inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη αποτελεσμάτων προσδοκά η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΛακωνίαςΣε ανάκαμψη εσόδων και ανακοπή της πτωτικής πορείας της, μέσω της ενίσχυσης της θέσης των εξαιρετικής ποιότητας τυποποιημένων ελαιουργικών προϊόντων της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, προσβλέπει η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας.

Η επιχείρηση έχει τη νομική μορφή της Α.Ε., ως Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, από τον Δεκέμβριο του 2014. Αποτελεί διάδοχο σχήμα της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας που είχε ιδρυθεί το 1940. Στις τάξεις της συσπειρώνονται 75 πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Λακωνίας, με 16.515 μέλη. Στο παρελθόν είχε απορροφήσει τη Συνεταιριστική Κονσερβοποιία Βρώσιμων Ελαίων, που λειτουργούσε με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. Εδρεύει στη Σπάρτη και διαθέτει υποκαταστήματα εμπορίας προϊόντων και εμπορευμάτων της στο Γύθειο, τη Σκάλα, τους Μολάους και τη Νεάπολη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Το βιομηχανικό της συγκρότημα τυποποίησης ελαιολάδου και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα βρίσκεται στο ύψος του 13ου χλμ. της Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου, επίσης στον νομό Λακωνίας. Διαθέτει τα επώνυμα προϊόντα της σε μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες της χώρας και στο εξωτερικό.

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας αξιοποιεί το υψηλής ποιότητας και φήμης τοπικό ελαιόλαδο και τυποποιεί σε διάφορες συσκευασίες Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο με το εμπορικό σήμα «Δωρικό Λακωνίας», βιολογικό Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο με το εμπορικό σήμα «Λήδα» και ελαιόλαδο Λακωνίας με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη (ΠΓΕ). Ακόμη, παρασκευάζει και διαθέτει πυρηνέλαιο με το εμπορικό σήμα «Εστία». Συγχρόνως, εμπορεύεται χύμα ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο, διάφορα γεωργικά εφόδια, συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων, καθώς και είδη σουπερμάρκετ. Ακόμη, ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών στους αγρότες-μέλη της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ελαιολάδου και άλλων προϊόντων το 2016 κατέγραψε υψηλή διψήφια ποσοστιαία μείωση πωλήσεων και αυξημένες ζημιές, ίσες προς το 18,4% των εσόδων της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον τρίτο ισολογισμό της εταιρείας από τότε που μετατράπηκε σε Α.Ε., τα έσοδά της το 2016 μειώθηκαν σε 10,44 εκατ. ευρώ, από 13,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 21,7% σε ποσοστό και 2,89 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 2,355 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-36,2% ή -0,85 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε σε 14,4%, από 17,6% το 2015.

Κατόπιν αυτού, παρουσίασε ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, παρά το γεγονός ότι η χρήση 2016 ευνοήθηκε από λοιπά, έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,52 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,47 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 1,925 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών 0,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 128,6% (+1,08 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 12,33 εκατ. ευρώ (14,885 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 50,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (57% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 8,02 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 53,9% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4 (-0,33 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,20 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,14 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,50 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,41 εκατ. ευρώ (1,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, είχε απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 0,51 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 12,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,3% (+1,04 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για την εξασφάλιση δανείων. Επίσης, είχε ενεχυριαστεί προθεσμιακή κατάθεση ποσού 0,90 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας.

Εκκρεμούσαν σε δικαστήρια αγωγές τρίτων εναντίον της εταιρείας, για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων ποσού 1,93 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 17,25 εκατ. ευρώ, έναντι 17,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις, με αξία 0,12 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,42 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Προκοβάκη. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 100 εργαζόμενους, έναντι 107 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,18 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

www.inr.gr, 27 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS