inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησαν κατά 50% τις πωλήσεις τους τα Εκκοκκιστήρια Αγγελούσης τη χρήση 2016-2017Μεγάλη αύξηση των πωλήσεων, που συνοδεύτηκε όμως από αρνητικά τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η βιομηχανία εκκόκκισης βάμβακος Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Λιβαδειάς Ευστ. Αγγελούσης, κορμός του ομίλου επιχειρήσεων Αγγελούση.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Λιβαδειά Βοιωτίας και έχει τις εγκαταστάσεις της στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Λιβαδειάς-Ορχομενού, στην περιοχή Μαραθιάς του νομού Βοιωτίας. Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής και το μετατρέπει σε ίνες βάμβακος και βαμβακόσπορο. Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Συγχρόνως, ασχολείται με την εμπορία λιπασμάτων και σιταριού, οφείλοντας στις δραστηριότητες αυτές μικρό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της. Αποτελεί μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις του τομέα της, καθώς συστάθηκε τον Μάρτιο του 1954. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Συγγενική της εταιρεία, λόγω κοινών μετόχων, είναι η ομοειδής βιομηχανία Βαμβακουργία Βοιωτίας, η οποία διαθέτει εκκοκκιστήριο στον Ορχομενό Βοιωτίας, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Ορχομενού-Κάστρου.

Σύμφωνα με τον 63ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 28,25 εκατ. ευρώ, έναντι 18,69 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 51,2% (+9,56 εκατ. ευρώ). Το 69,3% των εσόδων της (19,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε άλλες χώρες και το υπόλοιπο 30,7% (8,66 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα εξαγωγικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 51,7% (+6,68 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 50,1% (+2,89 εκατ. ευρώ). Το 84% των εσόδων της (23,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 16% (4,51 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 51,1% (+8,03 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,37 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,925 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+156,2% ή +1,445 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 8,4%, από 4,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 125,7%, ανήλθαν σε 1,03 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 3,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,4% (0,455 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα συμπεριέλαβαν έκτακτα έξοδα 0,82 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,47 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,20 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αυξημένα κατά 604%. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,68 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 9.000 ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,82 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,9%, έναντι 2,9% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 17,41 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,2% (+1,46 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Εμφάνιζε οριακά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 5,90 εκατ. ευρώ) ήταν ίση περίπου με την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,90 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,26 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Στις υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν οφειλές προς μετόχους, διοικητικά και διευθυντικά στελέχη συνολικού ποσού 2,03 εκατ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 7,65 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 39,1% (+2,15 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 9,76 εκατ. ευρώ (10,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56,1% (65,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Η επιχείρηση τη διετία 2012-2013 είχε προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6,99 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της προς τους μετόχους της.

Τα συνολικά ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 11,45 εκατ. ευρώ, έναντι 11,73 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Διέθεσε για πάγιες επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,20 εκατ. ευρώ (0,004 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας εκκοκκισμένου βάμβακος τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 225,25 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 3,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ελαφρώς αρνητικό (ζημιές 64.000 ευρώ), κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 7,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Αγγελούση της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, κάτοχο του 74,34% των μετοχών της. Λοιποί μέτοχοί της είναι ο Αθαν. Αγγελούσης με μερίδιο 17,66%, η εταιρεία Βαμβακουργία Βοιωτίας με 4% και η Μαριάννα Μπούρα επίσης με 4%. Στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 49 εργαζόμενους, έναντι 41 τη χρήσης 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,95 εκατ. ευρώ, έναντι 0,86 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 20.960 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 η επιχείρηση προσδοκά, όπως αναφέρει, ενίσχυση της δυναμικής πορείας της και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ

www.inr.gr, 12 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS