inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναδιοργάνωση επιχειρεί η εταιρεία έτοιμων γευμάτων Olympic CateringΑναδιοργάνωση, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που δεν αφορούν τις κύριες δραστηριότητές της, καθώς και την αναθεώρηση συμφωνιών με συνεργάτες της, επιχειρεί η εταιρεία παραγωγής έτοιμων γευμάτων, παροχής υπηρεσιών catering και λειτουργίας κυλικείων Olympic Catering, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της παρέμεναν αρνητικά, ενώ παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, αν και η χρήση του 2017 «έκλεισε» με θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων.

Υλοποιεί προγράμματα εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης συνεργειών με συγγενικές επιχειρήσεις του ομίλου ειδών διατροφής Vivartia, στον οποίο ανήκει.

Συγχρόνως, αναμένει ενίσχυση των εσόδων της από το αεροπορικό catering και τη διαχείριση των κυλικείων που διαθέτει σε ελληνικά αεροδρόμια, καθώς αναμένεται αύξηση του αριθμού των αφίξεων ξένων τουριστών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1970 με την επωνυμία Marriot Airport και μετονομάστηκε σε Olympic Catering το 1976, μετά την υπαγωγή της στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Από το 2002 ελέγχεται σε ποσοστό 98,96% από την εταιρεία ειδών εστίασης Everest και από το 2008 εντάχθηκε, μέσω αυτής, στον όμιλο Vivartia. Παράγει έτοιμα γεύματα σε ατομικές και μεγάλες συσκευασίες για αεροπορικές εταιρείες, αλυσίδες σουπερμάρκετ, νοσοκομειακές, βιομηχανικές, στρατιωτικές και άλλες μεγάλες και μικρές μονάδες μαζικής εστίασης. Παράλληλα, διαχειρίζεται κυλικεία σε ελληνικά αεροδρόμια, αντλώντας από αυτή τη δραστηριότητα σημαντικά έσοδα. Εδρεύει και διαθέτει εγκαταστάσεις στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας.

Το 2017 η Olympic Catering κατέγραψε κύκλο εργασιών 26,21 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μείωση 12,7% σε ποσοστό ή 3,80 εκατ. ευρώ σε αξία έναντι του κύκλου εργασιών του 2016 (30,01 εκατ. ευρώ), παρά την αύξηση του αριθμού των αφίξεων ξένων τουριστών σε πολλά αεροδρόμια της χώρας, όπου διατηρεί κυλικεία και εφοδιάζει αεροπορικές εταιρείες με έτοιμα γεύματα. Προφανώς, μειώθηκαν τα έσοδα από τη διάθεση προϊόντων της σε τρίτες επιχειρήσεις. Το 25,4% των εσόδων της (6,66 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η μείωση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 40,8% από 44,2%), γεγονός που οδήγησε σε μείωση των μεικτών κερδών της κατά 19,5% στο επίπεδο των 10,68 εκατ. ευρώ (-2,58 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της Olympic Catering προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 4,06 εκατ. ευρώ, έναντι 9,42 εκατ. ευρώ το 2016 (-56,9% ή -5,36 εκατ. ευρώ), όταν τα αποτελέσματά της είχαν ευνοηθεί από έκτακτα έσοδα 7,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,80 εκατ. ευρώ αφορούσαν αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Τα αντίστοιχα έκτακτα έσοδα το 2017 ήταν 2,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,64 εκατ. ευρώ αφορούσαν αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,99 εκατ. ευρώ (1,84 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,66 εκατ. ευρώ (2,51 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,41 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,07 εκατ. ευρώ το 2016 (-72,2% ή -3,66 εκατ. ευρώ). Λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας τα καθαρά αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 είχε αντίστοιχα κέρδη 7,46 εκατ. ευρώ (-97,2% ή -7,25 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,40 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,72 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων και παρέμεναν αρνητικά (-12,67 εκατ. ευρώ έναντι -12,827 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω υψηλών ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 21,81 εκατ. ευρώ (22,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Δεδομένου ότι συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920, η εταιρεία σχεδίαζε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της.

Αναμένεται εξάλλου ότι θα ωφεληθεί από την πρόσφατη αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου Vivartia.

Επίσης, στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (8,17 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,35 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (13,52 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές υποχρεώσεις της, μετά το ομολογιακό δάνειο 25,34 εκατ. ευρώ που είχε λάβει από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες το 2016, ήταν ύψους 25,10 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 97,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,7% (-0,69 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,89 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 34,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,2% (-0,41 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε ανέλθει σε 10,67 εκατ. ευρώ, έναντι 10,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Διέθεσε για πάγιες επενδύσεις το 2016 ποσό 1,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2016.

Η Olympic Catering έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Aθ. Παπανικολάου και οικονομικό διευθυντή τον Ηλ. Νεκτάριο. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 212 εργαζόμενους, έναντι 241 τα τέλη του 2016. Για δαπάνες μισθοδοσίας και συναφών παροχών, εισφορών και αποζημιώσεων το 2017 διέθεσε 7,16 εκατ. ευρώ, έναντι 7,83 εκατ. ευρώ το 2016.

Το 2017 ανανέωσε με τη Fraport Greece τις συμβάσεις μίσθωσης χώρων στα αεροδρόμια όπου διατηρούσε κυλικεία, προσθέτοντας ταυτόχρονα το αεροδρόμιο της Μυκόνου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: OLYMPIC CATERING

www.inr.gr, 3 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS