inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδίζει μερίδια στη διεθνή αγορά η ελαιουργική βιομηχανία ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.Μείωση πωλήσεων, πλην όμως αυξημένη κερδοφορία, λόγω της διάθεσης μεγαλύτερου όγκου τυποποιημένων ελαιουργικών προϊόντων της στη διεθνή αγορά, κατέγραψε το 2017 η μεσσηνιακή βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τυποποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας ελαιουργικών προϊόντων και άλλων ειδών διατροφής ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από την πόλη της Καλαμάτας στον νομό Μεσσηνίας, επί οικοπέδου 16.425 τ.μ. στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Καλαμάτας-Μεσσήνης. Οι στεγασμένοι βιομηχανικοί και λοιποί χώροι της καλύπτουν 8.500 τ.μ. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τρεις γραμμές παραγωγής.

Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Δεκέμβριο του 1994, ενώ προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1979. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της, τα οποία διαθέτει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι Αττικής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Επεξεργάζεται και τυποποιεί ελαιόλαδο και ελιές. Συγχρόνως, επεξεργάζεται, παράγει και συσκευάζει ξερά σύκα, πολτό ελιάς, μελιτζάνας και πιπεριάς, καθώς και συναφή βιολογικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης, ασχολείται με τη διαλογή και τη συσκευασία νωπών φρούτων και -σε ευρεία κλίμακα- με την εμπορία ελαιολάδου και ελιών. Ελέγχει τις εμπορικές εταιρείες Delagro και Ερανίς. Τα τυποποιημένα ελαιουργικά προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Iliada», «Olive Art», «Olvion», «Ελαιώνιον», «Ελίνα», «Τζένη» και «Ερατώ» και έχουν λάβει αρκετές διεθνείς διακρίσεις.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση του 2017, που ήταν η 22η με την παρούσα νομική μορφή της, η Αγροτική Βιομηχανίας Μεσσηνίας (ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.) κατέγραψε ετήσια έσοδα 45,425 εκατ. ευρώ, έναντι 47,79 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 4,9% (-2,36 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση, καθώς ο όγκος της ελληνικής συγκομιδής ελαιολάδου και ελιών την ελαιοκομική περίοδο 2016-2017 ήταν σημαντικά μειωμένος. Το 63,8% των εσόδων της (28,98 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 50,7% (16,45 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 23% (+5,42 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, τα εμπορικά έσοδα μειώθηκαν κατά 32,1% (-7,78 εκατ. ευρώ). Λόγω της μειωμένης εμπορίας χύμα ελαιολάδου, τα εξαγωγικά έσοδα μειώθηκαν κατά 8,4% (-3,75 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 41,13 εκατ. ευρώ (30,11 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 11,02 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες) και ίσα προς το 90,5% των συνολικών. Ωστόσο, τα βιομηχανικά εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν. Τα έσοδα από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 47,8% (+1,39 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 4,30 εκατ. ευρώ (9,5% των συνολικών).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο το 2017 (στο 11% έναντι 9,3% το 2016). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 4,98 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+12,5% ή +0,55 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, κυρίως λόγω μείωσης των δαπανών διάθεσης κατά 0,88 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,86 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,23 εκατ. το 2016, αυξημένα κατά 51,5% (+0,63 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων (2,6% το 2016).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ προ αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (0,19 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους 0,36 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2016).

Η εταιρεία σημείωσε, κατόπιν αυτών, κέρδη προ φόρων 1,36 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+78,3% ή +0,60 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,52 εκατ. ευρώ το 2016 (+83,8% ή +0,43 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,38 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 45,7% και 32,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3% και τα καθαρά κέρδη το 2,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,6%, αντί 6% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 21,59 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,5% (+0,94 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2017 βαρυνόταν με -κατά 47,4% μακροπρόθεσμες- τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 8,84 εκατ. ευρώ έναντι 7,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+15,2% ή +1,17 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν σε 18,68 εκατ. ευρώ (+4,2% ή +0,76 εκατ. ευρώ). Οι απαιτήσεις της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένες κατά 45%, λόγω σημαντικά αυξημένων πωλήσεων τον Δεκέμβριο. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,06 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (14,11 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,27 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί του βιομηχανοστασίου της είχε εγγραφεί δικαίωμα πρώτης υποθήκης υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,05 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 3,07 εκατ. ευρώ (2,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 14,2% (13,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 5,36 εκατ. ευρώ, έναντι 5,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 δαπάνησε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι 0,28 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συμμετοχές της στις θυγατρικές Delagro και Ερανίς αποτιμήθηκαν 1,01 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Α. Γυφτέα και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ευγενία Α. Γυφτέα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 142 εργαζόμενους, έναντι 133 το 2016, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχόλησε περιοδικά ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,81 εκατ. ευρώ, έναντι 2,45 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,30 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επίσης, το 2017 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016, ενώ το 2018 όρισε για μέρισμα της χρήσης 2017 το ποσό των 0,65 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 13.125 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων είναι ίσα προς 9.555 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αναμένει ότι η οικονομική χρήση 2018 θα αποδώσει υψηλότερα επίπεδα κύκλου εργασιών, λόγω διείσδυσης σε νέες αγορές και αύξησης των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου και τυποποιημένων επιτραπέζιων ελιών. Συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της οργανικής κερδοφορίας της. Κατά την ελαιοκομική περίοδο 2017-2018 σημειώθηκαν αυξημένος όγκος παραγωγής ελαιολάδου και ελιών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών τους.

Τον Ιούνιο του 2018 αποφάσισε τη διάθεση προμερίσματος στους μετόχους της, προφανώς αναμένοντας ενισχυμένη ετήσια κερδοφορία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS