inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Θυγατρική στην π.Γ.Δ.Μ. ίδρυσε η εταιρεία επεξεργασίας καπνών ΜισσιριάνΑύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία δημοσιοποίησε για την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η ιστορική εταιρεία επεξεργασίας καπνών σε φύλλα Μισσιριάν.

Η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη γειτονική π.Γ.Δ.Μ., μέσω θυγατρικής. Προσφάτως ίδρυσε και ελέγχει πλήρως την εταιρεία Missirian DOEL, με αρχικό κεφάλαιο 0,20 εκατ. ευρώ και αντικείμενο την αγορά, επεξεργασία και εμπορία τοπικών καπνών.

Εκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά το 1922, οπότε δημιούργησε μονάδα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και εμπορίας καπνών στην Καβάλα. Πολλά χρόνια νωρίτερα, η οικογένεια των ιδρυτών της είχε αρχίσει να ασχολείται με την εμπορία καπνών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με γραφεία στις Βρυξέλλες και από το 1905 μονάδα επεξεργασίας στη Βουλγαρία. Απέκτησε την τρέχουσα νομική της υπόσταση, ως Α.Ε. με έδρα στον νομό Καβάλας, στο ύψος του 9ου χλμ. της Ενικής Οδού Καβάλας-Δράμας, στην περιοχή Αμυγδαλεώνας, όπου βρίσκονται η έδρα και οι εγκαταστάσεις της, τον Μάρτιο του 1972. Από το 2004 ελέγχει την εταιρεία επεξεργασίας καπνών Missirian Bulgaria στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, κατέχοντας το 51% των μετοχών της, ενώ το 1998 είχε ιδρύσει αντίστοιχη εταιρεία στην Αρμενία.

Το 1996 κατασκεύασε εργοστάσιο επεξεργασίας καπνών στον Ζυγό Αμυγδαλεώνα της Καβάλας, το οποίο ανανέωσε πλήρως το 2005.

Επεξεργάζεται καπνά ανατολικού τύπου και διαθέτει τα επεξεργασμένα φύλλα καπνού κατά κύριο λόγο σε μεγάλες, αλλά και σε μικρότερες καπνοβιομηχανίες του εξωτερικού. Στη διεθνή αγορά διαθέτει περί το 95% της παραγωγής της. Σταθεροί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι η Αίγυπτος, η Βρετανία, η Αυστρία, οι ΗΠΑ, το Μαρόκο, η Νότιος Κορέα, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Ινδία, η Ουρουγουάη, η Ρωσία και άλλες χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Μισσιριάν, από κοινού με τη Missirian Bulgaria, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 56,01 εκατ. ευρώ έναντι 54,80 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 2,2% (+1,22 εκατ. περίπου ευρώ). Το 95,5% των εσόδων της (53,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 4,5% (2,49 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή αγρονομικών υπηρεσιών σε καπνοκαλλιεργητές. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% (+1,59 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 9,16 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+10,8% ή +0,895 εκατ. ευρώ). Διεύρυνε το μεικτό της περιθώριο σε 16,4%, από 15,1%.

Συγχρόνως, συγκράτησε σε ικανοποιητικά επίπεδα τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής λειτουργίας.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,7% (+0,81 εκατ. ευρώ) σε 6,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,1% των εσόδων). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σε 5,39 εκατ. ευρώ (+17,9% ή +0,82 εκατ. ευρώ).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,96 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ προ αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,78 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 8,5% των πωλήσεων.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με κέρδη αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,70 εκατ. ευρώ, έναντι 0,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένα κατά 114,2% (+0,91 εκατ. ευρώ). Επίσης, στην καταγραφή, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των λοιπών μετόχων της βουλγαρικής θυγατρικής, καθαρών κερδών της μητρικής εταιρείας ύψους 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένα κατά 193% (+0,91 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 2,66 εκατ. ευρώ.

Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία καθαρά κέρδη αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,1%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,4%, έναντι 8,6% τη χρήση 2015-2016, καθώς στο τέλος της χρήσης το ενεργητικό του ήταν αυξημένο κατά 34,6%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τρίτων, ανέρχονταν σε 15,13 εκατ. ευρώ (13,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 17,5% (21,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 86,33 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22,19 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 64,09 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 47,4% (+20,61 εκατ. ευρώ), σε ποσοστό 89,3% βραχυπρόθεσμες. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (69,08 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,85 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (66,23 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,44 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων της σε πάγια στοιχεία του είχαν εγγραφεί βάρη ποσού 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 42,85 εκατ. ευρώ είχε παράσχει εγγυήσεις ενεχύρου επί αποθεμάτων του. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις του ομίλου ήταν ύψους 71,20 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 40,8% (+20,62 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές απαιτήσεις του συμπεριελάμβανε απαίτηση 2,25 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, προφανώς από το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 30.6.2017 ήταν ύψους 15,18 εκατ. ευρώ, έναντι 15,97 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,73 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον 45ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η μητρική εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 55,27 εκατ. ευρώ, έναντι 53,63 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 3,1% (+1,64 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 15%, από 14,4%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 5,47 εκατ. ευρώ και απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,18 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 112,2% (+0,63 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,21 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 239,8% (+0,86 εκατ. ευρώ). Η συμμετοχή στη βουλγαρική θυγατρική αποτιμήθηκε 1,89 εκατ. ευρώ.

Η Μισσιριάν έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Δ. Τζούμα, αντιπρόεδρο τον Ευριπ. Α. Χρηστίδη και οικονομικό διευθυντή τον Αντ. Τριανταφυλλίδη. Προφανώς λόγω συγκυριακού φόρτου εργασίας, στις 30.6.2017 απασχολούσε σε εταιρική βάση 322 εργαζόμενους έναντι 124 τις 30.6.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,59 εκατ. ευρώ, έναντι 3,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,45 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σε ενοποιημένη βάση, επίσης προφανώς λόγω συγκυριακού φόρτου εργασίας, στις 30.6.2017 απασχολούσε 357 εργαζόμενους έναντι 167 τις 30.6.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,81 εκατ. ευρώ, έναντι 4,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το 88% των μετοχών της ανήκει στην αλλοδαπή εταιρεία χαρτοφυλακίου συμμετοχών Sotemi Holdings, ιδιοκτησίας του Ρόμπερτ Μισσιριάν, ενώ το υπόλοιπο 12% ανήκει στην Αννα Τζούμα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΩΝ

www.inr.gr, 21 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS