inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πρόσθετα οφέλη, λόγω επενδύσεων, αναμένει η αγροτική βιομηχανία Ανυφί - ΜητροσύληςΠτώση πωλήσεων, αλλά ενισχυμένη κερδοφορία μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή αγροτική βιομηχανία Ανυφί - Μητροσύλης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία Ανυφί Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων, τον Δεκέμβριο του 1996. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Μητροσύλης». Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1976. Τυποποιεί και εξάγει πορτοκάλια, λεμόνια, σταφύλια, βερίκοκα και, κατά διαστήματα, άλλα νωπά φρούτα. Επίσης, εξάγει βιολογικά λεμόνια. Ακόμη, κατασκευάζει και συναρμολογεί ξύλινα κιβώτια, για ίδιο λογαριασμό.

Εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, με συσκευαστήρια φρούτων, στο Ανυφί Μιδέας του νομού Αργολίδας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ανέρχονται σε 9.000 τ.μ., επί ιδιόκτητων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 28.090 τ.μ. Περιλαμβάνουν σταθμό συσκευασίας εσπεριδοειδών με ικανότητα συσκευασίας ως και 22 τόνων ωριαίως. Επίσης, θαλάμους - ψυγεία έκτασης 700 τ.μ. και χωρητικότητας 3.500 τόνων, πέντε προψυκτήρια για σταφύλια και εφεδρικούς αποθηκευτικούς χώρους 1.700 τ.μ. Συνολικά διαθέτει δυο σταθμούς συσκευασίας εσπεριδοειδών, βερίκοκων και σταφυλιών έκτασης 1.300 τ.μ. και 1.200 τ.μ., καθώς και 10 μηχανές πακεταρίσματος. Τέσσερις γραμμές συσκευασίας προορίζονται για σταφύλια και βερίκοκα.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συσκευάζει πορτοκάλια ως και 16 τόνους ανά ώρα σε διχτάκια ή 22 τόνους ανά ώρα σε καφάσια. Το παραγωγικό δυναμικό της περιλαμβάνει μηχανές μικροσυσκευασίας και είναι σε θέση να συσκευάζει φρούτα σε χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, διχτάκια, σακούλες, girsac, punnets και επαναχρησιμοποιημένα κιβώτια ifco και stefco.

Ποσοστό άνω του 95% ή και το 100% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, π.Γ.Δ.Μ., Σλοβενία, Νορβηγία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Δανία, Βρετανία, Ιταλία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Τσεχία, Φινλανδία και Σουηδία. Διαθέτει τα προϊόντα συσκευασμένα με τα εμπορικά σήματά της «Axia» και «Eap Anifi» ή και με σήματα πελατών της. Εφοδιάζει μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και σκανδιναβικών χωρών.

Σύμφωνα με τον εικοστό πρώτο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της και τεσσαρακοστό πρώτο από την ίδρυσή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 10,045 εκατ. ευρώ έναντι 13,185 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 23,8% (-3,14 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω μειωμένου όγκου προμήθειας και τυποποίησης φρούτων, αν και προέβλεπε ότι οι πωλήσεις της τη χρήση 2016-2017 θα ήταν αντίστοιχες εκείνων της χρήσης 2015-2016. Το 91,2% των εσόδων της (9,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,8% (0,88 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 28% (-3,56 εκατ. ευρώ).

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,35 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 3,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-37,7% ή -1,42 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 23,4%, από 28,6% τη χρήση 2015-2016.

Ωστόσο, μείωσε δραστικά τις συνολικές δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 16,4%, καθώς περιορίστηκαν σε 0,45 εκατ. ευρώ, αλλά ήταν ίσα προς το 4,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,1% (0,54 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,19 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (0,015 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,17 εκατ. ευρώ (0,135 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων και ενισχυμένων κατά 8,3% και 25,9%, αντιστοίχως, καθώς συμπιέστηκε η φορολογική επιβάρυνση. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,44 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,5% και 5,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,5% και τα καθαρά κέρδη το 1,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10%, έναντι 11,9% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,54 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,5%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με σχεδόν μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις, κατορθώνοντας να αντιστοιχίσει τον μέσο χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών της με τον μέσο χρόνο πληρωμής των προμηθευτών της. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,685 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,13 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,566 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 1,47 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 11,5% (-0,19 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,39 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,08 εκατ. ευρώ (2,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 67,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (63,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,74 εκατ. ευρώ, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Διέθεσε για επενδύσεις 0,42 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), που αφορούσαν την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,34 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Α. Μητροσύλη και αντιπρόεδρο την Ειρήνη Α. Μητροσύλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 86 εργαζόμενους, έναντι 82 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,42 εκατ. ευρώ, έναντι 1,45 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 5.265 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναφέρει ότι είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος, αν και κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης οι πωλήσεις της παρουσίασαν σταθερότητα. Εχει αυστηροποιήσει την εμπορική πολιτικής της, με σκοπό την αποφυγή επισφαλειών. Προσδοκά πρόσθετα οφέλη από την υλοποίηση επενδύσεων ενίσχυσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΥΦΙ - ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 22 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS