inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ υλοποίησε το 2017 η βιομηχανία εμφιαλώσεων ΒίκοςΠωλήσεις αυξημένες κατά 4-5% αναμένει ότι θα παρουσιάσει για τη χρήση 2018 η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, η οποία είναι γνωστή περισσότερο με τον διακριτικό της τίτλο «Βίκος» και το 2017 κατέγραψε άνοδο των πωλήσεών της για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με τίμημα όμως τη σμίκρυνση των υψηλών περιθωρίων κέρδους της.

Προβλέπει, όπως και πέρυσι, ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει μέχρι και τα τέλη του έτους ιδιαίτερη ανάπτυξη στην αγορά αναψυκτικών.

Η αισιοδοξία της συνδέεται, επίσης, με την υλοποίηση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος, για το οποίο το 2017 σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, διέθεσε κεφάλαια ύψους 19,07 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 2,78 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως για την ανανέωση του μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού της, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κτιριακών και λοιπών υποδομών. Στα τέλη του 2016 ξεκίνησε να υλοποιεί νέο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 21 εκατ. ευρώ. Για την ενίσχυση θυγατρικής της ομοειδούς εταιρείας, με την επωνυμία Νατούρα Εμφιαλωτική, το 2017 διέθεσε εξάλλου 2 εκατ. ευρώ.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στα Ιωάννινα. Αρχισε να εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος», από την ομώνυμη πηγή της περιοχής, το 1992, ενώ από το 2014 εμφιαλώνει και αναψυκτικά με φυσικό μεταλλικό νερό, επίσης με το σήμα «Βίκος». Διαθέτει εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στο 13ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης, δεύτερο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών στο 29ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης και εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών φιαλών και πωμάτων φιαλών στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Επίσης, ασχολείται με τη διάθεση ψυκτών και ψυγείων σε πελάτες της με τη μέθοδο του χρησιδανεισμού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Αποτελεί κορμό ομίλου, καθώς ελέγχει την εταιρεία εμπορίας εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών Imperial Quality Brands και την ομοειδή κορινθιακή βιομηχανία εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών Νατούρα Εμφιαλωτική, η οποία χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Υάς» και «Iris».

Σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (ΗΒΕ) το περασμένο έτος από την παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ανήλθαν σε 70,57 εκατ. ευρώ, από 67,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (+2,85 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 96,3% των εσόδων της (67,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 3,7% (2,61 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (2,08 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,53 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016 τα έσοδα από τις εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% (+2,63 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα έσοδα από διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% (+0,22 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 99,7% των εσόδων της (70,34 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,3% (0,23 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Για να πετύχει την αύξηση των πωλήσεών της η εταιρεία συμπίεσε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (στο 45% έναντι 48,9% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 31,75 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 33,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,2% ή -1,39 εκατ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων της κατά 1,88 εκατ. ευρώ και τη διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 0,54 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σε περιορισμό των λειτουργικών κερδών της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 13,98 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 17,08 εκατ. ευρώ το 2016, συρρικνωμένα κατά 18,2% (-3,11 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 19,8% των πωλήσεων (25,2% το 2016).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αυξημένες αποσβέσεις ύψους 3,12 εκατ. ευρώ (2,49 εκατ. ευρώ το 2016) και αυξημένους χρεωστικούς τόκους 0,52 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2016), λόγω των νέων επενδύσεων και λήψης δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 10,34 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 14,555 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-28,9% ή -4,21 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 7,25 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 10,25 εκατ. ευρώ το 2016 (-29,3% ή -3 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,6% και 9,5% (19,8% και 13,9% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,7% και τα καθαρά κέρδη το 10,3% (21,5% και 15,1% το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 13,46 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 21,1% (-3,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 12,2%, αντί 17,1% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 114,17 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,2% (+14,24 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων παγίων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2017 βαρυνόταν με τραπεζικές, δανειακές υποχρεώσεις 17,44 εκατ. ευρώ (3,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αυξημένες κατά 4,5 φορές (+14,26 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 86,1% μακροπρόθεσμες. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (64,26 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 44,51 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (19,75 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,53 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων η εταιρεία είχε θέσει σε πάγιά της εμπράγματα βάρη ποσού 18 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτών της Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 17,24 εκατ. ευρώ (17,96 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 35,08 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 29,5% (+7,99 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν αυξηθεί σε 79,09 εκατ. ευρώ (72,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 57,11 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 69,3% (72,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 35,47 εκατ. ευρώ, έναντι 21,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για νέα ενσώματα πάγια στοιχεία, πλην συμμετοχών, η επιχείρηση το 2017 διέθεσε 17,18 εκατ. ευρώ, έναντι 1,99 εκατ. ευρώ το 2016. Διέθεσε επιπλέον κεφάλαια για τη διεύρυνση των συμμετοχών σε θυγατρικές της, που ανήλθαν σε 10,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, έναντι 8,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,31 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της απεικονιζόταν προς 9,535 εκατ. ευρώ η αξία κτήσεως μετοχών της Τράπεζας Probank, η εύλογη αξία των οποίων είναι μηδενική.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ιδρυτή της Πέτρο Κ. Σεπετά, αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ελένη Θ. Ρηγίνου και δεύτερο αντιπρόεδρο τον Κων. Π. Σεπετά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017, σε εταιρική βάση, απασχόλησε κατά μέσον όρο 287 εργαζόμενους, έναντι 262 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,37 εκατ. ευρώ, έναντι 6,05 εκατ. ευρώ το 2016. Διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2017 ορίστηκε επίσης σε 1 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία είχε μειώσει κατά 3,65 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο, επιστρέφοντας το ποσό αυτό στους μετόχους της, ενώ στη διάρκεια του 2016 έλαβε αντίστοιχες αποφάσεις τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο, λόγω «πλεοναζόντων διαθεσίμων», μειώνοντας κατά 3,25 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο και επιστρέφοντας το ποσό αυτό στους μετόχους της, παράλληλα με τη διανομή μερίσματος 8,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 48.695 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 36.035 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της Imperial Quality Brands και Νατούρα Εμφιαλωτική, η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ - ΒΙΚΟΣ το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 75,94 εκατ. ευρώ (+4,2% σε σύγκριση με το 2016).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,70 εκατ. ευρώ (-13,5%), κέρδη προ φόρων 10,91 εκατ. ευρώ (-24,9%) και καθαρά κέρδη 7,72 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν μείωση 23,8% (-3,41 εκατ. ευρώ) και απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,1%.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 1,73 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του ομίλου απεικονιζόταν προς 9,72 εκατ. ευρώ η αξία κτήσεως μετοχών της τράπεζας Probank και μεριδίων συνεταιριστικής τράπεζας, η εύλογη αξία των οποίων είναι μηδενική.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε το 2017 σε 12,6%, αντί 16,6% το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ

www.inr.gr, 13 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS