inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ, το 2017, για τη βιομηχανία foil αλουμινίου Συμετάλ της ViohalcoΕσοδα άνω των 220 εκατ. ευρώ και κέρδη άνω των 3,4 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία foil αλουμινίου και επεξεργασίας αλουμινόχαρτου Συμετάλ, 100% θυγατρική της εταιρείας αλουμινίου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco.

Η Συμετάλ αναμένει, για το 2018, διατήρηση του όγκου των πωλήσεων foil αλουμινίου στα υψηλά επίπεδα του 2017, ενώ προσδοκά περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων προϊόντων λακαρισμένου αλουμινίου, για την παραγωγή των οποίων τον Απρίλιο του 2016 είχε ολοκληρώσει σημαντική επένδυση στη μονάδα που διαθέτει στη Μάνδρα Αττικής. Επιδιώκει την επέκτασή της σε νέες αγορές, ιδιαιτέρως των προϊόντων συσκευασίας φαρμάκων. Εντός του τρέχοντος έτους προχωρά σε αντικατάσταση υφιστάμενου ρεκτιφιέ ραούλων με σύγχρονο ρεκτιφιέ, που αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και διατηρεί τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό της, που απέδωσε πωλήσεις σε 74 χώρες το 2017, έναντι 63 το 2016.

Για νέο πάγιο εξοπλισμό των βιομηχανικών μονάδων που διαθέτει στο 53ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στον Αγιο Θωμά Οινοφύτων Βοιωτίας και στο 25ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα Αττικής το 2017 δαπάνησε 2,51 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2017 παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,4% των εσόδων της. Τα μεικτά κέρδη της ήταν 12,78 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των εσόδων της.

Η ΣΥΜΕΤΑΛ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 5,15 εκατ. ευρώ (2,3% των εσόδων) και καθαρά κέρδη 3,40 εκατ. ευρώ (1,5% των εσόδων). Η κερδοφορία της επηρεάστηκε αρνητικά από τα χαμηλά επίπεδα των τιμών του premium αλουμινίου. Οι λειτουργικές ροές της ήταν θετικές, ύψους 9,8 εκατ. περίπου ευρώ. Τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 5,32 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,39 εκατ. ευρώ.

Την 1η Απριλίου του 2016 η επιχείρηση είχε απορροφήσει τον κλάδο foil και επιχάρτωσης αλουμινίου της πρώην ΕΛΒΑΛ, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Viohalco. Τα αποτελέσματά της για το 2016 είχαν ενσωματώσει αυτά του κλάδου foil και επιχάρτωσης αλουμινίου για εννέα μόνο μήνες. Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματά της του έτους 2017 δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα του έτους 2016. Ωστόσο, η χρήση 2017 χαρακτηρίστηκε, σε γενικές γραμμές, από σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα τα premium των προϊόντων αλουμινίου διεθνώς, παρά την αύξηση των τιμών του μετάλλου.

Οι πωλήσεις της σε τόνους ανήλθαν σε 65.800, ενώ ο όγκος παραγωγής ανήλθε σε 66.500 τόνους. Η επιχείρηση εστίασε στις αναπτυγμένες αγορές και στους τομείς της εύκαμπτης συσκευασίας και των προϊόντων για φάρμακα. Παρά την κάμψη της συνολικής ζήτησης για προϊόντα συσκευασάς τσιγάρων, διατήρησε τις συνεργασίες της με όλους τους μεγάλους πελάτες της. Το εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας εξάντλησε την παραγωγική του δυναμικότητα για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ενώ η παραγωγή του εργοστασίου της στη Μάνδρα Αττικής αυξήθηκε κατά 3,9%.

Οι εγχώριες πωλήσεις της απέδωσαν 27,79 εκατ. ευρώ, καθώς οι διεθνείς πωλήσεις της απέφεραν 192,52 εκατ. ευρώ και ήταν ίσες προς το 87,4% των συνολικών, έναντι 12,6% των πωλήσεων στην Ελλάδα. Αντλήθηκαν 116,06 εκατ. ευρώ (52,7% των συνολικών εσόδων) από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 46,45 εκατ. ευρώ από λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (21,1%), 19,80 εκατ. ευρώ από την Ασία (9%), 3,95 εκατ. ευρώ από την Αμερική (1,8%) και 6,26 εκατ. ευρώ (2,8%) από την Αφρική. Το 27,6% των εσόδων της (60,83 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη, δηλαδή άλλες επιχειρήσεις του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,4% και 4,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3% και τα καθαρά κέρδη το 2,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,4%, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν ανέλθει σε 82,42 εκατ. ευρώ (79,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 58,1% (54,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 141,89 εκατ. ευρώ (145,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 19,35 εκατ. ευρώ, έναντι 27,03 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 28,4% (-7,68 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος, καθώς η επιχείρηση επέλεξε να αποπληρώσει το σύνολο των δανείων της εντός του 2018. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (91,62 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 44,28 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (47,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,16 εκατ. ευρώ (2,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 9,3% (-6,07 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 59,47 εκατ. ευρώ. Για διασφάλιση των πιστωτών είχαν τεθεί επί παγίων της υποθήκες ποσού 13,47 εκατ. ευρώ.


Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 49,94 εκατ. ευρώ, έναντι 53,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 5,30 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η ΣΥΜΕΤΑΛ έχει πρόεδρο τον Ιω. Φ. Οικονόμου, αντιπρόεδρο τον Ν. Κ. Κουδούνη και οικονομικό διευθυντή τον Ιω. Κ. Δαλιάνη. Στο τέλος της χρήσης 2017 απασχολούσε 342 εργαζόμενους, για τις αμοιβές των οποίων διέθεσε, μαζί με τις συναφείς εισφορές, λοιπές παροχές σε στελέχη ή και αποζημιώσεις, 12,89 εκατ. ευρώ.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 εκδηλώθηκε πυρκαϊά σε μία από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της που σχετίζεται με τον τομέα επιχάρτωσης αλουμινίου στη Μάνδρα Αττικής. Οι υλικές ζημιές που προέκυψαν δεν επηρεάζουν την παραγωγική λειτουργία της εταιρείας και το κόστος αποκατάστασής τους δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΜΕΤΑΛ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS