης, ευνοήθηκαν από το γεγονός ότι η χρήση 2015-2016 είχε επιβαρυνθεί με απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 0,16 εκατ. ευρώ. Επίσης, από το γεγονός ότι τα λοιπά, συνήθη και έκτακτα έσοδα τη χρήση 2016-2017 ήταν κατά 0,13 εκατ. ευρώ υψηλότερα.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό, με δαπάνες για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 24.000 ευρώ (10.000 ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω πολύ χαμηλού δανειακού βάρους.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 18,9% κερδών προ φόρων ύψους 1,96 εκατ. ευρώ (2,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 19,4% καθαρών κερδών ύψους 1,37 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15% και 10,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,1% και τα καθαρά κέρδη το 7,8%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 44,9% (-0,35 εκατ. ευρώ). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,06 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,58 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,48 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3,80 εκατ. ευρώ (3,43 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,12 εκατ. ευρώ, που έχουν ληφθεί για την απόκτηση παγίων στοιχείων. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 1,62 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 25,4% ή 0,55 εκατ. ευρώ.

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,035 εκατ. ευρώ των ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, ανέρχονταν σε 13,26 εκατ. ευρώ (12,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 89,1% (86,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,875 εκατ. ευρώ (15,05 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 3,78 εκατ. ευρώ, αντί 3,90 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Ε. Κοντό και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χ. Ζιούτα των οικογενειών των μετόχων της. Τη χρήση 2015-2016 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 21 εργαζόμενους, διαθέτοντας για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,60 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 είχε διαθέσει στους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ, όπως και από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016-2017, με βάση τον μέσο αριθμό των εργαζομένων της στις αρχές της χρήσης, ήταν ίσα προς 93.145 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στο παρελθόν είχε αναφέρει ότι ο ανταγωνισμός είναι υψηλός και δημιουργεί ισχυρή στη στρατηγική της για τη διεύρυνση των πωλήσεων και τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ZIKO ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS