inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναπτύσσεται με νέες βαφικές μηχανές στην Ασία η βιομηχανία ΣκλάβοςΙσχυρή άνοδο των οικονομικών μεγεθών της καταγράφει η εξαγωγική βιομηχανία μηχανημάτων βαφής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Σ. Σκλάβος, η οποία το 2106 είχε αναπτύξει τη νέα βαφική μηχανή «Athena 3A», με προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, δημιουργώντας νέες προοπτικές εμπορικής επέκτασης στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση, που φέρει τον διακριτικό τίτλο «Sclavos», ιδρύθηκε το 1948 στην Αθήνα. Ασχολήθηκε σε πρώτη φάση με την ανακατασκευή και επισκευή μερών κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και τη δεκαετία του 1950 έφτιαξε μια πρώτη βιομηχανική μονάδα στο Αιγάλεω Αττικής, όπου εδρεύει και απέκτησε οικόπεδο 7.820 τ.μ. Ανέπτυξε δικές της βαφικές μηχανές και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έκανε τις πρώτες εξαγωγές της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας επεκτάθηκε εξαγωγικά στην Αμερική και την Ασία. Αργότερα, μέσω της συγγενικής εταιρείας Sclavos Laser την οποία στη συνέχεια απορρόφησε, κατασκεύασε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στο Σχηματάρι Βοιωτίας, με καλυμμένους βιομηχανικούς και βοηθητικούς χώρους 7.485 τ.μ., επί οικοπέδων 39.900 τ.μ., διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ευρύτερη αγορά των μηχανουργικών και μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση laser. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εκτός της «Athena 3A», την οποία είχε παρουσιάσει στη διεθνή εμπορική έκθεση ITMA στο Μιλάνο, διαθέτει στη διεθνή αγορά τις βαφικές μηχανές «Athena 5 20H», «Athena 5 50H» και «Athena 3T», καθώς και άλλα βαφικά και συναφή μηχανήματα που έχει η ίδια αναπτύξει και την καθιστούν προμηθευτή μεγάλων ασιατικών, κυρίως, κλωστοϋφαντουργικών ομίλων. Για την προώθηση των πωλήσεών της στην Ασία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τους επιχειρηματικούς ομίλους Kahatex στην Ινδονησία, Arvid στην Ινδία, Harleys στη Σρι Λάνκα και DBL Group στο Μπαγκλαντές. Οφείλει το 95% των εσόδων της στις εξαγωγές των μηχανημάτων της. Δαπανά 0,5 εκατ. περίπου ευρώ ετησίως για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ μόλις προ ημερών, η βιομηχανία το 2016 κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο έτος σημαντική, διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και επανήλθε σε κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, λόγω υψηλότερης, ισχυρής λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2016 ανήλθαν σε 19,36 εκατ. ευρώ, από 16,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 17,9% σε ποσοστό και 2,93 εκατ. ευρώ σε αξία.

Κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,37 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (8,9% των εσόδων), αυξημένα κατά 61,9% (+0,905 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,835 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,60 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,93 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,595 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών προ φόρων 0,195 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,12 εκατ. ευρώ και +0,82 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,76 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 43,4% και 27,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,8% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13%, έναντι 8,3% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,235 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5 εκατ. ευρώ,ανέρχονταν σε 2,43 εκατ. ευρώ (1,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν σε μόλις 13,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (10,4% έναν χρόνο νωρίτερα), καθώς είχαν απομειωθεί στο παρελθόν από σημαντικού ύψους ζημιές των χρήσεων 2008-2011 και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 4,73 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 11,09 εκατ. ευρώ, κατά 95,9% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,2% (-1,12 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,54 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,02 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,64 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,22 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 1,40 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Επί των παγίων της υφίσταντο δικαιώματα πρώτης υποθήκης για εξασφάλιση δανείων προς την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την HSBC. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 15,80 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,5% (-0,07 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν 4,88 εκατ. ευρώ, έναντι 5,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,40 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αριστ. Ι. Γεωργαντά της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 114 εργαζόμενους, έναντι 105 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,11 εκατ. ευρώ, έναντι 2,85 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 20.755 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν ίσα προς 8.130 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ

www.inr.gr, 28 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS