inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξήθηκαν κατά 38% τα έσοδα της εταιρείας Εκκοκκιστήρια Καράμπελα - Μάρκου τη χρήση 2016-2017Υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Εκκοκκιστήρια Καράμπελα - Μάρκου.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει στην εκμετάλλευσή της εκκοκκιστήριο βάμβακος στη Λιβαδειά Βοιωτίας. Επίσης, διαθέτει τρία υποκαταστήματα βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, καθώς και αποθήκες και άλλα υποκαταστήματα στους νομούς Βοιωτίας και Καρδίτσας.

Εχει επεκταθεί στην εμπορία σιταριού και άλλων δημητριακών, βάμβακος καθώς και ζωοτροφών και οφείλει σε αυτές τις δραστηριότητες το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της τα τελευταία χρόνια, ενώ μέχρι και τη χρήση 2014-2015 αντλούσε το μεγαλύτερο μέρος από την παραγωγή και διάθεση εκκοκκισμένου βάμβακος. Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2006. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τον 11ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 16,36 εκατ. ευρώ έναντι 11,82 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 38,4% (+4,54 εκατ. ευρώ). Το 33,7% των εσόδων της (5,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της και το υπόλοιπο 66,3% (10,84 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης λοιπών αποθεμάτων. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 74,1% (+2,35 εκατ. ευρώ), ενώ τα εμπορικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,6% (+2,19 εκατ. ευρώ).

Προφανώς λόγω έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων, η επιχείρηση ενίσχυσε οριακά μόνο τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,92 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+41,4% ή +0,27 εκατ. ευρώ). Αύξησε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 5,6%, από 5,5% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 29,4%, σε 0,41 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 2,5% των εσόδων), έναντι 0,32 εκατ. ευρώ (2,7% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, παρά το γεγονός ότι τα έκτακτα έξοδα σημείωσαν αύξηση.

Η χρήση 2016-2017 δεν επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις, πράγμα που είχε συμβεί και την προηγούμενη χρήση. Επιβαρύνθηκε με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,36 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Σύμφωνα με τα δημοσιευόμενα στοιχεία, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,055 εκατ. ευρώ (έναντι 0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (έναντι 0,02 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4%, έναντι 3,6% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 10,465 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,5% (+1,48 εκατ. ευρώ), λόγω επενδύσεων.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 4,15 εκατ. ευρώ στις τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Attica, σε ποσοστό 96,9% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 26,9% ή 0,88 εκατ. ευρώ. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,86 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,39 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (9,25 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,55 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,44 εκατ. ευρώ (0,295 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί επί παγίων της προσημειώσεις ποσού 9,96 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 10,46 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% (+1,48 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,08 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν σε μόλις 10,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (11,7% έναν χρόνο νωρίτερα). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 2,52 εκατ. ευρώ, έναντι 1,56 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις επί παγίων της συνολικού ύψους 1,17 εκατ. ευρώ.

Η Εκκοκκιστήρια Καράμπελα - Μάρκου έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ιωάννα Κ. Μάρκου και αντιπρόεδρο την Ευθυμία Ι. Μάρκου. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 30 εργαζόμενους, έναντι 32 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 13.800 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 1.835 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή της περιόδου Ιουλίου 2008-Ιουνίου 2009.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναμένει ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών της και ενισχυμένα αποτελέσματα. Εκτιμά ότι έχει εξασφαλισμένα ικανοποιητικά πιστωτικά όρια για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στην αγορά του εκκοκκισμένου βάμβακος και στις άλλες αγορές με τις οποίες ασχολείται.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ - ΜΑΡΚΟΥ

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS