inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η τυροκομική βιομηχανία Γαλακτοκομική ΤριπόλεωςΕνισχυμένα οικονομικά μεγέθη αναμένεται να δημοσιοποιήσει για το 2017 η σταθερά αναπτυσσόμενη όλα τα τελευταία χρόνια τυροκομική βιομηχανία Γαλακτοκομική Τριπόλεως Παπαδόπουλος, καθώς αυξάνει συνεχώς, κάθε έτος, τις πωλήσεις της.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία τυροκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Παράγει, κυρίως, τυρί φέτα. Εδρεύει στο ύψος του 12ου χλμ. της οδού Τριπόλεως-Πύργου στον νομό Αρκαδίας. Απασχολεί μικρό αριθμό εργαζομένων και επιτυγχάνει υψηλή κερδοφορία.

Ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1998. Αποτελεί συνέχεια οικογενειακής βιοτεχνίας που είχε δημιουργήσει τυροκομείο στη Χωτούσα Αρκαδίας το 1945. Το 1998 δημιούργησε σύγχρονη τυροκομική βιομηχανία στα Κάψια Μαντινείας στον νομό Αρκαδίας, με κτίρια 2.100 τ.μ., επί οικοπέδου 15 στρεμμάτων. Παράγει φέτα Π.Ο.Π. Τριπόλεως, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, γίδινο τυρί, βούτυρο γάλακτος, γιαούρτι και τυρί για σαγανάκι. Συνεργάζεται με αλυσίδες λιανεμπορίου. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Γαλακτοκομική Τριπόλεως». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η βιομηχανία, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 9,65 εκατ. ευρώ (+11,4% ή +0,99 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,88 εκατ. ευρώ (+77,8% ή +1,26 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,14 εκατ. ευρώ (+75,4% ή +0,92 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,82 εκατ. ευρώ (+101,3% ή +0,91 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,82 εκατ. ευρώ (+101,3% ή +0,915 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,27 εκατ. ευρώ (+102,1% ή +0,64 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (επίσης 0,32 εκατ. ευρώ το 2015).

Το 96,5% των εσόδων της (9,31 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,5% (0,34 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το σύνολο των εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε θεαματικά κατά 11,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 29,9% από 18,7%), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε πολύ υψηλή κερδοφορία.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,14 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24% και 16,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18,8% και τα καθαρά κέρδη το 13,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 21,5%, έναντι 15,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 25,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,56 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 8,20 εκατ. ευρώ (6,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 82,7% (87,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,92 εκατ. ευρώ (7,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν μηδενικός, όπως και έναν χρόνο πριν. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,16 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,72 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,61 εκατ. ευρώ (1,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές, μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 73,7% (+0,73 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 1,72 εκατ. ευρώ μόνο.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1,74 εκατ. ευρώ, έναντι 1,97 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,225 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Β. Παπαδόπουλο και αντιπρόεδρο τον Γ. Β. Παπαδόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο πέντε εργαζόμενους, έναντι τεσσάρων το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 427.200 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 363.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους στόχους της συμπεριλαμβάνονται η σταθερή εξέλιξη των πωλήσεων και η διατήρηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, καθώς και η περαιτέρω διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

www.inr.gr, 10 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS