inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η αχαϊκή τυροκομική βιομηχανία Καλάβρυτα ΧελμόςΕνισχυμένα οικονομικά μεγέθη αναμένεται να δημοσιοποιήσει για το 2017 η αχαϊκή τυροκομική βιομηχανία Καλάβρυτα Χελμός.

Αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του τομέα της και της Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Σανταμέρι του νομού Αχαΐας. Προμηθεύεται γάλα από κτηνοτρόφους που έχουν τις μονάδες τους στα βοσκοτόπια της ορεινής Αχαΐας και Ηλείας. Εγκαινίασε την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων της, με άλλη εταιρική μορφή, το 1979. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Δεκέμβριο του 1995. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή τυροκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Παράγει φέτα ΠΟΠ, ελαφρύ αιγοπρόβειο τυρί, στραγγιστό γιαούρτι και έδεσμα γιαουρτιού, κρέμα και βούτυρο γάλακτος, ρυζόγαλο, σκληρά και ημίσκληρα τυριά, μυζήθρα, λευκό τυρί και χαλούμι.

Οφείλει περί το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Παράγει προϊόντα με το σήμα της και άλλα για λογαριασμό ισχυρών λιανεμπορικών αλυσίδων με δικά τους σήματα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν μόλις προ ημερών, το έτος αυτό η αχαϊκή βιομηχανία πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,15 εκατ. ευρώ (+11,9% ή +1,19 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,22 εκατ. ευρώ (+12,4% ή +0,245 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,355 εκατ. ευρώ (+18,8% ή +0,11 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,12 εκατ. ευρώ (+26% ή +0,23 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,095 εκατ. ευρώ (+28,7% ή +0,24 εκατ. ευρώ).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,75 εκατ. ευρώ (+32,7% ή +0,18 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης παρέμεινε σταθερός (στο 19,9%).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2015).

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα έκτακτα έσοδα ήταν μειωμένα.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,33 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,7% και 13,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,8% και τα καθαρά κέρδη το 6,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 20,3%, έναντι 17,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, ενώ ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2015 έχουν για λόγους συγκρισιμότητας αναμορφωθεί.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,04 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,86 εκατ. ευρώ (5,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 87,7% (80,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 6,68 εκατ. ευρώ (6,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν σχεδόν ύψους 0,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, περιορίστηκε σε 0,39 εκατ. ευρώ (-50% ή -0,39 εκατ. ευρώ) και ήταν κατά 56,4% μακροπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,32 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,72 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (0,60 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,65 εκατ. ευρώ (0,585 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 35,4% (-0,45 εκατ. ευρώ) σε 0,82 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 0,09 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1,35 εκατ. ευρώ, έναντι 1,45 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Χ. Καρκουλιά, αντιπρόεδρο τον Γ. Ν. Καρακίτσο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Σπ. - Φ. Ν. Καρακίτσο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 21 εργαζόμενους, έναντι 25 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι 0,325 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε 0,15 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της χορήγησε το 2016 μέρισμα 0,15 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015, ενώ το 2017 διέθεσε μέρισμα 0,32 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 64.525 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 52.145 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Συνεχίζει να στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της για την παραγωγή και εμπορία ακόμη περισσότερων προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση των πωλήσεών της σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

www.inr.gr, 29 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS