inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων της, με το σήμα «Attrattivo», η εταιρεία ενδυμάτων A.X.F.Την ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της συνέχισε το 2017 και συνεχίζει και το 2018 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ένδυσης A.X.F., που είναι πιο γνωστή ως Attrattivo, από το ομώνυμο εμπορικό σήμα που χρησιμοποιεί.

Η ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της, παρά την εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης την περίοδο της κρίσης, αποτελεί στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και ωθεί σε υψηλότερα επίπεδα τον κύκλο εργασιών της.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων και αξεσουάρ, υφασμάτων και υποδημάτων. Κατέχει αρκετά υψηλό μερίδιο στην ελληνική αγορά γυναικείας ένδυσης. Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής και συνεργάζεται με τρίτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την παραγωγή των προϊόντων με τα σήματά της. Χρησιμοποιεί τα υψηλής αναγνωρισιμότητας εμπορικά σήματα «Attrattivo» και «ALE». Έχει αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων της, που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, 26 καταστήματα στην Αττική, τέσσερα στη Θεσσαλονίκη, 27 σε άλλες ελληνικές πόλεις, πέντε στην Κύπρο, καθώς και ορισμένα άλλα καταστήματα στη Σαουδική Αραβία, την Αλβανία, την Τσεχία και τη Σερβία.

Ιδρύθηκε ως Α.Ε. με την αρχική ονομασία Attrattivo τον Δεκέμβριο του 1998. Αποτελεί συνέχεια οικογενειακής βιοτεχνίας που είχε υιοθετήσει το σήμα «Attrattivo» τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Έλαβε τη σημερινή ονομασία της το 2012. Διατηρεί κατάστημα εμπορίας υφασμάτων στην Πεύκη Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 38,96 εκατ. ευρώ (+13,8% ή +4,71 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 20,70 εκατ. ευρώ (+18,9% ή +3,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2 εκατ. ευρώ (+2,7% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,48 εκατ. ευρώ (-7,7% ή -0,12 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-14,5% ή +-0,01 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,04 εκατ. ευρώ (+73,9% ή +0,11 εκατ. ευρώ, λόγω αντίστοιχων ζημιών 0,15 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 53,1% από 50,8%). Η οριακή σχεδόν αύξηση των λειτουργικών κερδών της οφείλεται σε διόγκωση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, αλλά και στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με προβλέψεις για εμπορικούς κινδύνους 0,97 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,52 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,43 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,57 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,7%, έναντι 3,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,42 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 17,35 εκατ. ευρώ (17,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 31,7% (31% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 54,74 εκατ. ευρώ (56,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν ύψους 34,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, είχε περιοριστεί σε 34,30 εκατ. ευρώ (-1,7% ή -0,60 εκατ. ευρώ) και ήταν σε ποσοστό 94,8% μακροπρόθεσμος. Για τον λόγο αυτό η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (41,04 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 36,20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (4,84 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,36 εκατ. ευρώ (2,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 3,4% (-1,32 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 37,38 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 6,03 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Είχε απαιτήσεις 9,74 εκατ. ευρώ από συγγενικές της επιχειρήσεις. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις για εξασφάλιση δανείων συνολικού ποσού 8,09 εκατ. ευρώ, υπέρ των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 9,27 εκατ. ευρώ, έναντι 8,11 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015, λόγω ίδρυσης νέων καταστημάτων. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 1,67 εκατ. ευρώ. Είχε συμμετοχή με μερίδια 99,60% στην εταιρεία εσωτερικού A.X.F. Stores και 80-100% σε πέντε εταιρείες εξωτερικού, στη Σλοβακία, την Ολλανδία και άλλες χώρες, αποτιμημένες στην τιμή των 4,04 εκατ. ευρώ, αν και η τρέχουσα αξία τους, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, είχε μειωθεί σε 0,44 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηρ. Ε. Ξυλούρη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 333 εργαζόμενους, έναντι 258 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 6,71 εκατ. ευρώ, έναντι 5,96 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 6.015 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους στόχους της συμπεριλαμβάνονται, πέραν άλλων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω βελτιστοποίησης των λειτουργιών της και συμπίεσης του κόστους παραγωγής, καθώς και η παραγωγή νέων μοντέρνων και καινοτομικών ενδυμάτων σε ανταγωνιστικές τιμές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: A.X.F. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ

www.inr.gr, 9 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS