inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αισιόδοξη για τις προοπτικές της η εταιρεία βαφής υφασμάτων ΚολόραΑισιόδοξη για το μέλλον της, παρά τη μακρά περίοδο κρίσης που διανύει η εγχώρια κλωστοϋφαντουργία, δηλώνει η ιδρυθείσα στη Θεσσαλονίκη πριν από εννέα δεκαετίες εταιρεία Κολόρα, που αποτελεί μία από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανίες του τομέα βαφής, φινιρίσματος και εκτύπωσης υφασμάτων.

Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε το 2016 διεύρυναν τις δυνατότητές της να ανταποκριθεί στη ζήτηση από γειτονικές βαλκανικές χώρες, καθώς περιελάμβαναν την ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία νέας, τελευταίας τεχνολογίας inkjet τυπωτικής μηχανής, καθώς και δράσεις για τη βελτιστοποίηση των εργασιών φινιρίσματος υφασμάτων. Παρά το κακό πρώτο πεντάμηνο του 2017, η επιχείρηση διατήρησε και κατά το περασμένο έτος τον δυναμισμό της. Οι επιδόσεις της το 2016 έφεραν «αέρα αισιοδοξίας».

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1960. Ωστόσο, λειτουργούσε με άλλη εταιρική μορφή από το 1926. Για πολλά χρόνια ήταν ένα βαφείο-καθαριστήριο ενδυμάτων της Θεσσαλονίκης. Μετά τον πόλεμο, με την επωνυμία Α. Αποστολίδης & Υιός εξελίχθηκε παράλληλα και σε βιομηχανική μονάδα βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων, για να κατακτήσει στη συνέχεια, με κριτήριο την οικονομική αποτελεσματικότητα, περίοπτη θέση ανάμεσα σε όλες τις βιομηχανίες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Τη διετία 1969-1970 εγκαταστάθηκε, μεγαλώνοντας το δυναμικό της, σε ιδιόκτητους χώρους στην περιοχή Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Το 1975 ίδρυσε τμήμα τυποβαφείου και ολοκλήρωσε νέα κτιριακή επένδυση, προσθέτοντας τμήμα βελούδου. Το 1981 ολοκλήρωσε μεγάλη κτιριακή επέκταση αυξάνοντας τους στεγασμένους χώρους παραγωγής κατά 50% περίπου και άρχισε τη σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών βαφικών μηχανών με μηχανές νέας τεχνολογίας overflow. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 διπλασίασε την παραγωγή της, απέκτησε πελατολόγιο αποτελούμενο κυρίως από εξαγωγείς και το 1985 μετονομάσθηκε σε ΚΟΛΟΡΑ, ενώ το 2000 απορρόφησε τη συγγενική εταιρεία ΑΡΤΦΙΝ.

Τη δεκαετία του '90 συνέχισε τις επενδύσεις της σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική διασφάλιση, καθώς και στην αυτοματοποίηση και στον έλεγχο της παραγωγής, με αποτέλεσμα να εδραιώσει τη φήμη της ως βαφείου-φινιριστηρίου υψηλής ποιοτικής στάθμης, ξεχωρίζοντας από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Παρέχει τις υπηρεσίες της προς τις κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, συνεισφέροντας στις διαδικασίες του φινιρίσματος, της βαφής και του τυπώματος των υφασμάτων, κυρίως των πλεκτών. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της σε εργασίες που της αναθέτουν μικρές και μεγάλες εταιρείες υφασμάτων του εξωτερικού. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η βιομηχανία, ολοκληρώνοντας την 56η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,92 εκατ. ευρώ (+18,6% ή +1,87 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,88 εκατ. ευρώ (+72,3% ή +1,21 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,42 εκατ. ευρώ (+174,1% ή +1,54 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,03 εκατ. ευρώ (+270,4% ή +1,48 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,01 εκατ. ευρώ (+271,6% ή +1,47 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,37 εκατ. ευρώ (+163,1% ή +0,85 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,39 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε θεαματικά κατά 7,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 24,2% από 16,6%), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε υψηλή κερδοφορία.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,40 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία ευνοήθηκε, εξάλλου, από μειωμένες απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού, σε σύγκριση με τη χρήση 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,6% και 5,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 16,9% και τα καθαρά κέρδη το 11,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,5%, έναντι 3,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 3,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 9,54 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 23,51 εκατ. ευρώ (23,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 92,7% (95,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 25,36 εκατ. ευρώ (24,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν σχεδόν μηδενικός. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,58 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,72 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,86 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,59 εκατ. ευρώ (4,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 75,5% (+0,80 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 1,86 εκατ. ευρώ μόνο.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 14,77 εκατ. ευρώ, έναντι 13,59 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ το 2015. Διέθετε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 1,83 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Χ. Αποστολίδη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χ. Αποστολίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 118 εργαζόμενους, έναντι 115 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 4,19 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 εκατ. ευρώ το 2015. Διέθεσε το 2016 στους μετόχους της μέρισμα 1,32 εκατ. ευρώ με διανομή έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού παλαιότερης χρήσης, ενώ το 2015 είχε προχωρήσει σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,28 εκατ. ευρώ, που διατέθηκε στους μετόχους της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 20.490 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 17.070 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στοχεύει στην ανάληψη περισσότερων εργασιών για οίκους του εξωτερικού και δηλώνει αισιόδοξη, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σκληρό και πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό. Στους βασικούς στόχους της περιλαμβάνεται η διακράτηση και προστασία της υψηλής ρευστότητάς της. Πραγματοποιεί συνεχώς επενδύσεις που θα της επιτρέψουν, όπως αναφέρει, να έχει ανοδική πορεία και στο μέλλον, διατηρώντας δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Θεωρεί ότι μόνο με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό της, θα επιβιώσει στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το 2016 ολοκλήρωσε την πρώτη φάση έρευνας, από κοινού με άλλες εταιρείες, με σκοπό την επίτευξη κλιμακούμενης βαφής υφασμάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΛΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

www.inr.gr, 11 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS