inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η εξωστρέφεια τονώνει τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας συσκευασίας Αφοί ΒλάχουΠεραιτέρω αύξηση των πωλήσεων, πλην όμως μειωμένα κέρδη, σημείωσε το 2017 η βιομηχανία ειδών συσκευασίας Αφοί Βλάχου.

Η επιχείρηση, σημαντικό μερίδιο της οποίας ανήκει στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Αθήνας βιομηχανίες Flexopack και Paperpack, αριθμεί περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας, καθώς συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1996. Παράγει, εισάγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται εύκαμπτα, πλαστικά και χάρτινα είδη συσκευασίας, ασχολούμενη συγχρόνως με βαθυτυπικές εκτυπώσεις. Οφείλει ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό των εσόδων της σε εξαγωγές, σε χώρες όπως το Βέλγιο, το Αζερμπαϊτζάν, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος, η Ουκρανία και η Ρουμανία.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής. Μεταποιεί πλαστικά φιλμ από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα, PVC, πολυαμίδιο, αλουμίνιο, χαρτί και χαρτόνι, καθώς επίσης και ειδικά πολυστρωματικά φιλμ, που χρησιμοποιούνται κυρίως από βιομηχανίες τροφίμων για τη συσκευασία των προϊόντων τους. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της 21ης οικονομικής χρήσης της, τα έσοδα της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ το περασμένο έτος ανήλθαν σε 19,61 εκατ. ευρώ, από 18,90 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% ή 0,705 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Το 83,6% των εσόδων της (16,39 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 16,4% (3,22 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,1% ή 0,79 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 62,4% των εσόδων της (12,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 37,6% (7,37 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (7,14 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,23 εκατ. ευρώ). Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,3%, οι διεθνείς αυξήθηκαν κατά 13,2%.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της στο 17,2%, από 18,7% το 2016, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,37 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,8% ή -0,17 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, η επιχείρηση συμπίεσε κατά 0,3% τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 2,065 εκατ. ευρώ, από 2,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,5% των πωλήσεων, έναντι 11% το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 1,30 εκατ. ευρώ, από 1,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 9,8% ή 0,14 εκατ. ευρώ (6,6% των πωλήσεων, από 7,6% το 2016), λόγω υψηλότερων αποσβέσεων.

Η βιομηχανία παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 0,90 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,98 εκατ. ευρώ το 2016 (-8,6% ή -0,08 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,71 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-8,3% ή -0,06 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,76 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,40 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 33,8% και 26,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,6% και τα καθαρά κέρδη το 3,6%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,4%, αντί 15,8% το 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,7% (-0,48 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,66 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014. Ωστόσο, λόγω μεταβολής στη λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων leasing και ορισμένων εσόδων, η επιχείρηση προχώρησε σε ολική αναμόρφωση και αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 3,01 εκατ. ευρώ (2,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 23,9% (17,6% στις 31.12.2016) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,61 εκατ. ευρώ (13,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 4,95 εκατ. ευρώ, έναντι 4,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις αξίας 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,84 εκατ. ευρώ το 2016. Είχε υπό τον πλήρη έλεγχό της στη Βρετανία τη θυγατρική της εταιρεία Vlachos UK, η οποία το 2017 κατέγραψε έσοδα 1,28 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,08 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Συγχρόνως, το κεφάλαιο κίνησής της ήταν αρνητικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,53 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,17 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,70 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με μόνο βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 3,31 εκατ. ευρώ, έναντι 5,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2016 (-35% ή -1,78 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,44 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, ήταν ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,18 εκατ. ευρώ (-10,7%).

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Μ. Βλάχο και αντιπρόεδρο τον Δημ. Μ. Βλάχο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 88 εργαζόμενους, έναντι 89 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,81 εκατ. ευρώ, έναντι 2,71 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,365 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 23.465 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 10.205 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS