inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απέκτησε εταιρεία στην Ισπανία, μέσω Λουξεμβούργου, η βιομηχανία μετάλλων ΠρομετάλΜπάκληΠωλήσεις ύψους 79,87 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 5,215 εκατ. ευρώ σημείωσε το 2017 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ΠρομετάλΜπάκλη, πρώην Προμετάλ, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, τις εισαγωγές και το χονδρικό εμπόριο λευκοσιδήρου και ανοξείδωτου, επιχρωμιωμένου και επικασσιτερωμένου χάλυβα, αντλώντας ποσοστό άνω του 15% των πωλήσεών της από τη διεθνή αγορά.

Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2018 η επιχείρηση επεκτάθηκε στο εξωτερικό, μέσω της συνδεδεμένης νεοϊδρυθείσας εταιρείας του Λουξεμβούργου PrometalBakli Europe, η οποία απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο σε ισπανική εμπορική εταιρεία. Συγκεκριμένα, η PrometalBakli Europe απέκτησε μερίδιο 77% της εταιρείας Commercial de Hojalata Metales, που εδρεύει στην πόλη Ναβάρρα. Προφανής σκοπός, η επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ιβηρική χερσόνησο.

Η ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ συστάθηκε το 2015 με τη διαδικασία απορρόφησης της συγγενικής ομοειδούς εταιρείας Αφοί Μπάκλη από την παλαιά Προμετάλ, η οποία είχε ιδρυθεί ως Α.Ε. τον Ιούνιο του 1958.

Λειτουργεί δυο βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας λευκοσιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα, με οκτώ γραμμές παραγωγής, στη Μαγούλα και τη Μάνδρα Αττικής, σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους που καλύπτουν 23.000 τ.μ. Εδρεύει στη θέση Λούτσα στη Μαγούλα Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Με τον λευκοσίδηρο ασχολείται από το 1950 και με τον ανοξείδωτο χάλυβα από το 1980. Εχει επικεντρωθεί στον ηλεκτρολυτικό λευκοσίδηρο και τον ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένο χάλυβα. Λειτουργεί τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα. Το κέντρο επεξεργασίας ανοξείδωτου χάλυβα της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής θεωρείται από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Περιλαμβάνει έξι γραμμές επεξεργασίας ρολών και τέσσερις μηχανές κοπής φύλλων και επιμήκων προϊόντων.

Σε σύγκριση με τα μεγέθη που είχε εμφανίσει το 2016, οι πωλήσεις της το 2017 αυξήθηκαν θεαματικά κατά 15,4% (+10,66 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ φόρων (7,495 εκατ. ευρώ) διευρύνθηκαν κατά 84,2% (+3,43 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν κατά 90,7% (+2,48 εκατ. ευρώ). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 11,53 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,8%, καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,4% από 11,1%).

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,86 εκατ. ευρώ (+72,2% ή +3,29 εκατ. ευρώ) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,50 εκατ. ευρώ (+83,3% ή +3,41 εκατ. ευρώ).

Η κερδοφορία της ευνοήθηκε και από διευρυμένα λοιπά, έκτακτα έσοδα (0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2016).

Στις πωλήσεις της ύψους 79,87 εκατ. ευρώ, το 2017, συνεισέφεραν οι βιομηχανικές της δραστηριότητες 67,89 εκατ. ευρώ (85% των συνολικών) και οι εμπορικές και λοιπές της δραστηριότητες τα υπόλοιπα 11,98 εκατ. ευρώ (15%). Τα έσοδα από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν 5,60 εκατ. ευρώ και από πωλήσεις σε τρίτες χώρες 7,08 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές, ως σύνολο (12,68 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 47,4% και αποτέλεσαν το 15,9% των συνολικών πωλήσεων, έναντι εγχώριων πωλήσεων 67,19 εκατ. ευρώ (84,1% των συνολικών). Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,6% (+9,66 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,5%, έναντι 5,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 82,75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,3% (5,65 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης των πάγιων και κυρίως των κυκλοφοριακών στοιχείων του. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,5% και 7,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,4% και τα καθαρά κέρδη το 6,5%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,85 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η χρήση 2017 ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη χρήση με την οποία η ενοποιημένη επιχείρηση λειτούργησε με ομογενοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες, μετά τη συγχώνευση που προηγήθηκε.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 73,20 εκατ. ευρώ (69,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 88,5% (90,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 82,75 εκατ. ευρώ (77,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (71,98 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 63,07 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (8,91 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 20,61 εκατ. ευρώ (18,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 9,54 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 26,2% (+1,98 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 9,91 εκατ. ευρώ (9,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για αγορές παγίων το 2017 δαπάνησε 0,82 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2016).

Εχει πρόεδρο τον Ιλαρ. Ιω. Μπάκλη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Φίλ. Ιω. Μπάκλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 145 εργαζομένους, έναντι 136 το 2016. Διέθεσε για αμοιβές, παροχές και εισφορές του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,91 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διευθυντικών και διοικητικών στελεχών για τις υπηρεσίες τους και τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις δαπάνησε 1,34 εκατ. ευρώ, έναντι 1,33 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Για μερίσματα το 2017 διέθεσε στους μετόχους τους 1,50 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,78 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2018 η επιχείρηση αποφάσισε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ για επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού αυτού στους μετόχους της, σε συνδυασμό με αύξησή του κατά 10,31 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 54.180 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 51.690 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η ΠρομετάλΜπάκλη δηλώνει ότι προσβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον και έχει βασικό στόχο της τη διατήρησή της ως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στον τομέα της.

Για πρώτη φορά συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού με τη νεοσυσταθείσα λουξεμβουργιανή PrometalBakli Europe, καθώς η τελευταία ελέγχεται από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS