inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε τις πωλήσεις της η βιομηχανία χυμών φρούτων Αφοί Ν. Χριστοδούλου τη χρήση 2016-2017Αύξηση των πωλήσεων, που συνοδεύτηκε όμως από μειωμένη κερδοφορία, κυρίως λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή βιομηχανία χυμοποίησης φρούτων Αφοί Ν. Χριστοδούλου.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Αγία Τριάδα Ναυπλίας του νομού Αργολίδας, όπου έχει και τις εγκαταστάσεις της, με κτιριακές μονάδες 20.000 τ.μ., επί οικοπέδων 90.000 τ.μ. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1988, προερχόμενη από μετασχηματισμό ομόρρυθμης εταιρείας εξαγωγής φρούτων και παραγωγής χυμών φρούτων, που είχε ιδρυθεί στην περιοχή το 1955. Εχει δυνατότητα επεξεργασίας άνω των 100.000 τόνων φρούτων ετησίως. Συγχρόνως, ασχολείται σε μικρή κλίμακα με εξαγωγές εσπεριδοειδών και άλλων νωπών φρούτων. Διατηρεί γραφείο πωλήσεων στο Μαρούσι Αττικής. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «CHB», «Οικογένεια Χριστοδούλου» και «Art Fruit».

Παρασκευάζει, κυρίως, συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων για λογαριασμό τρίτων. Επίσης, εμφιαλώνει χυμούς για τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επεξεργάζεται και χυμοποιεί πορτοκάλια, λεμόνια, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, αχλάδια, ακτινίδια, ρόδια, μήλα, κεράσια. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει, ακόμη, βάσεις και μείγματα χυμών, πουρέδες φρούτων, φπούλπα βερίκοκου, εκχύλισμα τσαγιού, ασηπτικά καρποκύτταρα πορτοκαλιού, αιθέρια έλαια και φρουτοπαρασκευάσματα, όπως κύβους και φέτες φρούτων, για γαλακτοβιομηχανίες. Παράγει χυμούς για άμεση κατανάλωση, συμπυκνωμένους, διαυγασμένους, βιολογικούς και βιταμινούχους. Εχει δυνατότητα εμφιάλωσης χυμών σε συσκευασίες BiB, Tetra Pak και PET.

Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε χώρες και των πέντε ηπείρων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Συγγενική της εταιρεία, λόγω κοινών μετόχων, είναι η αποκτηθείσα το 2004 βιομηχανία κονσερβοποίησης φρούτων Βιτόμ, η οποία παράγει κομπόστες φρούτων σε μονάδα της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον 32ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία Αφοί Ν. Χριστοδούλου το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 18,36 εκατ. ευρώ, έναντι 17,81 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 3,1% (+0,55 εκατ. ευρώ). Το 95,2% των εσόδων της (17,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 4,8% (0,88 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παρεπόμενες ασχολίες. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% (+0,57 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 4,40 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 3,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+13,9% ή +0,54 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 24%, από 21,7% τη χρήση 2015-2016.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 16,2%, περιορίστηκαν σε 2,055 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 11,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13,8% (2,45 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, κυρίως για τον λόγο ότι τα αποτελέσματα συμπεριέλαβαν αυξημένα κατά 0,62 εκατ. ευρώ έκτακτα έξοδα και μειωμένα κατά 0,05 εκατ. ευρώ έκτακτα έσοδα. Εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίζονται σε 2,295 εκατ. ευρώ, έναντι 2,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,56 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,98 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 1,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), μειωμένα κατά 19,2% (-0,23 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη μειωμένα κατά 73,7% (-0,66 εκατ. ευρώ), ύψους 0,235 εκατ. ευρώ, έναντι 0,895 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.


Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με δαπάνη 0,32 εκατ. ευρώ για τέλη φορολογικού χαρακτήρα, καθώς επιδικάστηκε τελεσίδικα στην εταιρεία σχετική οφειλή, με δικαστική απόφαση που ανέτρεψε καταλογισμό οφειλής πολλαπλάσιου μεγέθους.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,5%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 2,3%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,3% και τα κέρδη μετά φόρων το 1,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9%, έναντι 9,3% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 22,94 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,8% (-3,37 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,49 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 9,34 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Eurobank, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 13,7% (-1,48 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,60 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,75 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (12,85 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 2,136 εκατ. ευρώ (1,42 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Στις λοιπές απαιτήσεις της συμπεριελάμβανε απαίτηση 1,25 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορά μη καταβληθείσα επιχορήγηση επενδύσεων, την είσπραξη της οποίας διεκδικεί δικαστικά και θεωρεί βέβαιη. Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 13,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 15,6% (-2,42 εκατ. ευρώ). Για διασφάλιση των δανείων της Εθνικής είχαν δοθεί εμπράγματα βάρη ποσού 5,54 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,25 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί λόγω διανομής μερισμάτων και προμερίσματος σε 9,87 εκατ. ευρώ (10,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43% (41,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 8,31 εκατ. ευρώ, έναντι 8,54 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Διέθεσε για πάγιες επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,51 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χυμών τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 219,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 24,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και συναφών τελών, ήταν κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 15,45 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 21,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,35 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν ύψους 11,4 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ν. Χριστοδούλου και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ι. Χριστοδούλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 73 εργαζόμενους, έναντι 68 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,98 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Από τα κέρδη της χρήσης ενέκρινε μέρισμα στους μετόχους της ύψους 0,36 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε προκαταβληθεί ως προμέρισμα, έναντι μερίσματος 0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 28.150 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 13.410 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 η επιχείρηση δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να επιτύχει διατήρηση ή επαύξηση του μεριδίου της στην αγορά του τομέα της, διατηρώντας και ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της. Θεωρεί ιδιαιτέρως ικανοποιητική την πορεία της τη χρήση 2016-2017. Επιδιώκει σταδιακή, ισορροπημένη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ

www.inr.gr, 20 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS