inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 49,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Γαλαξίδι το 2017Σε χαμηλότερα επίπεδα υποχώρησαν κατά το 2017 οι πωλήσεις και η κερδοφορία της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας Γαλαξίδι, τέταρτης ισχυρότερης εταιρεία του τομέα της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. με την παρούσα νομική μορφή της τον Οκτώβριο του 1987. Εδρεύει και έχει τμήμα των εγκαταστάσεών της στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Απορρόφησε το 2011 και το 2015 τις ομοειδείς συνδεδεμένες εταιρείες Αγία Ειρήνη Ιχθυοτροφική και Κίρφις, αντιστοίχως. Παράγει τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, συναγρίδα, μυτάκι και κρανιό ιχθυοκαλλιέργειας. Από το 2007 ασχολείται και με τη βιολογική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού, εξασφαλίζοντας από τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών σημαντικά υψηλότερες τιμές. Διαθέτει έξι πλωτές δεξαμενές πάχυνσης ιχθυδίων, δύο ιχθυογεννητικούς σταθμούς και ένα συσκευαστήριο ιχθύων στις θέσεις Ανδρομάχη, Τράχυλος Δεσφίνας, Βακλάθρα και Ανεμοκάμπι Φωκίδας, καθώς και στη Δεσφίνα και στο Πάνορμο στο Γαλαξίδι Φωκίδας και στη θέση Κυριάκι Καρυών Βοιωτίας. Εχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 9.090 τόνους νωπών ψαριών και 47 εκατ. ιχθυδίων.

Ανήκε καταρχάς στη νορβηγική εταιρεία Lax, το 1991 περιήλθε στην εταιρεία Κεράνης και από το 1996 ανήκει στους σημερινούς μετόχους της. Είχε ενταχθεί το 2002 στο χρηματιστήριο Αθήνας, από το οποίο αποχώρησε το 2017. Οφείλει περί το 95% των εσόδων της σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Το 2017 συμπλήρωσε 30 έτη λειτουργίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φωκίδας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της από το 2004 σε ποσοστό 50% την υπαχθείσα το 2017 σε διαδικασία ρευστοποίησης ιταλική εμπορική εταιρεία Astir International και από το 2017 την πλήρως ελεγχόμενη ομοειδή εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας, κατέγραψε το περασμένο έτος ενοποιημένα έσοδα 49,75 εκατ. ευρώ, αντί 51,46 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 3,3% σε ποσοστό ή 1,705 εκατ. ευρώ σε αξία. Η μείωση των εσόδων της οφείλεται σε κάμψη των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες.

Το 87,9% των εσόδων της (43,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις νωπών ψαριών και το υπόλοιπο 12,1% (6,01 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις γόνου και λοιπές, εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το 3,8% των εσόδων της (1,89 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 96,2% (47,86 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές στην Ισπανία (37,59 εκατ. ευρώ), την Ιταλία (5,57 εκατ. ευρώ), τη Γαλλία (2,56 εκατ. ευρώ), την Ελβετία (1,35 εκατ. ευρώ), σε λοιπές χώρες-μέλη της ΕΕ (0,42 εκατ. ευρώ) και στις ΗΠΑ και λοιπές, τρίτες χώρες (1,08 εκατ. ευρώ). Το 73,4% των εσόδων της (36,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στους δύο μεγαλύτερους πελάτες της.

Ο όμιλος εμφάνισε από τις δραστηριότητές του μεικτά κέρδη 4,87 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 4,57 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 6,7% (+0,305 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του ενδυναμώθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 9,8% από 8,9%), λόγω μείωσης της τιμής προμήθειας ιχθυοτροφών.

Συγχρόνως, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,12 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,95 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 4,3% (+0,17 εκατ. ευρώ), παρά την αύξηση των λειτουργικών δαπανών του. Τα λειτουργικά του αποτελέσματα ευνοήθηκαν από κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,51 εκατ. ευρώ το 2016, από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του στην εύλογη αξία τους. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,9%, έναντι 6,6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 59,35 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,3% (-0,19 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του προ φόρων, μετά τις αποσβέσεις και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, περιορίστηκαν σε 1,13 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,205 εκατ. ευρώ το 2016 (-6,1% ή -0,07 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 0,58 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,01 εκατ. ευρώ τo 2016, συρρικνωμένα κατά 42,4% ή 0,43 εκατ. ευρώ, καθώς η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με ιδιαιτέρως χαμηλό συντελεστή φορολόγησης, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,93 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,80 εκατ. ευρώ (1,555 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,19 εκατ. ευρώ (επίσης 1,19 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 31.12.2017 εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (47,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,96 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (39,44 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 20,76 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 97,6% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3% (-0,64 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,47 εκατ. ευρώ (3,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 41,38 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,6% (-0,07 εκατ. ευρώ). Είχε συστήσει δικαίωμα ενεχύρου επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης ιχθυδίων των μονάδων του ποσού 12,28 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων υπέρ των τραπεζών Alpha και Εθνική, για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 11,27 εκατ. ευρώ, έναντι 11,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Ο όμιλος δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για πάγιες επενδύσεις 2,01 εκατ. ευρώ, έναντι 2,24 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,91 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων. Συμμετείχε με μερίδιο 66,89% στην Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας, από κοινού με άλλες εταιρείες του τομέα της.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 17,97 εκατ. ευρώ (17,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (29,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Η μητρική εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΔΙ κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 49,75 εκατ. ευρώ (-3,3% ή -1,69 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), όπως και ο όμιλος. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,095 εκατ. ευρώ (+5%), κέρδη προ φόρων 1,13 εκατ. ευρώ (-3,2%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,59 εκατ. ευρώ (-40,7%).

Εχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Αθανασία Σ. Παντελεημονίτου και αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή τον Σπ. Α. Γιαννουλάτο. Σις 31.12.2017 απασχολούσε 337 εργαζόμενους, έναντι 247 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,365 εκατ. ευρώ, έναντι 5,96 εκατ. ευρώ το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, στις 31.12.2017 απασχολούσε 342 εργαζόμενους, έναντι 251 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,43 εκατ. ευρώ, έναντι 5,96 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2017 ανήλθαν σε 12.040 ευρώ, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 3.305 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναμένει για το 2018 αύξηση του όγκου παραγωγής νωπών ψαριών κατά 6%. Εστιάζει σε περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας. Συνεχίζει την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων με το Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Wageningen της Ολλανδίας, για τομείς της δραστηριότητας και των ενδιαφερόντων της, όπως για την αναπαραγωγή του ψαριού μαγιάτικο. Στις αρχές του 2018 υπέβαλε προς ένταξη σε διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου τρία επενδυτικά σχέδια ύψους 2,06 εκατ. ευρώ και 3,39 εκατ. ευρώ για μονάδες της μητρικής εταιρείας και 2,83 εκατ. ευρώ για μονάδα της θυγατρικής της στη Βοιωτία, την οποία απέκτησε το 2017 αντί ποσού 0,635 εκατ. ευρώ.

Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν με μερίδιο 59,11% η Αθανασία Σ. Παντελεημονίτου, με 21,14% η εταιρεία Ανεμοκάμπι Εταιρεία Συμμμετοχών και με 5,81% η Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη.

Τον Απρίλιο του 2018 απορρόφησε την πλήρως ελεγχόμενη, μικρού μεγέθους ομοειδή εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

www.inr.gr, 19 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS