inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2017 η χαρτονοποιία ΜΕΛΜε καταγραφή ζημιών συνοδεύτηκε το 2017, για την υπερπενηντάχρονη χαρτοβιομηχανία ΜΕΛ, η ολοκλήρωση επένδυσης εκσυγχρονισμού της γραμμής χαρτονοποίησης, με την οποία αύξησε κατά 20% την παραγωγική της δυναμικότητα. Η άνοδος της τιμής της χαρτόμαζας διεθνώς επηρέασε και το δικό της κόστος, οδηγώντας σε αρνητικά αποτελέσματα.

Η ΜΕΛ είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτονιού από ανακυκλωμένο χαρτί. Ελέγχεται από τουρκικά κεφάλαια.

Υλοποίησε την προαναφερθείσα επένδυση στο πλαίσιο πενταετούς, επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ, το οποίο κάλυψε την περίοδο 2012-2017 και αφορούσε, επιπροσθέτως, κυρίως την κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας υδάτων, την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ατμού με χρήση βιομάζας και την προμήθεια νέας γραμμής συσκευασίας. Η επένδυση στη γραμμή χαρτονοποίησης αναμένεται να προσθέσει περί τα 15 εκατ. ευρώ, σταδιακά, στον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

Το 2017, ολοκληρώνοντας την 52η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η ΜΕΛ κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, έπειτα από τρία συνεχόμενα έτη κάμψης τους.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Πάτρα τον Ιούλιο του 1964 και από το 1967 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 2012 απορρόφησε συγγενική εταιρεία συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού. Εδρεύει στην περιοχή Γέφυρα Αγίου Αθανασίου του νομού Θεσσαλονίκης, σε ιδιωτικό βιομηχανικό πάρκο στο ύψος του 22ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Εδεσσας. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν επιφάνεια 30.000 τ.μ. σε ιδιόκτητη έκταση 230.000 τ.μ.

Παράγει χαρτόνια Diplex R, Triplex BR, Triplex R Kraft και άλλα προϊόντα χάρτου από ανακυκλωμένο χαρτί. Εξάγει το ήμισυ και πλέον της παραγωγής της, κυρίως σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Μετά την πρόσφατη επένδυση μπορεί να παράγει ετησίως περισσότερους από 120.000 τόνους επιχρισμένου χαρτονιού εκτυπώσεων για προϊόντα συσκευασίας και βιομηχανικές χρήσεις. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αττική. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Από τον Μάρτιο του 2012 ανήκει στον τουρκικών κεφαλαίων επιχειρηματικό όμιλο PAK Group, ο οποίος μετά την εξαγορά της ΜΕΛ εξελίχθηκε στον τέταρτο μεγαλύτερο κατασκευαστή χαρτονιού στην Ευρώπη, με συνολική ετήσια παραγωγή 280.000 τόνων. Περιήλθε σε αυτόν από Ελληνες επιχειρηματίες που είχαν αγοράσει τη ΜΕΛ το 1998 από τον υπό κρατικό έλεγχο Οργανισμό των «προβληματικών» εταιρειών, στον οποίο είχε ενταχθεί το 1984. Ο τουρκικός όμιλος PAK Group έχει μεταφέρει στην Ολλανδία την έδρα του και δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, χαρτονιού και εύκαμπτων συσκευασιών, καθώς και στην αγορά του real estate, πραγματοποιώντας ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 500 εκατ. δολαρίων. Η ολλανδική PAK Group κατέχει το 100% των μετοχών της.

Οι πωλήσεις της ΜΕΛ, οι οποίες ήταν ύψους 49,30 εκατ. ευρώ το 2016, ανήλθαν το 2017 σε 49,95 εκατ. ευρώ (+1,3% ή +0,65 εκατ. ευρώ). Το 96,4% των εσόδων της (48,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,6% (1,79 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης το 10,6% των εσόδων της (5,30 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η κάμψη των πωλήσεων συνοδεύτηκε από διολίσθηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά έξι εκατοστιαίες μονάδες (στο 11,3% από 17,3% το 2016), γεγονός που οδήγησε σε συμπίεση των μεικτών κερδών (5,66 εκατ. ευρώ) κατά 33,4% (-2,84 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 1,75 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,71 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 2,96 εκατ. ευρώ (-62,8%). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν ύψους 0,07 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,05 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 2,98 εκατ. ευρώ (-97,8%).

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,68 εκατ. ευρώ (1,66 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,55 εκατ. ευρώ (2,85 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,58 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2016), ενώ ευνοήθηκαν από χρηματοοικονομικά έσοδα 0,275 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2016) και κέρδη αποτίμησης ακινήτων της στην εύλογη αξία τους 1,20 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2016).

Η βιομηχανία κατέγραψε ζημιές προ φόρων 2,205 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι κερδών προ φόρων 0,52 εκατ. ευρώ το 2016 (-2,72 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2017 ήταν ύψους 2,88 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,01 εκατ. ευρώ το 2016 (-2,89 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ζημιές ύψους 0,52 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 1,7%, από 5,4% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 17,1%, λόγω των νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5,22 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 16,21 εκατ. ευρώ (18,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 15,8% (21,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 102,68 εκατ. ευρώ (87,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 86,46 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 24,9% (+17,24 εκατ. ευρώ), ενώ οι δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν ύψους 54,75 εκατ. ευρώ, κατά 46% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 13,9% (+6,68 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, οι υποχρεώσεις της βάσει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχονταν σε 7,42 εκατ. ευρώ (1,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), καθώς μέρος των επενδυτικών δαπανών της χρηματοδοτήθηκε αναλόγως. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,21 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 11,94 εκατ. ευρώ της αξίας των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2018 υποχρεώσεών της (50,15 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι ο τουρκικός όμιλος είχε συναινέσει σε μετατροπή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του στην επιχείρηση σε μακροπρόθεσμο. Ωστόσο, ποσό 22,68 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων αφορούσαν συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τον Φεβρουάριο του 2016 η ΜΕΛ είχε εκδώσει ομολογιακό δάνειο 20 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από πέντε αλλοδαπές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής ολλανδικής εταιρείας Pak Group, που συμμετείχε με 10 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2017 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της ανέρχονταν σε 2,75 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίστατο υποθήκη για εξασφάλιση δανείων. Στους δανειστές της συμπεριλαμβάνονταν και οι εταιρείες εξωτερικού Pak Holdings και Asil Gida Kimya Sanay VeTicaret.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 ήταν 55,51 εκατ. ευρώ, έναντι 46,48 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση διέθεσε ίδιους πόρους για απόκτηση παγίων στοιχείων 2,90 εκατ. ευρώ, έναντι 3,27 εκατ. ευρώ το 2016, αλλά οι συνολικές επενδύσεις που υλοποίησε, κάνοντας χρήση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης με τη Eurobank Leasing, ανήλθαν σε 9,88 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,81 εκατ. ευρώ (το 2017 έλαβε 0,63 εκατ. ευρώ), που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων. Είχε διαθέσιμες προς πώληση μετοχές της εταιρείας ΕΝΕΡΜΕΛ ποσού 0,10 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Suleyman H. Kaya, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευθύμιο Κ. Ναλμπάνη και οικονομικό διευθυντή τον Εμμ. Ι. Πατρελάκη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 193 εργαζόμενους, έναντι 190 στις 31.12. 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,56 εκατ. ευρώ, έναντι 8,52 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,42 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2016). Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 9.075 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τον Ιούλιο του 2017 καταλογίστηκαν στην εταιρεία πρόσθετοι φόροι 0,75 εκατ. ευρώ, κατόπιν ελέγχου για τις χρήσεις 2007-2011.

Τον Μάρτιο του 2017 η εταιρεία είχε τροποποιήσει το καταστατικό της και μετατράπηκε σε μονομετοχική Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΜΕΛ-Μ. Είχε προηγηθεί, το 2016, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που είχε κάνει δεκτή αίτηση για αναγκαστική εξαγορά μετοχών μειοψηφίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS