inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 105 εκατ. ευρώ αναμένει εφέτος η βιομηχανία προφίλ αλουμινίου CosmosΕσοδα ύψους 105 εκατ. ευρώ αναμένει το 2018 η βιομηχανία προφίλ αλουμινίου Cosmos Aluminium, καθώς τον φετινό Ιανουάριο έθεσε σε λειτουργία νέα, τρίτη γραμμή παραγωγής, με την οποία προσδοκά ότι εφέτος θα αυξήσει τον όγκο της παραγωγής της σε 37.500 τόνους, έναντι 26.200 τόνων το 2017.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στη Λάρισα τον Οκτώβριο του 2006 με την αρχική επωνυμία Cosmos Profil. Αρχισε να λειτουργεί παραγωγικά στα τέλη του 2008. Δημιουργήθηκε από μέλη της οικογένειας Καντώνια. Εχει εδραιώσει ισχυρή εμπορική παρουσία στη γερμανική αγορά και σε άλλες αγορές του εξωτερικού, υιοθετώντας ανταγωνιστικές τιμές. Εχει τις εγκαταστάσεις της στο ύψος του 8ου χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθήνας, στον κόμβο της Νίκαιας. Από το 2014 κατατάσσεται στις αποδοτικότερες ελληνικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ως τις αρχές του 2018 η Cosmos Aluminium διέθετε δύο γραμμές διέλασης αλουμινίου υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας, που αξιοποιούν ρομποτική τεχνολογία για την τοποθέτηση μητρών προς παραγωγή και μπορούν να διαχειριστούν κράματα αλουμινίου όλων σχεδόν των τύπων. Η νέα επένδυσή της είναι ύψους 13 εκατ. περίπου ευρώ.

Παράγει προφίλ διαφόρων διατομών και μηχανικών ιδιοτήτων από διάφορα κράματα. Οπως αναφέρει, αξιοποιεί τα πολύτιμα συσσωρευμένα αποθέματα πείρας των ιδιοκτητών της και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες του τομέα της στην Ευρώπη και πρώτη στην ελληνική αγορά, με κριτήριο την ποιότητα του τεχνολογικού της εξοπλισμού, καθώς έχει εφοδιαστεί με τα τελειότερα μηχανήματα διέλασης, μεταφοράς και αποθήκευσης αλουμινίου για την παραγωγή standard προφίλ και ειδικών προφίλ βάσει σχεδίου, για τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές και την εσωτερική διακόσμηση. Το τμήμα συσκευασίας στη μονάδα της αριθμεί τέσσερις γραμμές συσκευασίας, που προσφέρουν περισσότερους από δέκα τύπους συσκευασίας.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις ύψους 78,08 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 κατά 13,2% (+9,13 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών πώλησης των προϊόντων της, μετά τη σημαντική άνοδο που σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του μετάλλου. Ο όγκος των πωλήσεών της σημείωσε αύξηση και ανήλθε σε 26.200 τόνους προφίλ αλουμινίου, έναντι 25.800 τόνων το 2016 (+1,6%). Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της αντλήθηκε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, από τις εξαγωγές της, που απευθύνονται κατά βάση στη γερμανική αγορά. Από την ελληνική αγορά η επιχείρηση άντλησε το 10,3% των πωλήσεών της (8,075 εκατ. ευρώ, έναντι 7,48 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς το 89,7% (70,005 εκατ. ευρώ, έναντι 61,47 εκατ. ευρώ το 2016) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Τα μεικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 10,14 εκατ. ευρώ (+6% ή +0,57 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συμπιέστηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 13% από 13,9% το 2016).

Μειώνοντας τις δαπάνες διάθεσης και διοίκησης, αλλά και τα λοιπά έξοδα (0,16 εκατ. ευρώ έναντι 0,40 εκατ. ευρώ), η βιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,2% (+1,08 εκατ. ευρώ).

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,68 εκατ. ευρώ προ αποσβέσεων επιχορήγησης παγίων (1,60 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,50 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η COSMOS ALUMINIUM κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 5,58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,7% ή 0,92 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2016 (4,66 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2016 (3,35 εκατ. ευρώ) κατά 16,6% (+0,57 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,6%, έναντι 15,8% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 53,22 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25,9%, λόγω αύξησης τόσο των πάγιων όσο και των κυκλοφοριακών στοιχείων του. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 35,7% και 25,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,1% και τα καθαρά κέρδη το 5,2%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,265 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2017 οι τραπεζικές υποχρεώσεις της συνολικού ύψους 14,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 67,7% ήταν μακροπρόθεσμες, είχαν αυξηθεί κατά 57,7% (+5,18 εκατ. ευρώ), λόγω της έκδοσης στις αρχές του 2017 κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 10,10 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχο δανειστή την Alpha Bank, για τη χρηματοδότηση της επένδυσης νέας γραμμής παραγωγής. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης (19,14 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (19,40 εκατ. ευρώ) κατά 0,26 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31.12.2017 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,51 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες Πειραιώς και Alpha. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 35,95 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 27,2% (+7,69 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 ήταν 25,41 εκατ. ευρώ, έναντι 26,43 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ οι προκαταβολές και τα πάγια υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 7,91 εκατ. ευρώ (1,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία 7,18 εκατ. ευρώ, έναντι 2,50 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 4,87 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,87 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 17,27 εκατ. ευρώ (14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 32,5% (33,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 53,22 εκατ. ευρώ (42,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Ξεν. Ι. Καντώνια και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδ. Ξ. Καντώνια της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 127 εργαζομένους, έναντι 112 το 2016. Για τη μισθοδοσία και λοιπές παροχές στο πάσης φύσεως προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντικού, διέθεσε 2,99 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 2,67 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών οργάνων το 2017 διέθεσε 0,25 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,75 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό από τα κέρδη του 2017 είναι 0,815 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 61.155 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 43.955 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τον περασμένο Μάρτιο αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος 0,345 εκατ. ευρώ.

Θυγατρική της είναι η εταιρεία Cosmos Οικιακός Εξοπλισμός, χώρους της οποίας χρησιμοποιεί στις δικές της δραστηριότητες, κατόπιν μίσθωσης. Λόγω περιορισμένης δραστηριότητας της θυγατρικής της, δεν συντάσσει πλέον ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: COSMOS ALUMINIUM

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS