inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη μεριδίων στην αγορά κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία προϊόντων καθαρισμού Εύρηκα ΕλλάςΑπώλεσε πωλήσεις και κυρίως κέρδη, πλην όμως ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, κερδίζοντας υψηλότερα μερίδια, η βιομηχανία προϊόντων καθαρισμού Εύρηκα Ελλάς κατά το 2017.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών αγοράς, που η επιχείρηση παρουσιάζει στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της για τη χρήση 2017, το έτος στην ελληνική αγορά απέσπασε μερίδια 69,4% (από 69,1%) στα λευκαντικά προϊόντα, 41,7% (από 39%) στα απορρυπαντικά τύπου Μασσαλίας, 13,3% (από 9,4%) στα απορρυπαντικά για μάλλινα είδη, 26% (από 24,7%) στα εντομοκτόνα-εντομοαπωθητικά και 8% (από 7,1%) στα προϊόντα με ενεργό χλώριο, όσον αφορά τις βασικές κατηγορίες των προϊόντων που παράγει και διαθέτει.

Το 2017 λανσάρισε νέα προϊόντα και το 2018 εστιάζει στην τοποθέτηση περισσότερων προϊόντων της στα ράφια των λιανεμπορικών αλυσίδων. Κύριο μέλημά της είναι η διαφύλαξη της θέσης της στην αγορά, σε συνδυασμό με την προστασία της αξίας των σημάτων της, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους της και τη σταθεροποίηση της κερδοφορίας της με την αύξηση των πωλήσεων κερδοφόρων κατηγοριών προϊόντων της. Προωθεί, μεταξύ άλλων, το νέο προϊόν της «Topine Twist», που αφορά καθαριστικό με ενεργό χλώριο, με καινοτομική τεχνική περιστρεφόμενου λαιμού. Η ενίσχυση της θέσης της στην αγορά το 2017, σε συνθήκες αποδυνάμωσης της ζήτησης, επιτεύχθηκε με συμπίεση τιμών και περιθωρίων κέρδους.

Η Εύρηκα Ελλάς συστάθηκε ως Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 1977, προερχόμενη από μετατροπή εταιρείας που λειτουργούσε με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. από το 1960. Εδρεύει στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου έχει δημιουργήσει τη βιομηχανική μονάδα της, επί οικοπέδου 27.250 τ.μ. Παράγει λευκαντικά και λοιπά απορρυπαντικά προϊόντα, αποσμητικά, απολυμαντικά, αποφρακτικά, εντομοκτόνα και συναφή προϊόντα καθαρισμού και οικιακής φροντίδας και υγιεινής. Επίσης, συνεργάζεται με διεθνείς οίκους, διαθέτοντας προϊόντα τους. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Εύρηκα», «Topine», «Τικ Τακ», «Εύρηκα Μασσαλίας», «Famoso» και άλλα σήματα. Λειτουργεί υποκαταστήματα στην Παιανία Αττικής επί οικοπέδου 7.355 τ.μ. και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επί οικοπέδου 6.350 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 2008 εξαγόρασε το 57,14% της κυπριακής εταιρείας Eureka και απέκτησε μέσω αυτής αντίστοιχο ποσοστό στην εταιρεία Zoulama Holdings, η οποία είχε εξαγοράσει το 2005 στη Ρουμανία την εταιρεία προϊόντων οικιακής φροντίδας και υγιεινής Interstar Chim, που δραστηριοποιείται και στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της το περασμένο έτος μειώθηκαν σε 60,91 εκατ. ευρώ, από 61,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας υστέρηση 0,9% (-0,54 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 45,6% των εσόδων της (27,78 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις της ελληνικής μητρικής βιομηψανικής εταιρείας και το υπόλοιπο 54,4% (33,13 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις των θυγατρικών της. Επίσης, το 39,3% των εσόδων της (23,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 60,7% (36,96 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Ο όμιλος συμπίεσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό του περιθώριο (στο 50% από 51% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 30,45 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 31,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,9% ή -0,90 εκατ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δαπανών διάθεσης και των λοιπών εξόδων της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, οδήγησαν σε περιορισμό των λειτουργικών κερδών του. Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 3,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,32 εκατ. ευρώ το 2016, συρρικνωμένα κατά 28,4% (-1,51 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων (8,7% το 2016).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις ύψους 1,36 εκατ. ευρώ (επίσης 1,36 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,04 εκατ. ευρώ (1,20 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,41 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-49% ή -1,35 εκατ. ευρώ). Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε 0,67 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,58 εκατ. ευρώ το 2016 (-54,8% ή -0,81 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη αυτά της μητρικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,8%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αντιπροσωπεύουν το 2,3%. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 32,8% (-1,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 8%, αντί 10,7% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 47,80 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,2% (-2,12 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων παγίων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ο όμιλος στις 31.12.2017 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις για δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 17,42 εκατ. ευρώ (18,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), μειωμένες κατά 6,5% (-1,22 εκατ. ευρώ) και μόνο σε ποσοστό 22,2% μακροπρόθεσμες. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (26,59 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,56 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (25,03 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,74 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 30,94 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,8% (-2,24 εκατ. ευρώ). Για εξασφάλιση δανείων είχε θέσει σε πάγιά του εμπράγματα βάρη ποσού 6,87 εκατ. ευρώ υπέρ των πιστωτών του.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά του είχαν αυξηθεί σε 16,86 εκατ. ευρώ (16,74 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,18 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 35,3% (33,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 18,14 εκατ. ευρώ, έναντι 19,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για νέα πάγια στοιχεία ο όμιλος το 2017 διέθεσε 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι 1,34 εκατ. ευρώ το 2016.

Το 2017, σε εταιρική βάση, απασχόλησε κατά μέσον όρο 446 εργαζόμενους, έναντι 440 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,89 εκατ. ευρώ, έναντι 8,76 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική βιομηχανική εταιρεία Εύρηκα Ελλάς το 2017, ολοκληρώνοντας την 43η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 27,78 εκατ. ευρώ (-0,5% ή -0,13 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21,5%. Ωστόσο, παρουσίασε αυξημένα κέρδη προ φόρων ύψους 1,02 εκατ. ευρώ (+15,6%) και αυξημένα καθαρά κέρδη ύψους 0,80 εκατ. ευρώ (+40,1%), καθώς τα αποτελέσματά της ωφελήθηκαν από χρηματοοικονομικά έσοδα 0,57 εκατ. ευρώ και ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών της μειώθηκε. Η συμμετοχή της στην κυπριακή θυγατρική αποτιμήθηκε 10 εκατ. ευρώ. Το 69% των εσόδων της (19,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 31% (8,60 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 17,5% των εσόδων της (4,86 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συγγενικές της επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν προφανώς σε εξαγωγές.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ξ. Σαρρή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017, σε εταιρική βάση, απασχόλησε κατά μέσον όρο 155 εργαζόμενους, έναντι 157 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,49 εκατ. ευρώ, έναντι 4,34 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθετε 0,31 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2016). Το μέρισμα για τους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2017 ορίστηκε 0,12 εκατ. ευρώ. Κυριότεροι μέτοχοί της είναι η εταιρεία Wodoco Holdings, ο Αλκ. Ξ. Σαρρής, η εταιρεία NXS Holdings και η Ελενα Μ. Βαρνάβα.

Τον Νοέμβριο του 2017 ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και εμπορευμάτων της στην Αττική και τη Νότια Ελλάδα.

Τον Μάρτιο του 2018 προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ.

Τον επόμενο μήνα προχώρησε σε ολική εξόφληση του τιμήματος σύμβασης sale and leasback στη Eurobank για το ακίνητό της στις Αχαρνές Αττικής και στη συνέχεια εκποίησε το ακίνητο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 16 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS