inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η αχαϊκή εταιρεία ούζου και άλλων οινοπνευματωδών ποτών ΠιλαβάςΣε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε χώρες της Ασίας, φιλοδοξεί να επεκτείνει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες η αχαϊκή ποτοποιία Πιλαβάς. Για τον λόγο αυτό ενισχύει το εμπορικό της δίκτυο, θεωρώντας εφικτή την περαιτέρω εξαγωγική της επέκταση.

Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή ατομικής επιχείρησης παρασκευής ούζου, μπράντι και λικέρ, που έκανε τα πρώτα της βήματα στον νομό Αχαΐας τη δεκαετία του 1940. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. και λειτουργεί με αυτή τη νομική μορφή από τον Οκτώβριο του 1994. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Ακταίο Ρίου Αχαΐας, στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου. Είναι κάτοχος οικοπέδων 6.205 τ.μ. και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της είναι συνολικής επιφάνειας 3.220 τ.μ., συμπεριλαμβάνοντας αποστακτήριο και χώρους παραγωγής 1.850 τ.μ. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Pilavas» και έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε έντεκα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Κίνα. Διαθέτει προϊόντα της σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών και σε πλοία διεθνών ναυτιλιακών γραμμών. Συμμετέχει σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Παρασκευάζει και εμφιαλώνει ούζο, τεντούρα, μαστίχα, τσίπουρο και μπράντι/λικέρ. Η μονάδα της έχει ωριαία παραγωγική δυναμικότητα 6.000 φιαλών ποτών. Κύριο προϊόν της είναι το ούζο.

Η βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Eσοδα 2,90 εκατ. ευρώ.

- Mεικτά κέρδη 1,69 εκατ. ευρώ.

- Kέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,25 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη προ φόρων 1,21 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,845 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 38,8%, έναντι 30,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 15,3% (-0,58 εκατ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το έτος 2015, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 6,4% (+0,175 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 7,3% (+0,115 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 58,2%, από 57,7%).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,9% (+0,08 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα προς το 43,3% των πωλήσεων (43,1% το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10,3% (+0,11 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα, ως ποσοστό των πωλήσεων, προς το 41,6%, από 40,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 10,5% (+0,08 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,25 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 44,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της και τα καθαρά κέρδη της το 31,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,05 εκατ. ευρώ (0,075 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 2.000 ευρώ (6.000 ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2004.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,26 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 2,38 εκατ. ευρώ (3,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και αντιστοιχούσαν στο 73,5% (79,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 3,23 εκατ. ευρώ (3,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (2,785 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,92 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (0,86 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,08 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 0,86 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,9% (+0,07 εκατ. ευρώ). Δεν είχε τραπεζικές δανειακές οφειλές.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 0,44 εκατ. ευρώ, αντί 0,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της ποτοποιίας ΠΙΛΑΒΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 34,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 34,5% των πωλήσεων και το 23,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 10,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 29,3% των πωλήσεων και το 31,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,2% των πωλήσεων και το 22,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 3,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,85 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Π. Πιλαβά και αντιπρόεδρο τον Περ. Π. Πιλαβά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 12 εργαζομένους, έναντι 10 το 2015. Στη διάρκεια του 2016 διέθεσε στους μετόχους της 0,50 εκατ. ευρώ, ως επιστροφή κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της να μειώσουν κατά το ποσό αυτό το μετοχικό της κεφάλαιο. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 104.500 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 100.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι οι προσδοκά περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά και σε αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για την παραγωγή ποτών υψηλής ποιότητας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS