inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σημαντικές επενδύσεις υλοποίησε τη διετία 2016-2017 η βιομηχανία πουρέ και κομπόστας φρούτων ΒιτόμΚάμψη των πωλήσεων, πλην όμως σταθερά περιθώρια κέρδους και θετικό αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αρνητικού την οικονομική χρήση 2015-2016, κατέγραψε κατά τη χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η μακεδονική βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων Βιτόμ.

Η επιχείρηση συστάθηκε με τη τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Μάρτιο του 1975. Συνδέεται, μέσω κοινής διοίκησης, με την παρεμφερούς αντικειμένου βιομηχανία Αφοί Ν. Χριστοδούλου, αλλά δεν ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας. Παράγει, συσκευάζει και διαθέτει πουρέ φρούτων, συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων, ασηπτικά τμήματα φρούτων και κομπόστες ροδάκινου. Στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υλοποίησε πάγιες επενδύσεις της τάξεως των 5,4 εκατ. ευρώ, εκσυγχρονίζοντας τη βιομηχανική μονάδα της, με στόχο να επεκταθεί με ανταγωνιστικότερους όρους στη διεθνή αγορά, όπου και διοχετεύει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της.


Η Βιτόμ εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Κουφαλίων-Προχώματος, επί οικοπέδου 65.000 τ.μ. με βιομηχανικά και υποστηρικτικά κτίρια 32.000 τ.μ. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Περί το 85% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Τσεχία.

Σύμφωνα με τον 41ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 18,81 εκατ. ευρώ έναντι 19,63 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 4,2% (-0,815 εκατ. ευρώ). Το 94,1% των εσόδων της (17,71 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 5,9% (1,10 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,5% (+1,24 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν.

Συμπίεσε οριακά τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,53 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 3,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,7% ή -0,175 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 18,8%, από 18,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 4,2%, καθώς περιορίστηκαν σε 1,29 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 6,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού επίσης 6,9% (1,35 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, ήταν μειωμένα τόσο τα έκτακτα έξοδα όσο και τα έκτακτα έσοδα.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017, σύμφωνα με τις μεταβολές των παγίων της, συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,545 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016). Επίσης, χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,59 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά και, κυρίως, η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (έναντι 0,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,07 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,025 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,6%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,7%, έναντι επίσης 5,7% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 22,56 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,1%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 9,52 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,4% (-0,76 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,29 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,13 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας αποδυναμωμένη ρευστότητα, καθώς το σύνολο των δανείων της ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,76 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 16,21 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,4% (-1,29 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ανέρχονταν σε 6,35 εκατ. ευρώ (6,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (26,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 11,10 εκατ. ευρώ, πλέον 0,60 εκατ. ευρώ πάγια υπό κατασκευή, έναντι 10,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, λόγω νέων επενδύσεων ύψους 1,27 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδύσεων 4,10 εκατ. ευρώ που είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη χρήση και αφορούσαν κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,98 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η Βιτόμ έχει πρόεδρο τον Γ. Ι. Χριστοδούλου και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Ι. Χριστοδούλου της οικογένειας που έχει τον έλεγχό της και ηγείται της πελοποννησιακής βιομηχανίας χυμών φρούτων και συγκέντρωσης, διαλογής και συσκευασίας φρούτων Αφοί Ν. Χριστοδούλου. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 168 εργαζόμενους, έναντι 131 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,07 εκατ. ευρώ, έναντι 2,41 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 ήταν της τάξεως των 7.680 ευρώ.

Ενισχυμένη με την προσθήκη νέου παραγωγικού δυναμικού, η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγορία των προϊόντων χυμού-πουρέ φρούτων. Επιδιώκει να διεισδύσει σε νέες αγορές του εξωτερικού, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για χυμούς και κομπόστες φρούτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΤΟΜ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

www.inr.gr, 25 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS