inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με νέες εγκαταστάσεις λειτουργεί η βιομηχανία επαγγελματικών ψυγείων ΚρυστάλΣίγουρη για το μέλλον της δηλώνει η βιομηχανία επαγγελματικών ψυγείων Κρυστάλ, οι εγκαταστάσεις της οποίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς υπέστησαν ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή στις αρχές του 2017, λόγω πυρκαϊάς.

Μετά την προσωρινή εγκατάστασή της σε άλλο χώρο, από τον Σεπτέμβριο του 2017 ξανάρχισε κανονικά τη λειτουργία της, έχοντας κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις. Ανανέωσε τον εξοπλισμό της και έχει καταστήσει τη βιομηχανική μονάδα της πλήρως λειτουργική.

Η πυρκαϊά είχε καταστρέψει, εκτός από τις κτιριακές μονάδες της, τόσο τον μηχανολογικό εξοπλισμό της όσο και τα αποθέματά της.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα το 1954 και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία ψυκτικού εξοπλισμού τον Φεβρουάριο του 1992. Εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, στο ύψος του 26ου χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Εξειδικεύτηκε στην κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και καταψυκτών plug in και προμηθεύει με αυτά εταιρείες τροφίμων και ποτών, καθώς και επαγγελματίες του τομέα της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι κάτοχος οικοπέδων 74.695 τ.μ. στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνει την εισαγωγή και την εμπορία συσκευών ψυκτικού εξοπλισμού. Για την επίτευξη των σκοπών της συμμετέχει στην εταιρεία Eurocryo, με μερίδιο 99,85%. Από τα τέλη του 2008 κατασκευάζει ψυγεία και καταψύκτες με χρήση υδρογονανθράκων ως ψυκτικό μέσο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές προϊόντων της στις χώρες Αλβανία, Αλγερία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Λευκορωσία, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Ουκρανία, Πακιστάν, π.Γ.Δ.Μ., Ουκρανία, Ρωσία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχία.

Στην εγχώρια αγορά έχει πελάτες, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες τροφίμων και ποτών Pepsico ΗΒΗ, Nestle, Unilever, Κρι-Κρι, Λουξ Μαρλαφέκας, ΦΑΓΕ, Ελληνικά Γαλακτοκομεία και Παγωτά Δωδώνη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, ολοκληρώνοντας την 24η χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 6,20 εκατ. ευρώ, έναντι 7,89 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 21,3% (-1,68 εκατ. ευρώ), λόγω τρίμηνης παύσης των εργασιών της εξαιτίας της πυρκαϊάς και αδυναμίας της να καλύψει κανονικά τις παραγγελίες της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκαν κατά 49,8% σε 0,40 εκατ. ευρώ, από 0,805 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν, συμπεριλαμβάνοντας κέρδη 0,70 εκατ. ευρώ που προέκυψαν κυρίως από ασφαλιστική αποζημίωση για την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Χωρίς αυτά, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,05 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,16 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 52,9% κερδών προ φόρων ύψους 0,19 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 79,8% καθαρών κερδών ύψους 0,08 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία είχε λάβει νέο, δεκαετές τραπεζικό δάνειο 0,79 εκατ. ευρώ για την αναστήλωσή της. Καθώς επανήλθε σταδιακά σε λειτουργία, διέθετε αξιόλογο κεφάλαιο κίνησης, αφού η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,38 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,87 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,48 εκατ. ευρώ). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν ποσό 0,12 εκατ. ευρώ, που έχει δοθεί σε όργανα της διοίκησής της και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,51 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,20 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 3,75 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,57 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,86 εκατ. ευρώ (3,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 44% (39% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ύψους 8,77 εκατ. ευρώ (9,69 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016).

Τα αναπόσβεστα, ενταγμένα στην παραγωγική διαδικασία ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 είχαν περιοριστεί λόγω των καταστροφών σε 0,33 εκατ. ευρώ, από 1,64 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Διέθεσε στη διάρκεια της χρήσης για πάγια υπό κατασκευή και συναφείς πάγιες επενδύσεις 1,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα για την κατασκευή νέων κτιρίων ως τις 30.6.2017 είχε δαπανήσει 0,79 εκατ. ευρώ.

Η Κρυστάλ έχει πρόεδρο τον Νικ. Κ. Τσεκλίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ι. Τσεκλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 69 εργαζόμενους, έναντι 74 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι 1,20 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ.

Αναμένει πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα την τρέχουσα χρήση 2017-2018. Αντιδρά στην οικονομική καχεξία της εγχώριας ζήτησης, με βελτίωση της ποιότητας και εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων της και εμπορική επέκταση σε αγορές του εξωτερικού.

Τον Οκτώβριο του 2017 αποφάσισε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, με επέκταση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS