inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη πωλήσεων παρουσίασε η αγροτική βιομηχανία Geoplant τη χρήση 2016-2017Περαιτέρω μείωση των πωλήσεων, αλλά θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα για τέταρτο συνεχόμενο έτος, οριακά έστω, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή εταιρεία ιδιοπαραγωγής και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών και εμπορίας γεωργικών εφοδίων Geoplant Ειδικές Γεωργικές Εφαρμογές.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. με τη σημερινή επωνυμία της τον Δεκέμβριο του 1998 και δραστηριοποιείται συγχρόνως στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διάθεση συσκευασμένων κηπευτικών και φρούτων και η διανομή τους σε λιανεμπορικές αλυσίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλο μέρος των προϊόντων που συσκευάζει παράγεται από την ίδια ή με ευθύνη της. Από το 2007 διαθέτει τμήμα ιδιοπαραγωγής αγροτικών προϊόντων και επενδύει σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ψυκτικούς σταθμούς και οχήματα μεταφοράς. Παράγει, έτσι, φράουλες, φυλλώδη λαχανικά, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια και πατάτες. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στα Λεχαινά του νομού Ηλείας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Εκανε τα πρώτα της βήματα στην αγορά το 1988, ως Ο.Ε., παρέχοντας τεχνικές συμβουλές στον γεωργικό τομέα. Το 1989 ασχολήθηκε με την προμήθεια και εμπορία αγροτικών εφοδίων και ανέπτυξε, σε συνεργασία με τη συγγενική εταιρεία Georion, το πρώτο της φυτώριο για την παραγωγή εμβολιασμένων φυτών καρπουζιού. Το 1996 απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, επί οικοπέδου 17.000 τ.μ., για την εμπορία και την εξαγωγή νωπών αγροτικών προϊόντων, αρχίζοντας να εξάγει καρπούζια και πατάτες. Παράλληλα, σε συνεργασία με την εταιρεία Georion ανέπτυξε φυτώριο 8.000 τ.μ. Το 2002 ολοκλήρωσε επένδυση 2 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία συσκευαστηρίου, προψυκτηρίου και ψυκτικών και λοιπών εγκαταστάσεων για φρούτα και λαχανικά, με βιομηχανοστάσιο 2.365 τ.μ. και αποθηκευτικούς χώρους 1.030 τ.μ. στα Λεχαινά, στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. Είναι κάτοχος οικοπέδων 35.720 τ.μ. Συγγενική της εταιρεία είναι μεταξύ άλλων, εκτός της Georion, η Geolive, που ασχολείται με την ανάπτυξη πυκνής γραμμικής ελαιοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 4,82 εκατ. ευρώ έναντι 5,39 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 10,6% (-0,57 εκατ. ευρώ). Το 46,05% των εσόδων της (2,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 53,95% (2,60 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 17,8% (-0,48 εκατ. ευρώ). Μέρος των εσόδων της προήλθε από πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη-εταιρείες Georion Π. Λαϊνάς, Π. Διασάκος, Ν. Λαϊνάς και Ιω. Διασάκος & Σία.

Η επιχείρηση συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-14% ή -0,17 εκατ. ευρώ). Αποδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 21,7%, από 22,5% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν πτώση 8,8% (-0,02 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκαν σε 0,23 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού επίσης 4,7% (0,25 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς μειώθηκαν κατά 0,075 εκατ. ευρώ οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,17 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,18 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,6%, έναντι 4,2% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,39 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 0,97 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 24,3%. Διέθετε οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,805 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,17 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,63 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,135 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,155 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 3,88 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,9% (+0,35 εκατ. ευρώ).

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο επιχορηγήσεων 0,24 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παν. Ν. Λαϊνά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Π. Διασάκο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 9 εργαζόμενους, έναντι 12 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 25.445 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 δηλώνει ότι η πορεία της στα τέλη του 2017 έβαινε θετική. Επίσης, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εξελίσσει, να βελτιώνει και να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην πελατεία της, προσδοκώντας ενίσχυση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GEOPLANT

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS