inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα ύψους 52 εκατ. ευρώ προσδοκά για το 2018 η βιομηχανία τροφίμων Hellenic CateringΚερδοφόρα τελικά αποτελέσματα και αύξηση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία τροφίμων Hellenic Catering. Επίσης, για το 2018 αναμένει ετήσια έσοδα της τάξεως των 52 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2017.

Η επιχείρηση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων. Παρασκευάζει μπιφτέκια, άλλα κρετατοσκευάσματα, σάλτσες, dressings, γλυκά, παγωτά, σάντουιτς και είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Συγχρόνως, εμπορεύεται αντίστοιχα και λοιπά είδη διατροφής. Ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Goody's και μέσω αυτού στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Vivartia. Εδρεύει και διαθέτει τις βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Ανήκει κατά 98,02% στην εταιρεία εστίασης Goody's. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη καλύπτουν επιφάνεια 15.840 τ.μ. Αρχισε να δραστηριοποιείται στην αγορά του βιομηχανικού catering τη δεκαετία του 1970. Συστάθηκε ως Α.Ε., με την τρέχουσα επωνυμία, τον Μάιο του 1980. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία διαθέτει συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στην Παλλήνη Αττικής, όπου παράγει είδη ζαχαροπλαστικής και παγωτά. Επίσης, διατηρεί μισθωμένο αποθηκευτικό χώρο στα Σπάτα Αττικής. Οι εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη και την Αττική καλύπτουν συνολική επιφάνεια 30.000 τ.μ.

Οι πωλήσεις της το 2017 αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ποσοστό ή 1,015 εκατ. ευρώ σε αξία και ανήλθαν στο επίπεδο των 47,195 εκατ. ευρώ, από 46,18 εκατ. ευρώ το 2016. Ευνοήθηκαν, μεταξύ άλλων, από την υλοποίηση προγραμμάτων σίτισης προσφύγων και μεταναστών, καθώς και μαθητών δημοτικών σχολείων. Το 39,2% των εσόδων της (18,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες. Γενικότερα, το 34,2% των εσόδων της (16,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις του βιομηχανικού κλάδου της της και το υπόλοιπο 65,8% (31,05 εκατ. ευρώ) από τις υπόλοιπες, ημιβιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητές της. Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα του αμιγώς βιομηχανικού κλάδου της μειώθηκαν κατά 5% (-0,84 εκατ. ευρώ).

Η Hellenic Catering κατέγραψε, συγχρόνως, αποδυναμωμένα μεικτά κέρδη ύψους 7,49 εκατ. ευρώ (-4,2% ή -0,33 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα στο 15,9%, από 16,9% έναν χρόνο νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό παρουσίασε μειωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,56 εκατ. ευρώ το 2016 (-16,7% ή -0,26 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία κατέγραψε, τελικώς, κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-77,2% ή -0,43 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,36 εκατ. ευρώ το 2016 (+40,6% ή +0,145 εκατ. ευρώ), για τον λόγο ότι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης επιδίκασε την επιστροφή στην εταιρεία ποσού 0,44 εκατ. ευρώ από αχρεωστήτως, κατά την κρίση του, καταβληθέντες φόρους προηγούμενων χρήσεων, το οποίο συμψηφίστηκε με τρέχοντες φόρους.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,13 εκατ. ευρώ (0,955 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,26 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2,6%, αντί 2,9% τη χρήση 2016.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,18 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 29,36 εκατ. ευρώ (29,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 59,2% (55% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 49,56 εκατ. ευρώ (54,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), καθώς στη διάρκεια της χρήσης προχώρησε στη διανομή μερίσματος 1,04 εκατ. ευρώ στους μετόχους της από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και, συγχρόνως, επέστρεψε στη Vivartia ποσό 2 εκατ. ευρώ, που είχε εκχωρηθεί σε αυτή και αφορούσε απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, στις 31.12.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (29,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (17,75 εκατ. ευρώ). Δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,47 εκατ. ευρώ (4,79 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 20,20 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 17,5% (-4,29 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12. 2017 ανερχόταν σε 19,37 εκατ. ευρώ, έναντι 19,83 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για πάγιες επενδύσεις 0,67 εκατ. ευρώ, κυρίως για εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της, έναντι 0,37 εκατ. ευρώ το 2016. Συμμετείχε με ποσό 0,47 εκατ. ευρώ σε τέσσερις εταιρείες καφε-ζαχαροπλαστείων και εστιατορίων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,44 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η HELLENIC CATERING έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κυρ. Γ. Χατζηγεωργακίδη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 247 εργαζόμενους, έναντι 269 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,52 εκατ. ευρώ, έναντι 6,48 εκατ. ευρώ το 2016. Προγραμματίζει να διαθέσει εντός του 2018 στους μετόχους της, από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, μέρισμα 1,07 εκατ. ευρώ.

Προσδοκά αύξηση πωλήσεων άνω του 10% το 2018, καθώς προσβλέπει σε διεύρυνση των εσόδων από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της σε ξενοδοχειακές μονάδες, πλοία, αλυσίδες λιανεμπορίου και οργανισμούς σίτισης κοινωνικών ομάδων. Σχεδιάζει νέα, αναβαθμισμένα προϊόντα για τον εφοδιασμό των συγγενικών της αλυσίδων εστίασης και ψυχαγωγίας Goody's, Flocafe και Everest, καθώς και της Olympic Catering. Προωθεί περαιτέρω «προσαρμογή» των λειτουργικών δαπανών της σε χαμηλότερα επίπεδα.

Εχει συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της για τις 20 Ιουνίου 2018, με θέμα την έγκριση σύμβασης ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας της εταιρείας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: HELLENIC CATERING

www.inr.gr, 11 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS