inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη, για πρώτη φορά μετά το 2008, κατέγραψε η Ιντερμπετόν του ομίλου Τιτάν το 2017Κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, εν μέρει λόγω εκποίησης παγίων, κατέγραψε η Ιντερμπετόν του ομίλου Τιτάν το 2017, για πρώτη φορά μετά το 2008.

Η εταιρεία Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά είναι μακράν η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και εξόρυξης αδρανών υλικών και ορυκτών για τον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα. Ανήκει κατά 99,91% στην εταιρεία Τιτάν, μητρική εταιρεία του ομώνυμου ελληνικού ομίλου τσιμέντων και άλλων δομικών υλικών. Εχει στην κατοχή της, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από 30 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και περίπου 15 λατομικές - εξορυκτικές μονάδες ανά την Ελλάδα.

Συστάθηκε με την τωρινή νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Μάιο του 1977. Εδρεύει στα Πατήσια Αττικής. Σταδιακά απορρόφησε περισσότερες από τριάντα άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 91,17 εκατ. ευρώ, από 78,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5% ή 12,255 εκατ. ευρώ σε αξία, εν μέρει λόγω πλήρους ενσωμάτωσης ομοειδών επιχειρήσεων που απορροφήθηκαν το 2016. Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη υπερδιπλασιάστηκαν και ήταν ίσες προς το 20,9% των συνολικών (19,02 εκατ. ευρώ). Το 71% των εσόδων της (64,78 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος, 25,5% (23,24 εκατ. ευρώ) από αδρανή υλικά, 2,5% (2,26 εκατ. ευρώ) από ορυκτά και το υπόλοιπο 1% (0,89 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία συμπίεσε κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (14,5% έναντι 16% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 13,26 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 12,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5% ή +0,64 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/απομειώσεων (EBITDA) ύψους 9,10 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,03 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 125,8% (+5,07 εκατ. ευρώ), καθώς τα αποτελέσματά της το 2016 είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές απομείωσης παγίων 3,51 εκατ. ευρώ και απομείωσης υπεραξίας 2,60 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματά της το 2017 ωφελήθηκαν με εισπράξεις από πώληση παγίων 2,51 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της επιχείρησης το 2017 ήταν ύψους 5,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,60 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συνολικές απομειώσεις το 2017 ήταν 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι 6,10 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 η Ιντερμπετόν εκποίησε πάγιά της προς τη μητρική εταιρεία τσιμέντων Τιτάν, υπογράφοντας συγχρόνως συμφωνία εκμίσθωσής τους για πέντε χρόνια.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,48 εκατ. ευρώ (4,98 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 4,46 εκατ. ευρώ (ζημιές 7,67 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη ύψους 6,78 (ζημιές 7,61 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς η χρήση ευνοήθηκε από τις επιπτώσεις του υπολογισμού αναβαλλόμενης φορολογίας.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,7%, αντί 3,1% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,6% (+7,17 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 8,95 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει από ετών. Ωστόσο, ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2016, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, επαναδιατυπώθηκαν, λόγω αναταξινόμησης ορισμένων κονδυλίων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 101,23 εκατ. ευρώ (+7,2%) και αντιστοιχούσαν στο 74,4% (73,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 136,05 εκατ. ευρώ (εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Συμπεριελάμβαναν κρατικές επιχορηγήσεις 0,97 εκατ. ευρώ και αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 4,28 εκατ. ευρώ. Το 2016 η εταιρεία είχε αυξήσει κατά 15 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (63,78 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 36,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (27,23 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 9,80 εκατ. ευρώ (4,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Δεν είχε οφειλές σε τράπεζες. Συγχρόνως, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανέρχονταν σε 34,82 εκατ. ευρώ (+1,1% ή +0,37 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 49,46 εκατ. ευρώ, έναντι 59,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένη λόγω της εκποίησης μέρους των παγίων. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 1,94 εκατ. ευρώ, έναντι 1,75 εκατ. ευρώ το 2016, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιμέρους τομείς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,05 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Είχε συμμετοχές στις επιχειρήσεις Αιτωλικά Λατομεία, Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων, Σίγμα Μπετόν, Λατομεία Βλάχου, Αρκτιάς, Τιτάν Διεθνής Εμπορική, Πορφυρίων, Λατομεία Γουρνών και στην εταιρεία ανάκτησης αποβλήτων Ecorecovery.

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ έχει πρόεδρο τον Ιω. Πανιάρα, αντιπρόεδρο τον Τ.-Π. Α. Κανελλόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Τσιμπόπουλο και εντεταλμένους συμβόύλους τους Κων. Κουτσούμπα και Δημ. Τσαρακτσίδη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 286 εργαζόμενους, έναντι 294 στις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,45 εκατ. ευρώ, έναντι 11,04 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένο δηλαδή ποσό, λόγω υψηλότερων δαπανών αποζημιώσεων. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 31.830 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων είναι ίσα προς 15.605 ευρώ ανά εργαζόμενο, εν μέρει, όπως προαναφέρθηκε, λόγω έκτακτων εσόδων.

Η επιχείρηση φαίνεται ότι έχει προσαρμόσει πλέον με επιτυχία τα μεγέθη και τις δραστηριότητές της στα χαμηλά δεδομένα της αγοράς. Αναμένει για το σύνολο του 2018 ότι η εγχώρια ζήτηση θα διαμορφωθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Εστιάζει στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά και στην ισχυροποίηση της οικονομικής της θέσης. Εξετάζει ενδεχόμενες ευκαιρίες διεύρυνσης του αριθμού των μονάδων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS