inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 24,8 εκατ. ευρώ, το 2017, για την εταιρεία ζύμης αρτοποιίας Puratos ΕλλάςΑυξημένες πωλήσεις, οι οποίες απέδωσαν διευρυμένα περιθώρια κέρδους, κατέγραψε το 2017, για ακόμη μία χρονιά, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ζύμης αρτοποιίας και άλλων πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Puratos Ελλάς.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1986. Ανήκει στον βελγικό επιχειρηματικό όμιλο Puratos. Ελέγχεται μετοχικά κατά 99,99% από τη βελγική Puratos Group, καθώς αυτή το 2017 απέκτησε ποσοστά που κατείχαν η επίσης βελγική Puratos NV (διατήρησε 0,01%)και η συγγενική λουξεμβουργιανή Decovelux. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Εχει τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Συνδυάζει την παραγωγή με την εμπορία εισαγόμενων πρώτων υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, που λειτουργεί στο πλαίσιο των ανάλογων δραστηριοτήτων του βελγικού ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περίπου 100 χώρες. Η βιομηχανική μονάδα και οι αποθηκευτικοί και λοιποί στεγασμένοι χώροι της στη θέση Ντάμπαση ή Μαδαρό στα Οινόφυτα Βοιωτίας απλώνονται επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 31.105 τ.μ. Το 2016 εγκαινίασε υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η PURATOS ΕΛΛΑΣ το 2017, ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση της ως Α.Ε., πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 24,76 εκατ. ευρώ (+6,5% ή +1,52 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 8,59 εκατ. ευρώ (+8,3% ή +0,66 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,61 εκατ. ευρώ (+17,9% ή +0,245 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,34 εκατ. ευρώ (+19,9% ή +0,22 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,22 εκατ. ευρώ (+17% ή +0,18 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,84 εκατ. ευρώ (+28,2% ή +0,18 εκατ. ευρώ).

Το 15,3% των εσόδων της (3,80 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις-εξαγωγές σε συνδεδεμένα μέρη σε άλλες χώρες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 34,7%, από 34,1% το 2016).

Τα έκτακτα έσοδά της μειώθηκαν κατά 0,05 εκατ. ευρώ, ενώ τα έκτακτα έξοδά της, συμπεριλαμβανομένων απομειώσεων απαιτήσεων, αυξήθηκαν κατά 0,10 εκατ. ευρώ.

Για έρευνα και ανάπτυξη δαπάνησε 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,175 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,8% και 26,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,9% και τα καθαρά κέρδη το 3,4%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,2%, αντί 10,5% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,1% (+0,275 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,49 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,27 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,12 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,315 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,26 εκατ. ευρώ (3,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 24,6% (23,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,265 εκατ. ευρώ (12,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η εταιρεία δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,16 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,81 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (9,26 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,13 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 10 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 0,3% (+0,03 εκατ. ευρώ). Από αυτές, ποσό 2,92 εκατ. ευρώ ήταν υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη. Το 2017 η επιχείρηση εισέπραξε ικανοποιητικά ποσά από εκκρεμείς απαιτήσεις, επίδικες και μη επίδικες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017, πλην προκαταβολών και παγίων υπό κατασκευή ποσού 0,41 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,70 εκατ. ευρώ, έναντι 2,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις 0,52 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η Puratos Ελλάς έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Eddy Van Belle, συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Michel Poot Baudier και οικονομικό διευθυντή τον Μ. Βουλγαράκη. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 90 εργαζόμενους, έναντι 87 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,80 εκατ. ευρώ, έναντι 3,70 εκατ. ευρώ το 2016. Το 2017 διέθεσε στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2016 μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ. Το νέο μέρισμα στους μετόχους, από τα κέρδη του 2017, ανέρχεται σε 0,85 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 17.935 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 13.545 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει αισιόδοξη για τις επιδόσεις της το 2018. Θεωρεί πολύ σημαντική τη διατήρηση της κερδοφορίας της σε υψηλά επίπεδα το 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PURATOS ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS