inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανέκαμψαν οι πωλήσεις της εταιρείας πωμάτων φιαλών Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη το 2017Μερίσματα, αμοιβές και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού άνω των 11,5 εκατ. ευρώ έθεσε στη διάθεση των μετόχων της και στελεχών της, κατά το 2017, η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία μεταλλικών πωμάτων φιαλών Αδελφοί Βυτόγιαννη.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1955 και άρχισε να ασχολείται το 1960 με τα πώματα φιαλών για αναψυκτικά. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη». Ως ομόρρυθμη εταιρεία, τη δεκαετία του 1980 μετεξελίχθηκε, στον Πειραιά, σε μεγάλη βιομηχανία παραγωγής φιαλών για μπίρα και αναψυκτικά, πραγματοποιώντας τις πρώτες εξαγωγές. Ελαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως ανώνυμη εταιρεία, τον Σεπτέμβριο του 1994. Το 2004, μετά την πραγματοποίηση μεγάλης επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα Αττικής, αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα σε 7,5 περίπου δισ. πώματα ετησίως.

Εδρεύει στη θέση Ντρασέζα στον Αυλώνα Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της, εντός του ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα, καλύπτοντας έκταση 18.000 τ.μ. Παράγει μεταλλικά πώματα για την εμφιάλωση μπίρας και αναψυκτικών. Συγχρόνως, για την παραγωγή των προϊόντων της πραγματοποιεί μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις και βερνικώσεις μεταλλοτυπίας. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται μεταλλικά πώματα για συσκευασία τροφίμων, αντιπροσωπεύοντας γαλλική εταιρεία. Διαθέτει ακίνητα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Αντλεί ακόμη και το 90% των εσόδων της από τις εξαγωγικές δραστηριότητές της, ενώ στους εγχώριους πελάτες της συγκαταλέγεται η μεγαλύτερη ελληνική ζυθοποιία. Οι εξαγωγές της καλύπτουν χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής.

Σύμφωνα με τον 32ο ισολογισμό της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το 2017 ήταν ύψους 21,51 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 (20,73 εκατ. ευρώ) κατά 3,8% (+0,78 εκατ. ευρώ), αν και υπολείπονταν εκείνων της χρήσης 2015. Το 94,3% των εσόδων της (20,29 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,7% (0,61 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% (+0,60 εκατ. ευρώ). Το 17,8% των εσόδων της (3,84 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Συγχρόνως, το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες και υποχώρησε στο 35,8%, από 38,8%, αποφέροντας μεικτά κέρδη 7,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,2% (-0,34 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 5,16 εκατ. ευρώ έναντι 5,02 εκατ. ευρώ το 2016, ίσα προς το 24% των πωλήσεων (24,2% το 2016) και αυξημένα κατά 2,9% (+0,15 εκατ. ευρώ). Η αύξησή τους οφείλεται σε μείωση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, αλλά και στο γεγονός ότι η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με ζημιές από τη ρευστοποίηση τραπεζικών μετοχών και άλλων χρεογράφων. Στον αντίποδα, το 2017 σημειώθηκαν ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,58 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους 0,19 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% (+0,07 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων αναβαλλόμενων φόρων, διαμορφώθηκαν σε 2,66 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,3% (+0,01 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 24,8%, έναντι 19,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 18,4% (-4,69 εκατ. ευρώ), λόγω μείωσης και των πάγιων και των κυκλοφοριακών στοιχείων του. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 44,4% και 26,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 20,4% και τα καθαρά κέρδη το 12,4%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,97 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε για πρώτη φορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, αναμορφώνοντας πλήρως, σε συμφωνία με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 είχαν ανέλθει σε 10,47 εκατ. ευρώ (9,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 50,3% (36,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,82 εκατ. ευρώ (25,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη στις 31.12.2017 βαρυνόταν με υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων 5,06 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), καθώς τον Αύγουστο του 2017 έλαβε από τη Eurobank και τη Eurobank Bank Louxembourg ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχε υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφορούν τη μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Αυλώνα. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,51 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,84 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,52 εκατ. ευρώ (4,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 10,35 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 36,2% (-5,86 εκατ. ευρώ), καθώς εξόφλησε υποχρεώσεις προς τους μετόχους της από αδιάθετα μερίσματα. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 6 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 8,45 εκατ. ευρώ, έναντι 8,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η βιομηχανία υλοποίησε επενδύσεις 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι 0,98 εκατ. ευρώ το 2016. Συγχρόνως, προχώρησε σε εκποίηση επενδυτικού ακινήτου της αξίας 2,73 εκατ. ευρώ στην τιμή των 3 εκατ. ευρώ σε συνδεδεμένα μέρη.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλ. Κ. Βυτόγιαννη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, αντιπρόεδρο τον Λ. Ι. Παπακωνσταντίνου και οικονομικό διευθυντή τον Στ. Ζ. Μυτά. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 47 εργαζόμενους, έναντι 42 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,29 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές πάσης φύσεως της διοίκησής της διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2016). Το 2017 διέθεσε στους μετόχους και στελέχη της από τα κέρδη της χρήσης 2016 και παλιότερων χρήσεων, σε συνδυασμό με μείωση μετοχικού κεφαλαίου, συνολικό ποσό 11,52 εκατ. ευρώ. Το νέο μέρισμα στους μετόχους, από τα κέρδη του 2017, ανέρχεται σε 1,52 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 109.850 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 93.360 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική πορεία της. Εντείνει τις προσπάθειές της για αύξηση των εξαγωγών της, καθώς η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξής της. Εχει λάβει, όπως αναφέρει, δραστικά μέτρα για τη συμπίεση των δαπανών της. Αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών και ισχυρότερη κερδοφορία το 2018.

Τον περασμένο Μάιο η επιχείρηση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από 0,29 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS