inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα συμφωνία με Εθνική και Alpha Bank εξασφάλισαν τα Εκκοκκιστήρια ΘράκηςΔικαστική επικύρωση νέας συμφωνίας εξυγίανσης, στην οποία κατέληξε με την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, για την αναδιάρθρωση των δανείων της και τη διάσωσή της, αναμένει η βιομηχανία επεξεργασίας σύσπορου βάμβακος Εκκοκκιστήρια Θράκης, στο δυναμικό της οποίας περιλαμβάνεται και η νηματουργική εταιρεία Κλωστήρια Θράκης.

Η σχετική συμφωνία έχει συνταχθεί και κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της Κομοτηνής βάσει των διατάξεων του ν. 3588/2007. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, μετατροπή του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα με ορίζοντα σταδιακής αποπληρωμής τα 16 χρόνια, καθώς και κεφαλαιοποίηση τόκων.

Προηγήθηκε συμφωνία της εταιρείας και της θυγατρικής της με το πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού Banca IFIS για χρηματοδότηση μέσω factoring μέχρι του ποσού των 2,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1996 και είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής στον νομό Ροδόπης, σε οικόπεδο 70 στρεμμάτων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 14.310 τ.μ. επί οικοπέδων 49.465 τ.μ. και περιλαμβάνουν, κυρίως, έξι εκφορτωτικά συγκροτήματα παραλαβής σύσπορου βάμβακος, τέσσερις εκκοκκιστικές μηχανές 161 πριονιών, μία υδραυλική πρέσα Magnum 930 και συγκρότημα επεξεργασίας υποπροϊόντων για την παραγωγή gin motes. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα εκκόκκισης της μονάδας ανέρχεται σε 700 τόνους σύσπορου βάμβακος.

Επίσης, η ελεγχόμενη κατά 60,30% θυγατρική εταιρεία Κλωστήρια Θράκης αντιπροσωπεύει ένα από τα υψηλότερης ποιοτικής στάθμης νηματουργεία στον ευρωπαϊκό χώρο.

Τον όμιλο συμπληρώνουν, ενοποιούμενες σε αυτόν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η εγκατεστημένη στον νομό Πέλλας και κατά 50% ελεγχόμενη αδρανής ομοειδής εταιρεία εκκόκκισης και εμπορίας βάμβακος Πέλλα και η κατά 18% ελεγχόμενη εταιρεία εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας Ελληνική Σποροπαραγωγή, που έχει τις εγκαταστάσεις της στον νομό Καρδίτσας.

Ο όμιλος υπολειτούργησε στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017, λόγω οξύτατης χρηματοοικονομικής της εταιρείας του Κλωστήρια Θράκης. Η νηματουργική βιομηχανία είχε λάβει μέρος των δανείων της με την εγγύηση της μητρικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά της είχε λάβει δάνεια με εγγυήσεις της θυγατρικής της.

Τα Εκκοκκιστήρια Θράκης συνέχισαν κατά τη χρήση 2016-2017, για τρίτο συνεχόμενο έτος και προσωρινά έως ότου εξασφαλίσουν πόρους χρηματοδότησης της πλήρως αυτοδύναμης λειτουργίας τους, να λειτουργούν παρέχοντας υπηρεσίες εκκόκκισης σε τρίτη, ομοειδή εταιρεία της Ροδόπης.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 υποχώρησαν σε χαμηλότερα επίπεδα, υποπολλαπλάσια εκείνων παλαιότερων χρήσεων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 6,31 εκατ. ευρώ έναντι 10,65 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένες κατά 40,7% (-4,34 εκατ. ευρώ). Το 56% των εσόδων της (3,43 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή νημάτων και εν γένει από βιομηχανικές δραστηριότητες, 8,5% (0,54 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, 7,3% (0,46 εκατ. ευρώ) από λοιπά αποθέματα και το υπόλοιπο 29,8% (1,88 εκατ. ευρώ), που αφορούν κυρίως τη μητρική εταιρεία, από παροχή υπηρεσιών.

Για μία ακόμη χρήση η επιχείρηση κατέγραψε υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω υψηλών έκτακτων επιβαρύνσεων της θυγατρικής νηματουργίας, συμπεριλαμβανομένων ζημιών απομείωσης συμμετοχών.

Συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 30.6.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 50,31 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους σχεδόν μακροπρόθεσμες. Εμφανίζει απογοητευτικά υψηλό αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (2,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 62,42 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (65,26 εκατ. ευρώ).

Η μητρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, ολοκληρώνοντας την 21η χρήση της, κατέγραψε έσοδα 1,84 εκατ. ευρώ έναντι 1,63 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 12,8% (+0,21 εκατ. ευρώ), συνεχίζοντας να παράγει εκκοκκισμένο βαμβάκι για λογαριασμό τρίτης εταιρείας και φροντίζοντας να καλύπτει με τον τρόπο αυτό το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της. Επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με απομείωση συμμετοχών ποσού 10,86 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να καταγράψει ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,26 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των απομειώσεων, είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,80 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,26 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016-2017. Για τον λόγο που προαναφέρθηκε παρουσίασε ζημιές προ φόρων 10,725 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές ύψους 11,96 εκατ. ευρώ.

Οι συμφωνίες της με άλλη εκκοκκιστική βιομηχανία για την παροχή υπηρεσιών εκκόκκισης ανανεώθηκαν το 2017 και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χ. Ακκά της οικογένειας των ιδρυτών της και μετόχους της την εταιρεία Ιω. Γ. Ακκάς με μερίδιο 90% και τον Χρ. Ι. Ακκά με μερίδιο 10%. Στα μέσα του 2017 είχε αυξήσει κατά 0,71 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο.

Σε ενοποιημένη βάση τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 130 εργαζόμενους, έναντι 128 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε ή και οφείλει κατά ένα μέρος για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι 3,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η μητρική εταιρεία τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 12 εργαζόμενους, έναντι επίσης 12 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε ή και οφείλει κατά ένα μέρος για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι 0,67 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Η υπό επικύρωση από το Πρωτοδικείο Κομοτηνής συμφωνία εξυγίανσης της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της προβλέπει σταδιακή εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών τους σε 180 μηνιαίες δόσεις και οφειλών προς το προσωπικό τους σε 60 μηνιαίες δόσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS