inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ προσδοκά το 2018 η τυροκομική βιομηχανία Φ. Μπέλλας & ΥιόςΑυξημένες πωλήσεις και θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 2016, δημοσιοποίησε για το 2017, όπως αναμενόταν, η τυροκομική βιομηχανία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός.

Το 2017 η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,80 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων, αυξημένα κατά 52% (+0,62 εκατ. ευρώ), καθώς τα αποτελέσματά της το 2016 είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη διαγραφής απαιτήσεων 0,60 εκατ. ευρώ, λόγω της χρεοκοπίας της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος». Ελλείψει αυτών των δαπανών, το 2017 παρουσίασε κέρδη προ φόρων και μετά φόρων 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,42 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,71 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ανέμενε ενισχυμένες επιδόσεις για το 2017, λόγω εδραίωσης της εμπορικής φήμης της στην αγορά και σύναψης νέων συνεργασιών με πελάτες της στην εγχώρια και την εξωτερική αγορά. Το 2017 κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία που είχαν ακολουθήσει το 2014 και το 2015.

Για το 2018 προσδοκά περαιτέρω αύξηση πωλήσεων περί του 10% σε επίπεδα άνω των 20 εκατ. ευρώ και καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ίσων προς το 12% των πωλήσεων. Εκτιμά ότι διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά της.

Εδρεύει στην Κυψέλη νομού Ημαθίας και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 12ο χλμ. της οδού Αλεξάνδρειας-Κατερίνης στα Γεφύρια Πιερίας. Ως Α.Ε. λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 1986. Εχει παράδοση τυροκόμησης από το 1927, με άλλη νομική μορφή. Διατηρεί γραφεία στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Παράγει τυρί κασέρι, μυζήθρα, λευκά, καπνιστά και όλη την γκάμα σκληρών και μαλακών τυριών, συμπεριλαμβανομένης φέτας Π.Ο.Π., καθώς και βούτυρο. Το 2017 παρουσίασε στην αγορά καπνιστή γραβιέρα, κατσικίσιο κίτρινο τυρί και grill cheese. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Καπνιστό Βερμίου», «Κασέρι Βερμίου», «Φάρμα Μακεδονίας» και «Φέτα Βερμίου». Το ήμισυ και πλέον της παραγωγής της διατίθεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Εχει συμφωνίες συνεργασίας με ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες.

Το 2017, ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 18,67 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν ετήσια μεγέθυνση 7,7% (+1,33 εκατ. ευρώ). Το 51,7% των εσόδων της (9,65 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 49,4% (9,02 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 4,9% (+0,45 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συμπιέστηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 17%, από 17,9% το 2016).

Το τελικό αποτέλεσμά της επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,86 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (0,84 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,60 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,5%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,1%, αντί 4,2% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,9% (+1,39 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,43 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (11,96 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα, καθώς στη διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της με σύναψη ομολογιακού δανείου διάρκειας οκτώ ετών με την Τράπεζα Πειραιώς, εξασφαλίζοντας και μειωμένα επιτόκια. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,36 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι οφειλές της σε τράπεζες ήταν ύψους 11,99 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 44,8% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% (+0,25 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 17,92 εκατ. ευρώ (+7% ή +1,17 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις 8,27 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank για διασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 7,10 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 11,64 εκατ. ευρώ (11,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 39,4% (40,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 29,55 εκατ. ευρώ (28,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 13 εκατ. ευρώ, έναντι 13,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,51 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Φιλ. Ι. Μπέλλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Φ. Μπέλλα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 101 εργαζόμενους, έναντι 91 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,85 εκατ. ευρώ, έναντι 1,62 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 17.830 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στόχος της είναι η μεγέθυνση των πωλήσεών της με ρυθμό άνω του 5% ετησίως τα επόμενα χρόνια, με παράλληλη εξασφάλιση ανταγωνιστικών προϊοντικών πλεονεκτημάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ. ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS