inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρικνώθηκαν τα κέρδη της βιομηχανίας καλλυντικών Ελλένικα το 2017Σε χαμηλότερα επίπεδα υποχώρησαν κατά το 2017 οι πωλήσεις και η κερδοφορία της βιομηχανίας καλλυντικών και αρωμάτων Ελλένικα, που είχαν παρουσιάσει σημαντική αύξηση το 2016.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. με την παρούσα νομική μορφή της τον Μάρτιο του 1962. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, επί οικοπέδου 13.805 τ.μ., με βιομηχανικούς και συναφείς χώρους επιφάνειας 5.295 τ.μ. Παράγει καλλυντικά προϊόντα σε ευρεία ποικιλία, αντιηλιακά, αρώματα και κολόνιες και, συγχρόνως, αντιπροσωπεύει, εισάγει και εμπορεύεται καλλυντικά και αρώματα. Οι δημοφιλέστερες σειρές προϊόντων της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Seventeen» και «Radiant». Είναι ιδιαιτέρως ισχυρή στην αγορά των προϊόντων μακιγιάζ και περιποίησης προσώπου.

Είναι γνωστή σε αγορές του εξωτερικού ως Hellenica. Αποτελεί κορμό ομίλου, ελέγχοντας πλήρως σχεδόν τις εταιρείες ΑΛΚΑΤ Οικοδομική - Τουριστική στην Ελλάδα, Hellenica Cosmetics Bulgaria στη Βουλγαρία, Hellenica Cosmetics Romania στη Ρουμανία και Hellenica Ukraine στην Ουκρανία.

Αντλεί το 80% περίπου των εσόδων της από ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και το υπόλοιπο 20% από εμπορεύματα τρίτων, διεθνών εταιρειών του τομέα. Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές σε χώρες της Ανατολικής κυρίως Ευρώπης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 35,865 εκατ. ευρώ, αντί 36,22 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 1% σε ποσοστό ή 0,36 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 25,74 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 25,98 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,9% μόνο (-0,245 εκατ. ευρώ), καθώς ενίσχυσε οριακά τον υψηλό συντελεστή των μεικτών κερδών της (στο 71,8%, από 71,7% το 2016).

Ωστόσο, λόγω διόγκωσης των λειτουργικών δαπανών του, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,32 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,48 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 39,4% (-2,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 9,3%, έναντι 15,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 35,70 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,8% (+1,32 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, περιορίστηκαν σε 1,665 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,825 εκατ. ευρώ το 2016 (-56,5% ή -2,16 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,43 εκατ. ευρώ τo 2016 (-66,6% ή -1,62 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,54 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,56 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2016).

Στις 31.12.2017 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (29,325 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,96 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (16,36 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 10,49 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 98,5% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,8% (+1,35 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ (2,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 18,76 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 7,1% (+1,24 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του στις 31.12. 2017 ανερχόταν σε 6,05 εκατ. ευρώ, έναντι 5,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Ο όμιλος δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για πάγιες επενδύσεις 0,90 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 16,94 εκατ. ευρώ (16,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 47,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (49,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Η ελληνική μητρική εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚΑ κατέγραψε το 2017, ολοκληρώνοντας την 54η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, πωλήσεις 33,38 εκατ. ευρώ (-1,2% ή -0,40 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), ίσες προς το 93,1% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,86 εκατ. ευρώ (-42,6%), κέρδη προ φόρων 1,41 εκατ. ευρώ (-59,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,63 εκατ. ευρώ (-71,2%). Το 8,1% των εσόδων της (2,71 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 1,16 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Φραγκογιάννη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. - Αγγ. Α. Φραγκογιάννη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 669 εργαζόμενους, έναντι 634 τις 31.12.2016.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, στις 31.12.2017 απασχολούσε 795 εργαζόμενους, έναντι 758 τις 31.12.2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,84 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,84 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα ύψους 0,87 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη του ομίλου της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 ήταν ίσα προς 4.180 ευρώ ανά εργαζόμενο, έναντι 7.235 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2016.

Δηλώνει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό και την προώθηση νέων προϊόντων, καθώς και στις επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Επιδιώκει την ανάπτυξή της σε νέες αγορές και για τον σκοπό αυτό έχει αποφασίσει τη συμμετοχή της σε νέα εταιρεία εμπορίας καλλυντικών προϊόντων στην Ισπανία.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 369,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 42,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 24,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 20,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 15,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 12,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 32,35 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 33,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 20,8 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΛΕΝΙΚΑ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 395,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 51 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,9% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 29,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων. Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 19,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 38,8 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 14 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS