inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε ανοδική πορεία το 2017 η Αθηναϊκή ΣτρωματοποιίαΕτος ανάπτυξης, με ενίσχυση μεριδίου αγοράς, πωλήσεων και κερδοφορίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχε διατυπώσει, ήταν το 2017 για την Αθηναϊκή Στρωματοποιία, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία στρωμάτων.

Η επιχείρηση συνεχίζει, όπως αναφέρει, να εφαρμόζει «ανατρεπτικές» εμπορικές πολιτικές και να επιδιώκει τη σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών. Για να ενισχύσει την ασθενική ρευστότητά της βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τραπεζικό ίδρυμα με σκοπό την αναδιάρθρωση μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων, μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου 6 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας. Αναμένει ότι η χρήση 2018 θα «κλείσει» με αύξηση κύκλου εργασιών, κερδών, μεριδίου αγοράς και εξαγωγών, βελτίωση της ρευστότητάς της και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά και των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Προγραμματίζει τη διεύρυνση των σημείων πώλησης των προϊόντων της.

Τέλος, σε σχέση με ενδεχόμενη επιστροφή εισπραχθείσας επιχορήγησης 5,23 εκατ. ευρώ και των σχετικών τόκων για την κατασκευή του σύγχρονου εργοστασίου της στο Μαρκόπουλο Αττικής το 2010, βάσει επενδυτικού προγράμματος που δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτιμά ότι οι πραγματικές απαιτήσεις δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη ρευστότητα και την κανονική λειτουργία της. Η επιχείρηση έχει εισπράξει το 50% επιχορήγησης που προβλέφθηκε για συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 34,87 εκατ. ευρώ.

Εχει καταρτίσει νέο, εξελισσόμενο πενταετές επενδυτικό σχέδιο, που ξεκίνησε το 2017 και περιλαμβάνει προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την εφαρμογή καινοτομικών τεχνικών παραγωγής και την περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων της.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1967 και φέρει τον διακριτικό τίτλο-εμπορικό σήμα «Media Strom». Εκτός από τα στρώματα που παράγει, διαθέτει μαξιλάρια ύπνου, παπλώματα, ανωστρώματα, βάσεις-υποστρώματα, καθώς και ξύλινες και μεταλλικές κρεβατοκάμαρες και άλλα έπιπλα εισαγωγής. Αναπτύσσεται στην αγορά και μέσω δικτύου καταστημάτων franchise.Το εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνει πλέον 55 καταστήματα «Media Strom» και 67 «Media Strom Shop in Shop». Συστάθηκε ως Α.Ε., προερχόμενη από μετατροπή, τον Νοέμβριο του 1984. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 1976 παρουσίασε στην ελληνική αγορά το πρώτο ορθοπεδικό στρώμα, κάνοντας το σήμα «Media Strom» συνώνυμο ενός καλού-ορθοπεδικού στρώματος. Το 1980 άρχισε να διαθέτει «ντυμένα κρεβάτια-υποστρώματα» αμερικανικού τύπου. Το 1986 λανσάρισε στην εγχώρια αγορά τα πρώτα στρώματα από το αφρώδες υλικό latex. To 2005 ξεκίνησε την επένδυση κατασκευής νέου εργοστασίου και δημιούργησε δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Το 2008 προχώρησε σε ριζική αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων της. Το 2009 ανασχεδίασε όλη τη σειρά των στρωμάτων της. Το 2015 προώθησε την εγκατάσταση νέου, σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος.

Εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου το εργοστάσιό της, στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου, καταλαμβάνει επιφάνεια 17.000 τ.μ., σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 43.000 τ.μ.

Ολοκληρώνοντας την 33η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, το 2017 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 22,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 κατά 15,5% (+3,07 εκατ. ευρώ). Το 96,6% των εσόδων της (22,04 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Οι εξαγωγές της απέφεραν μόνο 0,12 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2016).

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία συμπίεσε τον συντελεστή μεικτού κέρδους της (στο 49,4%, από 49,7% το 2016), αλλά κατέγραψε αυξημένα κατά 48,5% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3,325 εκατ. ευρώ (+1,09 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των μεικτών κερδών κατά 14,7% (+1,44 εκατ. ευρώ) εξουδετέρωσε τη μείωση των εσόδων εκμετάλλευσης και λοιπών, έκτακτων εσόδων, καθώς και τον σχηματισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 0,14 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,48 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους 0,70 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 944,5% ή 1,04 εκατ. ευρώ σε 1,15 εκατ. ευρώ, από 0,11 εκατ. ευρώ το 2016. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 0,80 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,06 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,86 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,63 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,6% και 6,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5% και τα καθαρά κέρδη το 3,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,9%, αντί 4,8% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 48,01 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,1% (+0,99 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και τα αντίστοιχα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 12,71 εκατ. ευρώ (11,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 26,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (9,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,60 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (20,05 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 4,81 εκατ. ευρώ (2,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές οφειλές της έναντι δανείων, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και sale and lease back ήταν ύψους 18,21 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί κατά 2,7% (-0,51 εκατ. ευρώ), αλλά ήταν σε ποσοστό 72,4% βραχυπρόθεσμες. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 35,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,1% (-0,40 εκατ. ευρώ). Επί των παγίων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη 14,15 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 36,21 εκατ. ευρώ, έναντι 36,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για πάγιες επενδύσεις το 2017 δαπάνησε 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι 0,67 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 5,23 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γ. Νιάρχο και αντιπρόεδρο τον Ν. Γ. Νιάρχο, έκαστος των οποίων κατέχει το 50% των μετοχών της. Το 2017 απασχόλησε 221 εργαζόμενους, έναντι 214 το 2016. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,97 εκατ. ευρώ, έναντι 4,74 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 15.045 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 5.200 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Κατά το τρέχον έτος συνεχίζει να επεκτείνει το εμπορικό της δίκτυο σε περιοχές της χώρας όπου τα προϊόντα της εμφανίζουν χαμηλό βαθμό διείσδυσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS