inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διατηρεί τον δυναμισμό της η βιομηχανία Νέα Ελληνικά ΝαυπηγείαΔιατηρεί τον δυναμισμό της, παρά την κρίση που βιώνει ο ελληνικός ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας, η βιομηχανία Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία, η οποία προ εβδομάδων είχε αναλάβει τον δεξαμενισμό και την ετήσια επισκευή του Ε/Γ ταχύπλοου καταμαράν «FlyingCat 4».

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις ναυπηγοεπισκευαστικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη θέση Καματερό - Κάτω Πούντα στα Αμπελάκια της νήσου Σαλαμίνα του νομού Αττικής. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Μάρτιο του 2001, αλλά άρχισε την παραγωγική της δραστηριότητα, ουσιαστικά, το 2006. Το 2014 απορρόφησε τη συγγενική Ο.Ε. με την επωνυμία Ι. & Μ. Σπανόπουλος, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών της να σημειώσει μεγάλη αύξηση.

Διαθέτει πλωτή δεξαμενή 6.000 τόνων μήκους 100 μέτρων. Στους χώρους της μπορούν να φιλοξενηθούν 30 πλοία μήκους 35-75 μ. και περίπου 25 αγκυροβολημένα σκάφη. Η μονάδα καλύπτει περίπου 40.000 τ.μ. και περιλαμβάνει, επίσης, μηχανουργείο, ελασματουργείο - σωληνουργείο, ηλεκτρολογείο, ξυλουργείο και βαφείο.

Ασχολείται με την επισκευή και μετασκευή πλοίων, με ελασματουργικές και σιδηρουργικές εργασίες, με κατασκευή επαγγελματικών πλοίων, σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών. Παρέχει υπηρεσίες δεξαμενισμού, ανέλκυσης και καθέλκυσης πλοίων και πραγματοποιεί βαφές, χρωματισμούς, υδροβολές και αμμοβολές πλοίων. Συγχρόνως, εμπορεύεται σκάφη αναψυχής και άλλα σκάφη. Έχει κατασκευάσει λάντζες, ρυμουλκά και φορτηγίδες. Είχε επιχειρήσει, ανεπιτυχώς, να λάβει άδεια λειτουργίας μονάδας διαλυτηρίου πλοίων. Δραστηριοποιείται και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Αποτελεί μέλος ομίλου επιχειρήσεων της οικογένειας Σπανόπουλου, που αριθμεί περισσότερα από 50 χρόνια ενασχόλησης με τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η ναυπηγοεπισκευστική βιομηχανία, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 8,59 εκατ. ευρώ (+35,4% ή +2,24 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,22 εκατ. ευρώ (+27,8% ή +0,27 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,67 εκατ. ευρώ (+5,5% ή +0,035 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,30 εκατ. ευρώ (+8% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ (+5,7% ή +0,015 εκατ. ευρώ).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,16 εκατ. ευρώ (+19,3% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

Το 66,7% των εσόδων της (5,73 εκατ. ευρώ) προήλθε από ναυπηγοεπισκευαστικές και λοιπές βιομηχανικού χαρακτήρα δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 1,7% (0,15 εκατ. ευρώ) από προϊόντα και το υπόλοιπο 31,6% (2,71 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από εμπορεύματα. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,1% (+0,38 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 14,2% από 15,1%).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,65 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,5% και 3,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,2% και τα καθαρά κέρδη το 1,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,3%, έναντι 8,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 0,8%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν μειωθεί σε 4,69 εκατ. ευρώ (5,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους της. Αντιστοιχούσαν στο 65,4% (75,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 7,17 εκατ. ευρώ (7,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν μηδενικός. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,48 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,61 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 45% (+0,77 εκατ. ευρώ) σε 2,48 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,10 εκατ. ευρώ, έναντι 3,08 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,35 εκατ. ευρώ.

Έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιγν. Χ. Σπανόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Απ. Π. Ντάσιο και αντιπρόεδρο τον Μιχ. Χ. Σπανόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 219 εργαζόμενους, έναντι 161 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,46 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της χορήγησε το 2016 ποσό 0,64 εκατ. ευρώ, προχωρώντας σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ανέμενε ότι το 2017 θα ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά, αλλά αισιοδοξούσε και συνέχιζε να αναβαθμίζει το παραγωγικό της δυναμικό με επενδύσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

www.inr.gr, 5 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS