inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα έσοδα αναμένει το 2018 η εταιρεία επεξεργασίας φρούτων Del Monte ΕλλάςΣημαντικά μειωμένες πωλήσεις, παρόλο που αύξησε σημαντικά τον όγκο της παραγωγής της, κατέγραψε το 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία κονσερβοποιημένων φρούτων, λαχανικών και χυμών Del Monte Ελλάς, θυγατρική του διεθνούς πολυεθνικού ομίλου Del Monte Corporation, η οποία εδρεύει στον Πλατύκαμπο του νομού Λάρισας και ολοκλήρωσε πέρυσι την τεσσαρακοστή δεύτερη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1974 στη Λάρισα. Αρχισε την παραγωγική της δραστηριότητα το 1982. Ανήκει κατά 100% στην Del Monte Interantional Inc., η οποία εδρεύει στον Παναμά και με τη σειρά της ανήκει στην Fresh Del Monte Produce Inc., μητρική εταιρεία του ομίλου, που έχει την έδρα της στα νησιά Κέιμαν. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας. Το εργοστάσιό της απλώνεται σε οικόπεδο έκτασης 121 στρεμμάτων, στο ύψος του 12ου χλμ. της οδού Λάρισας-Χάλκης, όπου βρίσκεται και η έδρα της.

Παράγει κομπόστες ροδάκινων και άλλων φρούτων, φρουτοσαλάτες, χυμούς φρούτων, τοματικά προϊόντα και λαχανικά και ελιές, σε κονσέρβες και άλλες συσκευασίες. Με εξαίρεση ένα μέρος που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, η παραγωγή της εταιρείας διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, σε συντονισμό με το εμπορικό δίκτυο της Del Monte International, που εδρεύει στο Μονακό.

Τον Ιανουάριο του 2017 υπέβαλε για ένταξη στον νέο επενδυτικό νόμο πρόγραμμα επενδύσεων 2,97 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη φορολογικής απαλλαγής 1,04 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2017 υπέβαλε για ένταξη σε πρόγραμμα επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επενδυτικό σχέδιο 5 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη επιχορήγησης ίσης με το 50% του ποσού αυτού, με σκοπό τον εκσυγχρονσιμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Προκειμένου να λάβει τις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις, θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ο κύκλος εργασιών της Del Monte Ελλάς τον περασμένο χρόνο μειώθηκε σε 25,40 εκατ. ευρώ, από 30,54 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,8% ή 5,14 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, καθώς το 2016 η παραγωγή ήταν μειωμένη, λόγω μειωμένης συγκομιδής φρούτων στη χώρα μας. Το 96,3% των εσόδων της (24,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές και το υπόλοιπο 3,7% (0,93 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Επίσης το 91,6% των εσόδων της (23,27 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εκ των οποίων 12,51 εκατ. ευρώ από πωλήσεις στην ελβετική Del Monte International. Ανά τελικό προορισμό διάθεσης, οι μεγαλύτερες πωλήσεις προήλθαν από τη Βρετανία (9,43 εκατ. ευρώ), την Ολλανδία (2,74 εκατ. ευρώ), το Βέλγιο (επίσης 2,74 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία (1,98 εκατ. ευρώ), την Ιταλία (1,87 εκατ. ευρώ) και τη Γαλλία (1,38 εκατ. ευρώ). Συνολικά, οι εξαγωγές κάλυψαν 32 χώρες.

Ο όγκος της παραγωγής της το 2017, που διατίθεται εφέτος, ανήλθε σε 2.556.871 χαρτοκιβώτια-βαρέλια προϊόντων, έναντι 2.160.413 αντίστοιχων συσκευασιών το 2016. Αφορούσε κυρίως ροδάκινα (1.380.084 συσκευασίες) και φρουτοσαλάτες (614.841 συσκευασίες). Σημαντική ήταν εξάλλου η παραγωγή τελικών προϊόντων τομάτας, αχλαδιού, βερίκοκου και δαμάσκηνου.

Η επιχείρηση ενίσχυσε το μεικτό της περιθώριο (στο 10,4% από 10% το 2016), αλλά κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,42 εκατ. ευρώ το 2017, αποδυναμωμένα κατά 16% (-0,27 εκατ. ευρώ), λόγω των μειωμένων πωλήσεων. Εκτός των σταθερών λειτουργικών δαπανών, τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα 0,19 εκατ. ευρώ. Κατεγράφη πρόβλεψη υπορτίμησης αποθεμάτων 0,12 εκατ. ευρώ.

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 0,72 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση 2016 (-54,8%). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,17 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,54 εκατ. ευρώ το 2016 (-69%). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,42 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 1,095 εκατ. ευρώ (0,97 εκατ. ευρώ το 2016) και καθόλου χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα, λόγω απουσίας δανεισμού.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,2% και 1,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,3% και τα καθαρά κέρδη το 0,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 3,5%, αντί 4,5% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 41,08 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,2% (+3,10 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της DEL MONTE ΕΛΛΑΣ στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,94 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 14,84 εκατ. ευρώ (14,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,1% (38,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (32,10 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 6,64 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (25,46 εκατ. ευρώ). Ο δανεισμός της ήταν μηδενικός. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,07 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 26,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 12,6% (+2,94 εκατ. ευρώ). Αφορούσαν σε πολύ μεγάλο μέρος τους συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 8,93 εκατ. ευρώ, έναντι 9,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για πάγιες επενδύσεις το 2017 δαπάνησε 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 0,70 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,37 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Youssef N. Zakharia και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Francois J.Theron. Το 2017 απασχόλησε 253 εργαζόμενους, έναντι 235 το 2016, σε εποχιακή βάση. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις 5,76 εκατ. ευρώ, έναντι 5,29 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,27 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 5.615 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η Del Monte Ελλάς αναμένει ότι η χρήση 2018, 42η από την ίδρυσή της, θα αποδώσει ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Με ισχυρές θέσεις στον τομέα συγκέντρωσης φρούτων στη Λατινική Αμερική και την Αφρική και βιομηχανικές μονάδες πέραν της Ελλάδος στην Κένυα, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Ταϋλάνδη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες, κυρίως της Αφρικής, η Del Monte Corporation αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κονσερβοποιημένων φρούτων παγκοσμίως και διεκδικεί την πρώτη θέση στην παραγωγή κονσερβοποιημένου ανανά. Προϊόντα του ομίλου διατίθενται στην ελληνική αγορά από τη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ζυμαρικών και άλλων ειδών διατροφής Μέλισσα Κίκιζας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: DEL MONTE ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS